Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället

Kurs inom ämneslärarprogram med historia, religionskunskap, samhällskunskap eller geografi som förstaämne.

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen. Det övergripande syftet med kursen är trefaldigt, att lyfta fram skolan som en institution för kunskapsutveckling, undervisning och lärande, att visa hur skolan kan förstås i relation till det omgivande samhället, och att diskutera hur de uttalade intentionerna att skapa en skola för ett demokratiskt samhälle har präglat såväl skolans styrning som skolans praktik.

Vidare introduceras vetenskapliga förhållningssätt och akademiska och didaktiska perspektiv på kunskap, samt skolans krav på pluralism, allsidighet och saklighet. Dessutom behandlas vetenskaplig argumentation och kritiskt hanterande av källor med en didaktisk utgångspunkt.

 • Kursupplägg

  Kursen har fem delkurser. Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  1. Juridik och etik i skolans värld 2,5 hp
   Delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik. Skolan är ett starkt reglerat verksamhetsområde, fokus läggs främst på den reglering som rör relationen mellan lärare och elev. Genom praktiska fallstudier ska kursdeltagarna övas i att identifiera tillämpliga rättsregler och reflektera över utfallet – såväl juridiskt som etiskt – av olika handlingsalternativ för att hantera de rättsliga dilemman som aktualiseras i fallen. Sammanfattningsvis behandlar kursen rättsliga och yrkesetiska frågor rörande elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning.

   HT21 Litteraturlista delkurs 1 - Juridik och etik (146 Kb)
    
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället 6,5 hp
   Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle. Den tar upp hur utbildningshistorien påverkats av samhällsförändringar och
   ideologiska strider, men också av den föränderliga synen på kunskap, elever och lärarprofessionen. Skolans betydelse för att under olika perioder såväl återskapa som minska sociala ojämlikheter belyses, framför allt i relation till klass, genus och etnicitet. Dessutom behandlas skolan som en politiskt styrd organisation. Olika politiska styrmodeller presenteras och deras betydelse för den pedagogiska praktiken diskuteras. I temat utvärdering behandlas såväl utvärdering i som av skolverksamhet. Därvid läggs tonvikt bland annat på utvärdering som styrning och som uppföljning av pedagogisk verksamhet. Såväl utvärderingsmodeller som
   bakomliggande förutsättningar och antaganden behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas internationella och nationella utvärderingar och jämförelser. 

   HT22 Litteraturlista delkurs 2 - Utbildningens historia (267 Kb)

   HT22 Studiehandledning delkurs 2 - Utbildningens historia (629 Kb)
    
  3. Framträdande och retorik 3,5 hp
   Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och med kunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal. Delkursen ger studenterna övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang. Undervisningen omfattar retorik i både teori och praktik. Delkursens teoretiska del behandlar retorik, samtalsstruktur samt tal- och samtalssituationer som är relevanta för lärarprofessionen. Aspekter av roller och maktrelationer behandlas. I delkursens praktiska del utvecklar studenten sin retoriska kompetens inom talgenrer och språkmönster med relevans för lärarprofessionen, t.ex. förklaring och argumentation. Detta sker genom egna framträdanden och analys av andras framträdanden. 

   HT22 Litteraturlista delkurs 3 - Framträdande och retorik (42 Kb)
    
  4. Kunskap och vetenskap 2,5 hp
   Delkursen belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt, en akademisk kunskapssyn samt objektivitet innebär. Tonvikten ligger på det som utmärker denna kunskapssyn, som kritiskt och väl underbyggd argumentation samt nödvändigheten av att ge objektivt goda grunder för påståenden, i synnerhet empiriska sådana. Delkursen tränar studenterna i vetenskaplig argumentation och kritiskt tänkande. Genom objektivitetsbegreppet behandlar delkursen dessutom aspekter som opartiskhet, medvetenhet och öppenhet – samtliga teman av stor betydelse för lärarprofessionen. 

