Go to this page on our english site

Speciallärarutbildning: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i lärarlyftet II.

  • 90 hp

Klicka på "Läs hela beskrivningen" innan du ansöker. Här finns information om dokument som du behöver bifoga till din ansökan.

Speciallärarprogram: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, är en påbyggnads¬utbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade didaktiska kunskaper inom området språk-, skriv-och läsutveckling, i syfte att kunna analysera olika elevers utvecklings möjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Blankett till ansökan

Sökande ska ha lärarexamen och vara anställd i relevant skolform dock inte inom förskolan eller fritidshemmet, samt ha huvudmannens godkännande. Blankett för huvudmannens godkännande hittar du på utbildningens webbsida.

Blanketten skannas och bifogas ansökan eller skickas till: Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen