Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen.

Speciallärarprogrammet - Lärarlyftet II
Foto: Niklas Björling

Utbildningen syftar till att ge fördjupade didaktiska kunskaper inom området språk-, skriv-och läsutveckling, i syfte att kunna analysera olika elevers utvecklings möjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
 • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
 • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Målgrupp

 • Lärare eller förskollärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärsko­lan, gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna.
 • Lärare, i vissa fall även fritidspedagoger, som har den grundläggande lärarexamen som krävs för behörig­het att undervisa som lärare i specialskolan.
 • Lärare eller förskollärare som har den grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få be­driva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.
 • Anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Speciallärarprogrammet genom Lärarlyftet är en uppdragsutbildning och beslut om programstart fattas av Skolverket. Vi kan därför inte alltid säga om vi kommer erbjuda utbildningen under kommande terminer. Så fort beslut har fattats uppdaterar vi informationen på den här sidan.

Behörighet

För att få delta i Lärarlyftet ska du vara anställd inom skolväsendet men inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du behöver ha den lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För alla inriktningar krävs grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Huvudmannens godkännande av deltagande-Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Höstterminen 2022

 • Programöversikt

  Utbildningens upplägg  – Programstart HT

  Studietakt, helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1–2. Termin 3 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på helfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 40 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Studietakt, halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1–5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

  Utbildningens upplägg  – Programstart VT
  Lärarlyftet med start VT ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  Termin 1 helfart
  För studier på helfart (100%) är utbildningen campusförlagd om ca. 20 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande måndagar och tisdagar, ca varannan vecka under termin 1.

  Termin 2-6 halvfart
  För studier på halvfart (50%) är utbildningen campusförlagd om ca. 10 undervisningsdagar per termin. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 2-5, ca 1 gång i månaden, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg.
  Utbildning på halvfart innebär att du behöver kunna avsätta ca 20 timmar i veckan för studier. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag, där ni själva kommer fram till gemensam studietid, samt tid för egna studier. Alla studenter förväntas avsätta nödvändig tid för studierna.
  Mer detaljerad information hittar du i respektive termins kursplats på Athena.

   

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SLY 30hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialläraren i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. 

  • Delkurs 1: Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7.5hp
  • Delkurs 2: Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7.5hp
  • Delkurs 3: Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7.5hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7.5hp

   

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot språk, läs- och skrivutveckling UQ2LYR 30hp

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens i att stödja olika elevers lärande inom språk-, läs- och skrivområdet i olika lärmiljöer. Detta syfte motiveras av att speciallärarna i sitt yrke ska kunna analysera, bedöma och stödja språk-, läs- och skrivutvecklingen för elever i behov av särskilt stöd, kunna förebygga att hinder och problem uppstår samt kunna utvärdera genomförda undervisningsinsatser. 

  I kursen integreras vetenskapsteori och metod och verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).

  I kursen behandlas teorier om kvalificerade samtal och rådgivning samt samtalets funktion som redskap för lärande.

  • Delkurs 1: Möjligheter och hinder inom språk-, läs- och skrivutveckling, 15 hp
  • Delkurs 2: Bedömning och pedagogisk utredning, 15 hp

   

  Kurs 3 (HT): Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SLY 15hp

  Kursen ger dig kunskap om vetenskapliga datainsamlings- och analysmetoder inom specialpedagogik och hur de kan användas i problemställningar i forskningen. Den ger dig också kunskap att fördjupa dig i empirisk forskning inom din specialisering, genom en utvecklad förmåga att metodiskt söka igenom vetenskapsartiklar och att sammanhållet redogöra för slutsatser.

  • Delkurs 1: Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp.
  • Delkurs 2: Teori och praktik i specialpedagogisk fördjupning 7,5 hp

  Kurs 4 (VT): Självständigt arbete UQ4SLY 15hp

  Kursens huvudsakliga innehåll är att självständigt under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom speciallärarens kunskapsområde. Undersökningen ska genomföras med beaktande av vetenskapsteoretisk- och forskningsmetodisk kunskap och ska kunna bidra till kunskapsområdets utveckling. Arbetet skall försvaras under seminarium med särskilt utsedd opponent. I kursen ingår även att fungera som opponent på en annan students arbete.

 • Så ansöker du

  Ansökan till Höstterminen 2022 öppnar 15 mars och stänger 19 april

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Blankett:

  Huvudmannens godkännande av deltagande-Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet Höstterminen 2022

  Statsbidrag 

  Din huvudman kan söka statsbidrag för att underlätta för dig att delta i Lärarlyftet. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till.
  Läs mer om statsbidrag på Skolverkets hemsida

  Läs vår steg för steg-guide om hur du ansöker

  Urval publiceras på antagning.se och antagningsbesked skickas ut den 3 juni. 
  Du som blivit antagen och du som blivit antagen med villkor måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den. 

  Sista svarsdag 22 juli.

  För att börja utbildningen måste du registerna dig. 

  Registreringen är öppen 8 till 14 augusti. 

  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen den 8 augusti.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF)

  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och specialpedagog och organiseras av Specialpedagogiska institutionen.

  De verksamhetsförlagda studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter som genomförs på en verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium). VFF:n  utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna. Uppgifterna kan diskuterats med respektive kursansvarig. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF-Guiden (287 Kb) .

   

  Studieinformation

  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433
   

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  För frågor om detta program och inriktning, mejla till:  studievagledare@specped.su.se