   HT21 Litteraturlista delkurs 4 - Kunskap och vetenskap (304 Kb)
    
  5. Ämnesdidaktik 7,5 hp
   Delkursen behandlar ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Vidare behandlas generell läroplansteori med fokus på
   styrdokumentens innehåll. Aktuella styrdokument introduceras med tolkning och konkretisering i relation till undervisningskontexter och ämnesdidaktisk teori. Kopplingarna mellan styrdokumentens syfte, centralt
   innehåll, kunskapskrav och bedömning tas upp. Delkursen introducerar även centrala begrepp om och perspektiv på bedömning. Särskild tonvikt ligger på att utveckla undervisningsstrategier för elevers lärande, med särskilt fokus på att identifiera ämnesdidaktiska redskap i syfte att befrämja olika elevgruppers kunskapsutveckling. Vidare diskuteras och problematiseras användningen av digitala resurser i undervisningen utifrån ämnesdidaktiska resonemang. 

   HT22 Litteraturlista delkurs 5 - Ämnesdidaktik (592 Kb)
    

  Studiehandledning Skolan i samhället

  HT21 Studiehandledning Skolan i samhället (366 Kb)

   

  Examination

  Omexamination

  Ifall du vill skriva omexamination - hör av dig till delkursens utbildningsadministratör med namn, personnummer och studiegång. Du hittar aktuell utbildningsadministratör under fliken Kontakt.

  Examinator

  Delkurs 1 - Kunskap och vetenskap
  Håkan Salwén

  Delkurs 2 - Utbildningens historia
  Larissa Mickwitz

  Delkurs 3 - Juridik och etik
  Lena Sandström
  David Fisher
  Julia Dahlqvist
  Carl Lebeck
  Caroline Åvall
  Reb Kerstinsdotter

  Delkurs 4 - Framträdande och retorik
  Erika Carlén, Gunilla Almström Persson, Daniel Brånn, Aurora Cederholm, Joanna Labbé Andersen, Peter Lind, Stefan Norrthon, Gunlög Åkerstedt Lindell, Gunilla Karlqvist, Sofia Jonsson, Inez Victor, Hanna Hallmén, Per Mårtenson, Anna Karlsson, Johan Brandtler

  Delkurs 5 - Ämnesdidaktik

  Religion:
  Cecilia Eskilsson
  Niclas Runebou 

  Geografi:
  Gunilla Granath Zillén

  Samhällskunskap:
  Maja Torres Madzar

  Historia:
  Steven Dahl

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt, varför vi inte rekommenderar utskrift av ditt schema. Vänligen kontrollera ditt schema regelbundet eller prenumerera på uppdateringar.

  Schemalänk: 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistor finns under "Kursupplägg".

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för didaktik och pedagogik.

  Kursansvarig för helkurs

  Petter Sandgren

  Kursadministration för helkurs

  Lotta Engcrantz

  1. Juridik och etik i skolans värld 2,5 hp

  Delkursansvarig:
  Lena Sandström
  Koordinator:
  Catrinel Florea
  Delkursadministration: 
  jes@juridicum.su.se

  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället 6,5 hp

  Delkursansvarig:
  Larissa Mickwitz
  Delkursadministration:
  Lotta Engcrantz

  3. Framträdande och retorik 3,5 hp

  Delkursansvarig:
  Gunilla Almström Persson
  Delkursadministration:
  Emma Holm

  4. Kunskap och vetenskap 2,5 hp

  Delkursansvarig:
  Niklas Möller
  Delkursadministration:
  info@philosophy.su.se

  5. Ämnesdidaktik 7,5 hp

  Delkursansvariga: 
  Steven Dahl (historia)
  Gunilla Granath Zillén (geografi)
  Maja Torres Madzar (samhällskunskap)
  Cecilia Eskilsson och Niclas Runebou
  (religion)

  Delkursadministration samtliga ämnen: 
  kursadmin.did@su.se
  Ellika Gobena (samhällsvetenskapliga ämnen)