Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tyska, kandidatkurs

Den här kursen är för dig som ytterligare vill fördjupa din muntliga och skriftliga framställningsförmåga i tyska, och ger möjlighet att fördjupa dig inom ett område inom det tyska språket, litteraturen eller kulturen. Kursen är den tredje terminen för dig som läser tyska på heltid och övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen består dels av två valbara fördjupningskurser, dels ett examensarbete för kandidatexamen. Beroende på ditt intresseområde kan du skriva examensarbetet inom antingen tyskspråkig litteratur- eller språkvetenskap eller inom ämnesdidaktik.

Varje termin erbjuds två fördjupningskurser, en på dagtid och en på kvällstid. De fördjupningskurser som ges på kvällstid har undervisning via Zoom. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid samt både på campus och på distans. All undervisning sker på tyska och har obligatorisk närvaro.

Under höstterminen 2023 ges följande två fördjupningskurser:

 • Från upplysning till romantik: Tyskspråkig litteratur och kultur 1770–1850, 7,5 hp. Kursen ges kvällstid och har undervisning via Zoom.
 • Flerspråkighet i språk och litteratur, 7,5 hp. Kursen ges dagtid och på campus i Stockholm. Kursstart v.44.

Uppsatsseminariet kommer att ges kvällstid.

Du kan läsa tyska som fristående kurser från grundnivå till kandidatnivå och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (till exempel Filosofie kandidatexamen 180 hp).

För lärarstudenter

Kursen Tyska, kandidatkurs, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska, kandidatkurs, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består dels av ett examensarbete om 15 hp, dels av valbara fördjupningskurser om 7,5 hp. För en 30- hp-kurs väljer studenten förutom examensarbetet två fördjupningskurser om 7,5 hp.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Fördjupning 1: Från upplysning till romantik: Tyskspråkig litteratur och kultur 1770–1850, 7,5 hp
  Fördjupningskursen behandlar tyskspråkig litteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik och Romantik. Förutom litteraturvetenskaplig analys av de lästa skönlitterära verken behandlas den kulturhistoriska bakgrunden till denna epok samt utvalda litteraturvetenskapliga teorier och metoder och hur dessa kan tillämpas på den lästa litteraturen.

  Fördjupning 2: Tyska i autentiska situationer: Tillämpad tysk språkvetenskap, 7,5 hp
  Fördjupningskursen behandlar utvalda teorier och metoder inom tillämpad tysk språkvetenskap. Under kursen analyseras språkbruk i vardagliga situationer, i arbetslivet och i det offentliga rummet. Områden som behandlas är talad eller skriven tyska, till exempel språkbruk i vården, ungdomsspråk, myndighetskommunikation eller språk i medier. Kursen behandlar frågor av social, ekonomisk eller politisk relevans och underlättar för studenternas framtida språkanvändning i professionella sammanhang.

  Fördjupning 3: Flerspråkighet i språk och litteratur, 7,5 hp
  Fördjupningskursen behandlar teorier och metoder inom aktuell flerspråkighetsforskning kopplade till de tyskspråkiga länderna. Bland annat diskuteras språkinlärning, identitet, attityder till flerspråkighet, språkpolitik, flerspråkiga kommunikationsstrategier, flerspråkig litteratur samt språkmedvetenhet. Kursdeltagarna arbetar också med sin egen flerspråkighet utifrån relevanta metoder. Varje tematiskt område under kursen tar sig an flerspråkighet antingen utifrån ett språkvetenskapligt eller ett litteraturvetenskapligt perspektiv.

  Fördjupning 4: Att planera undervisning i tyska, 7,5 hp
  Fördjupningskursen behandlar hur man utifrån aktuell språkdidaktisk forskning planerar undervisning i tyska, både för enstaka lektioner och för längre perioder. Fokus ligger framför allt på frågor som rör progression i läroplaner och läromedel i tyska, både från Sverige och de tyskspråkiga länderna. Även formativ och summativ bedömning behandlas, med särskilt fokus på kompetensområdena skriftlig och muntlig språkfärdighet samt läs- och hörförståelse.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
  I delkursen skrivs ett självständigt examensarbete på tyska om ett litteraturvetenskapligt, språkvetenskapligt eller ämnesdidaktiskt ämne. Ämnet väljs i samråd med handledaren. I kursen ingår ett obligatoriskt uppsatsseminarium där vetenskaplig framställning, metod och teori samt forskningsetiska normer för vetenskapliga uppsatser behandlas. Även muntliga redovisningar av teori- och metodval ingår i seminariet. Examensarbetet redovisas på tyska i en vetenskaplig uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för forskningsuppgiftens genomförande samt för uppsatsens formella utseende. Muntligt försvar av examensarbetet på ett seminarium och en muntlig opposition på en annan students examensarbete ingår.
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, (grupp)övningar och handledning (enskild eller i grupp).

  All undervisning sker på tyska och har obligatorisk närvaro.

  Se även artiklarna under För dig som skriver ett examensarbete.

   

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier Tyska, kandidatkurs (219 Kb)

   

  Examination

  Fördjupning 1: Från upplysning till romantik: Tyskspråkig litteratur och kultur 1770–1850, 7,5 hp, examineras genom en muntlig tentamen och genom en skriftlig inlämningsuppgift.


  Fördjupning 2: Tyska i autentiska situationer: Tillämpad tysk språkvetenskap, 7,5 hp, examineras genom en muntlig tentamen och genom en skriftlig inlämningsuppgift.


  Fördjupning 3: Flerspråkighet i språk och litteratur, 7,5 hp, examineras löpande genom korta, skriftliga eller muntliga uppgifter i anslutning till varje seminarium, en muntlig presentation samt en avslutande skriftlig reflektionsuppgift.


  Fördjupning 4: Att planera undervisning i tyska, 7,5 hp, examineras löpande genom korta, skriftliga uppgifter efter varje seminarium, en muntlig presentation samt en avslutande skriftlig reflektionsuppgift.


  Delkursen Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Frederik Bissinger

  Hanna Henryson

  Caroline Merkel

  Anta Kursiša

  Susanne Tienken

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat är upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen i möjligaste mån ges på dagtid terminen därpå och de delkurser som ges på dagtid ena terminen i möjligaste mån ges på kvällstid terminen därpå. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i tyska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska