Våra utbildningar

Vi ger kurser och program inom två huvudområden: lingvistik och teckenspråk. På uppdrag av Karolinska Institutet ansvarar vi också för delar av logopedutbildningen.

Sök bland våra utbildningar


 

Lingvistik

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Inom lingvistiken
studeras hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som
finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för
att kommunicera. Lingvistik är idag ett tvärvetenskapligt ämne mittemellan naturvetenskap, beteendevetenskap och humaniora. 

Mer om ämnet

 

 

Kurserna på grundnivå ger dig en bred språkvetenskaplig grund inför fortsatta studier på avancerad nivå. Du väljer mellan att läsa fristående kurser eller vårt kandidatprogram i lingvistik och kan specialisera dig inom allmän språkvetenskap, datorlingvistik eller fonetik (experimentell lingvistik).

Kandidatprogram i lingvistik

Logopedprogrammet

Våra fristående kurser hittar du längst ned på sidan.

Magister- och masterprogram

Du som vill fördjupa dina studier i lingvistik kan söka våra utbildningsprogram på avancerad nivå. Vi erbjuder ett magisterprogram och två masterprogram. Inom det ettåriga magisterprogrammet i lingvistik fördjupar du dig inom datorlingvistik, fonetik eller teckenspråk.

Vill du hellre läsa allmän språkvetenskap eller fördjupa dina kunskaper om barns språkutveckling? Då söker du ett av våra masterprogram. Studenter som inte önskar läsa hela masterprogrammet kan välja att ta ut magisterexamen efter två terminer. Studierna avslutas då med en magisterkurs på 15 hp. 

Masterprogrammet i språkvetenskap ges i samarbete med övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet och erbjuds därför med 20 olika studiegångar. 

Master's Programme in Language Science

Fristående kurser

Våra fristående kurser på avancerad nivå hittar du längst ned på sidan. 

 

Vi erbjuder utbildning på forskarnivå i huvudområdet lingvistik. Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom huvudområdet, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning. 

Utbildningen på forskarnivå är beräknad till 4 års heltidsstudier och består av 240 högskolepoäng. Avhandlingen utgörs av en monografi eller av en sammanläggningsavhandling med separata artiklar och ett sammanfattande avsnitt. Efter genomgången utbildning på forskarnivå sker kunskapsprov i form av disputation. 

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker två gånger om året, 15 september och 15 mars.

 

Teckenspråk

Inom huvudområdet teckenspråk ger vi kurser i svenskt teckenspråk för nybörjare, teckenspråkslingvistik och svenska som andraspråk för döva. I samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet ger vi också kurser inom det treåriga kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. 

Våra kurser ger både språkfärdighetsträning och en historisk orientering om dövsamhälle och teckenspråk. 

Mer om ämnet

Vill du läsa teckenspråk i höst? Se Pia Simper-Allen berätta om vårt kursutbud på svenskt teckenspråk:

Kurser i teckenspråk hösten 2021

Svenskt teckenspråk för nybörjare

För att läsa våra nybörjarkurser krävs inga förkunskaper. Du lär dig grunderna i svenskt teckenspråk och får insikter om språkets uppbyggnad och vilka skillnader och likheter som finns mellan talat språk och teckenspråk.

Teckenspråkslingvistik

Våra kurser i teckenspråkslingvistik är för dig som är van teckenspråkstalare. Här får du se språket med nya ögon. Hur har tecken bildats? Hur har teckenspråkets ställning förändrats? Och hur använder vi egentligen rummet framför kroppen när vi tecknar?

Svenska som andraspråk för döva

På kurserna i svenska som andraspråk för döva får du som är teckenspråkig fördjupa perspektivet på det svenska skriftspråket när detta kontrasteras mot strukturen i svenskt teckenspråk. Du får också svar på frågor om vilka specifika utmaningar i svenska skriftspråket som döva och hörselskadade ställs inför.

Fristående kurser

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Det treåriga kandidatprogrammet är en grundutbildning för dig som är intresserad av teckenspråk och kanske siktar på en karriär som tolk. Inga förkunskaper i svenskt teckenspråk krävs för att bli antagen till programmet, som ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet. 

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Fråga mig om hur det är att läsa teckenspråk och tolkning!

Du som har en kandidatexamen i teckenspråk och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper  kan söka vårt magisterprogram i lingvistik. Magisterprogrammet tränar dig i självständigt, akademiskt forskningsarbete och gör dig behörig att söka forskarutbildning. Studiegången teckenspråk, som inkluderar profilen svenska som andraspråk för döva, lägger tyngdpunkten på arbete med och utveckling av teckenspråkskorpora.

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk

Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk (halvfart)

Sök bland våra utbildningar