Stockholms universitet

Forskningsprojekt Forskning på ICT Regulation – Policy and Practice capacity building programme

Detta forskningsprojekt dokumenterar resultat, huvudutmaningar och framgångar för det internationella utbildningsprogrammet ”ICT Regulation – Policy and Practice” och formulerar förslag till förbättringar. Vi analyserar dokumentation och rapporter från programdeltagare och kompletterar med en OECD/DAC Framework-utvärdering.

Publikbild från presentation i Ericsson studios. Foto: Petra Rindby/Stockholms universitet.
Bild från en presentation i Ericsson studios. Foto: Petra Rindby/Stockholms universitet.

Det internationella utbildningsprogrammet ICT Regulation – Policy and Practice stöttar nationella telekomregleringsmyndigheter i Afrika för att implementera förändringar och utveckla praxis.

Detta görs i samarbete med experter från svensk offentlig och privat sektor. Programmet finansieras av Sida och genomförs av centrumet Swedish Program for ICT in Developing Regions (SPIDER) på Stockholms universitet, i nära samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS).

Arbetet är uppdelat i två faser:
Fas 1 täcker åren 2017 till 2019 och utvecklar en forskningsbaserad resultatuppföljningsmetod.
Fas 2 täcker åren 2020 till 2021 och implementerar den forskningsbaserade uppföljningsmetod som utvecklades i Fas 1.

Fas 1 implementerades från 2020-01-01 till 2021-12-31 och bestod av två delar: Forskning utförd av SPIDER-personal utan tidigare direkt inblandning i programmet, och en utvärdering utförd av Knowledge Consulting Ltd (KCL). Den ledande forskaren och flera teammedlemmar är disputerade inom relevanta områden och har erfarenhet av att utföra liknande arbete.

Utvärderingen omfattar ett urval av nio länder fördelade på tre regioner: södra, östra och västra Afrika. SPIDERs personalforskning täcker alla deltagande länder i programmet och fokuserar de organisatoriska och regulatoriska resultaten, huvudutmaningarna och framgångarna för programmet.

Fas 2 implementeras 2022-01-01 till 2023-03-31.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Katja Jekaterina Sarajeva

Projektkoordinator

Institutionen för data- och systemvetenskap
Katja Sarajeva

Ulf Larsson

Programansvarig på Spider

Institutionen för data- och systemvetenskap

Medlemmar

Projektmedlem

Knowledge Consulting Ltd

Publikationer