Forskning

Forskningen i PRIM-gruppen fokuserar bedömning av kunskap och kompetens. Forskningen och forskningsprojekten bedrivs i anslutning till utvecklandet av bedömningsstöd, bedömningsmetoder och mätinstrument kopplade till kunskapsundersökningar.

Soluppgång över skog och sjö
Illustration: Jens Ahlbom

Av speciellt intresse är frågor kring bedömning av matematik i storskaliga nationella eller internationella undersökningar. Centrala frågor inom forskningsgruppen är frågor kring validitet och reliabilitet, kunskapsutveckling över tid, elevers lösningsmetoder/strategier och lärares bedömningsmetoder, samt hur elever och lärare uppfattar olika bedömningssituationer. Forskningen omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa analyser på främst empiriska data.

PRIM-gruppen grundades 1984 med det initiala syftet att konstruera standardprov i matematik. Sedan dess har gruppen utvecklats, både till innehåll och storlek, och är idag en provutvecklings- och forskningsgrupp. Forskningen som bedrivs i PRIM-gruppen kopplas bland annat till de provutvecklingsuppdrag som gruppen ansvarar för. PRIM-gruppen utvecklar nationella prov och stödmaterial i matematik för såväl grundskolan som gymnasieskolan samt vuxenutbildningen men är även ansvariga för matematik i de internationella studierna PISA och TIMSS i Sverige.

 

ASSESS - Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

ASSESS är en forskarskola med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem. Projektets syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna. PRIM-gruppen ingår i projektet styrgrupp men även  med handledare och fyra doktorander.

Läs mer om projektet.
 

 

Kartläggning av skillnader i elevers förutsättningar i matematikundervisningen

Projektet vill skapa en nyanserad förståelse för hur ojämlikhet i sociomateriella förhållanden kan påverka elevers möjligheter att lära sig matematik. I projektet deltar forskare från PRIM-gruppen.

Läs mer om projektet.

 

Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov

Under utvecklingsstadiet av storskaliga bedömningar prövas uppgifter ut på den tänkta målgruppen. Projektet syftar till att undersöka och utveckla utprövningsprocessen. Från PRIM-gruppen deltar forskare och provutvecklare i projektet.

Läs mer om projektet.

 

Framgångsrika PISA-berättelser inom EU

Målet för projektet är att försöka förstå i vilken utsträckning individuella faktorer (till exempel invandrarbakgrund), skolfaktorer (som skolorganisation och pedagogiska praktiker) och systemfaktorer (till exempel resurser, läroplaner, kvalitetssäkring) kan förklara skillnader i prestationsresultat så som de mäts i PISA. PRIM-gruppen ingår i projektet och har för avsikt att studera och beskriva utvecklingen i den svenska kontexten.

Läs mer om projektet.

 

Utveckling av nationellt behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

PRIM-gruppen medverkar i att utveckla och konstruera behörighetsprovet samt i att analysera provresultaten. Arbetet i PRIM fokuserar främst de delar som berör kompetenser inom matematik och problemlösning. I arbetet ingår metodutveckling, instrumentutveckling och instrumentdesign.

Läs mer om projektet.

 

Mer om forskning i PRIM-gruppen

Läs mer om forskningen som bedrivs i PRIM-gruppen på Stockholms universitets forskningssida.

Forskargruppen PRIM

 

Kontakt

På denna sida