Nationella prov

PRIM-gruppen utvecklar, konstruerar och analyserar nationella prov i matematik på uppdrag av Skolverket.

Uppdraget omfattar de nationella proven i matematik för grundskolans årskurs 3, 6 och 9 samt de nationella proven för gymnasieskolans kurser matematik 1a, matematik 1b och matematik 1c inklusive matematik 1b för komvux.

 

För att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven behöver vi dels få veta hur eleverna presterar på proven, dels hur du som lärare tycker att proven fungerar. I resultatinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå och svarar på några frågor kring provet. Resultat rapporteras för dina eventuella urvalselever, dvs om du har elever födda ett visst datum. Vilka datum som gäller för respektive årskurs framgår av lärarinformationen som skickas med materialet. Lärarenkäten vill vi att du svarar på även om du inte har några urvalselever att rapportera resultat för.

Resultatinsamling

 

Grunden i det kontinuerliga arbetet med att utveckla nationella prov är principiella diskussioner i relation till styrdokument och relevant forskning. Det väsentliga är att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste.

Det är många som deltar i arbetet med att konstruera ett nationellt prov. Förutom alla provutvecklare har PRIM-gruppen knutit till sig särskilda referensgrupper som arbetar med att konstruera uppgifter, att göra urval av uppgifter till proven samt att skriva bedömningsanvisningar. Referensgrupperna består av verksamma matematiklärare, speciallärare, lärarutbildare, forskare och ämnesexperter. Utöver dessa referensgrupper är de lärare och elever som deltar i utprövningar en mycket betydelsefull del av processen. Bearbetningar av utprövningar kan resultera i nya utprövningar av reviderade uppgifter, men kan också leda till att nya uppgifter prövas ut.

Då fokus är att ge elever möjlighet att visa sin kunskap så brett och djupt som möjligt granskas hela elevmaterialet av experter ur olika perspektiv, bland annat utifrån synbarhet och läsbarhet. Efter att provet har genomförts och resultat har rapporterats in görs analyser av provresultaten. Erfarenheter från dessa analyser tas med i det fortsatta arbetet med kommande prov.

 

PRIM-gruppen utvecklar på uppdrag av Skolverket nationella prov i matematik för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt för kurserna 1a, 1b och 1c i gymnasieskolan.

En mycket viktig del i arbetet med framtagning av nya nationella prov är utprövning av uppgifter. Genom utprövningar får vi reda på hur olika typer av uppgifter fungerar och kvaliteter i olika elevlösningar. Dessa utgör bland annat en viktig del i underlaget för bedömningsanvisningarna. Genom att lärare och elever besvarar några frågor i samband med utprövningarna får vi ytterligare information om hur uppgifterna har fungerat.

Att lärare och elever runt om i landet medverkar i utprövningar av uppgifter är därför nödvändigt och en viktig del för att proven ska hålla en hög kvalitet. Utprövningsmaterialet innehåller matematik från olika delar av det centrala innehållet, vilket kan ge dig som lärare en översiktlig bild av elevernas kunskaper och dina elever ett tillfälle att repetera inför det kommande nationella provet.

Är du som lärare intresserad av att delta i utprövning av nya uppgifter till nationella prov? Anmäl ditt intresse till: prim@su.se

På denna sida