Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Klassisk sociologisk teori

Kursen består av en utförlig presentation av den klassiska sociologiska traditionen och en fördjupad diskussion av ett antal centrala texter inom denna tradition. Kursen presenterar den klassiska sociologiska traditionen från sociologins uppkomst på 1800-talet och de mest betydande klassikerna.

Den inleds med en kort idéhistorisk skiss överolika teorier om samhället och en kort redogörelse för den intellektuella och samhälleliga bakgrunden tillsociologins uppkomst på 1800-talet. Kursens huvudsakliga fokus ligger på de sociologer som idag räknas somde mest betydande klassikerna. Dit räknas naturligtvis Marx, Weber och Durkheim, men även andra sociologer, såsom Georg Simmel och Georg Herbert Mead kommer att beröras. I kursen ingår också en presentation av några kvinnliga pionjärer inom sociologin. Kurser i klassisk sociologi behandlar vanligen tiden fram till omkring 1920. I denna kurs behandlas emellertid även några senare teorier såsom Talcott Parsons och Robert K Mertons strukturfunktionalism och Frankfurtskolans kritiska teori

För mer informtion om kursen, se den engelska sidan.