Matematikämnets didaktik A, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar problemställningar och forskningsresultat med fokus på elevers lärande av ett matematiskt innehåll som algebra, aritmetik, geometri och sannolikhetslära. Även undervisning och lärande inom områdena problemlösning och matematiska resonemang behandlas. Kursen behandlar också matematikfilosofiska frågor samt hur forskning presenteras i matematikdidaktiska artiklar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen