Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska, Modern spanskspråkig litteratur

På denna kurs fördjupar du dina kunskaper om skönlitterära verk från de spansktalande länderna. Du läser skönlitteratur utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv och lär dig att sätta in verken i sitt sociokulturella sammanhang

Kursen Modern spanskspråkig litteratur riktar sig till dig som studerat spanska II.

I denna kurs ingår läsning av skönlitterära texter från de spansktalande länderna. Du kommer att analysera och diskutera verken med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga teorier och metoder. Du får träning i att identifiera och jämföra skönlitterära genrer. Ett viktigt inslag i kurser är att sätta de lästa verken in i sitt sociokulturella och litteraturhistoriska sammanhang.

Kursen är även en delkurs inom Spanska III, 30 hp. Genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Spanska III som fristående kurser (Modern spanskspråkig litteratur, Skriftligt uttrycksfärdighet och mediering, Lingvistik, diskurs och pragmatik, Teorier och metoder inom studier av spanska) kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Spanska III. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker undervisningen på spanska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid, på kvartsfart. All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. All undervisning och examination sker på spanska. Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Allmänt

  lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examinator

  Anthony Lappin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Vargas Llosa, Mario. Los cachorros (1967). Madrid: Cátedra, 1990.

  Bombal, María Luisa. Las islas nuevas. Sur 53, (feb. 1939), p. 13-24. Disponible en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-69905.html

  Schweblin, Samanta. Distancia de rescate. Buenos Aires: Random House Mondadori, 2016.

  Herrera, Yuri. Señales que precederán al fin del mundo. Cáceres: Periférica, 2010.

  Zurita, Raúl. Desiertos y El desierto de Atacama. Purgatorio. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1979, 22-39. Disponible en http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0011213.pdf

  Quiroga, Horacio. Cuentos. Madrid: Cátedra, 1997. (selección disponible en Mondo/Athena)

  Rivera, José Eustasio. La vorágine. Madrid: Cátedra, 1990. (selección disponible en Mondo/Athena)

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt