Internationella studier

PRIM-gruppen är ansvariga forskare för matematiken i Sverige i de internationella studierna PISA och TIMSS. PRIM-gruppen finns även representerad i den svenska expertgruppen för den internationella studien PIAAC.

Vi har ett forskningsintresse i dessa studier samt är delaktiga i flertalet delar i processen för dessa internationella studier. Inom projekten PISA och TIMSS är PRIM-gruppen bland annat engagerade i uppgiftskonstruktion, kodning av elevsvar och översättningar men även i analyser, fördjupningar och rapportskrivande. 

Illustration: Jens Ahlbom
Illustration: Jens Ahlbom
 

PISA-projektet (Programme for International Student Assessment) startade 1998 och leds av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning 15-åringar är förberedda för att klara sig i vardagen, arbetslivet, sociala sammanhang och vidare studier. Undersökningen omfattar tre huvudområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Eftersom 15 år är den ålder då eleverna i de flesta deltagande länderna avslutar sin obligatoriska skolgång kan man säga att PISA utvärderar hur väl den obligatoriska skolan förbereder eleverna på ett liv som samhällsmedborgare.

PRIM-gruppen har sedan starten 1998 på Skolverkets uppdrag det nationella ansvaret för matematiken i PISA, vilket innebär deltagande i internationella utvecklingsgrupper, bedömning av elevarbeten efter såväl pilotstudie som huvudundersökningar, att analysera resultaten samt att redovisa resultaten i nationella rapporter. 

 

TIMSS-projektet (Trends in International Mathematics and Science Study) startade 1995 och leds av forskningsorganisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

TIMSS ämnar till att ge en bild av det svenska skolsystemet jämfört med andra länders system, och ger en möjlighet att följa resultatutvecklingen över tid inom de ämnesområden som undersökningarna handlar om. Studien omfattar ämnena matematik och naturvetenskap och genomförs i årskurs 4 och årskurs 8.

TIMSS undersöker följande områden: elevprestationer i matematik och naturvetenskapliga ämnen, elevers erfarenhet av och attityder till matematik och naturvetenskapliga ämnen, elevers bakgrund kopplat till prestation och attityder, trender i elevers prestation och attityder, lärares och rektorers uppfattning om undervisning, kompetens, fortbildning, trygghet och trivsel i skolan, skillnader i elevers prestation mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning och elevers bakgrund och attityder samt internationella skillnader och likheter i länders utbildningssystem och styrdokument.

PRIM-gruppen har från och med TIMSS 2019, på Skolverkets uppdrag, det nationella ansvaret för matematiken i TIMSS, vilket innebär deltagande i internationella utvecklingsgrupper, bedömning av elevarbeten efter såväl pilotstudie som huvudundersökningar, att analysera resultaten samt att redovisa resultaten i nationella rapporter.

 

PIAAC-projektet (Programme for International Assessment of Adult Competencies) är på svenska översatt till Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter. Projektet leds av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och genomförde sin första studie med start år 2011. I Sverige är SCB ansvariga för studien.

PIAAC undersöker kunskapsområdena läsfärdigheter, räknefärdigheter och problemlösningsförmåga i befolkning i åldrarna 16 till 65 år. Studien avser att mäter viktiga kognitiva och arbetsplatsrelaterade kunskaper som behövs för att individer ska kunna delta i samhället.

PRIM-gruppen är representerade i den svenska expertgruppen rörande genomförandet av PIAAC-studien.

Mer att läsa

 

Kontakt

På denna sida