Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spanska - kandidatkurs

På denna kurs skriver du ett kandidatarbete i form av en uppsats. Uppsatsen skrivs på spanska inom språkvetenskap eller litteratur. Du läser dessutom två fördjupningskurser som fokuserar på valda teman ur spansk språkvetenskap och spanskspråkig litteratur

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Spanska -  kandidatkurs riktar sig till dig som studerat spanska III eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. En stor del av ditt arbete på den här kursen utgörs av att skriva en kandidatuppsats på 15 hp i spanska, dvs en begränsad forskningsuppgift i ett ämne som berör spansk språkvetenskap eller litteraturvetenskap. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser. Förutom uppsatsen ingår även två fördjupningskurser med syftet att belysa hur vetenskapliga arbeten utförs i praktiken.

Kursen innehåller tre delkurser: Litteraturvetenskaplig fördjupning 7,5 hp, Språkvetenskaplig fördjupning 7,5 hp, och Examensarbete 15 hp. Vissa terminer kan man söka kursen på halvfart. Det innebär att du läser de båda fördjupningskurserna, för att sedan, under nästkommande termin, skriva uppsatsen. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. Största delen av undervisningen sker på spanska.

 • Kursupplägg

  Du kommer att läsa följande tre delkurser på Spanska - kandidatkurs:

  Delkurs 1. Examensarbete, 15 högskolepoäng

  På delkursen Examensarbete får du lära dig att hantera en begränsad forskningsuppgift. Uppgiften ska vara inriktad på antingen spansk språkvetenskap eller spanskspråkig litteratur och den skrivs på spanska. Du ska utforma uppsatsen utifrån normer och riktlinjer som styr vetenskapliga arbeten, både ur ett språkligt och ur ett innehållsmässigt perspektiv. Delkursen inleds med föreläsningar som är gemensamma för samtliga studenter på institutionen som skriver uppsats i något av våra språk. Dessa föreläsningar följs av en seminarieserie för studenterna i just spanska. Seminarieserien inom introduktionsdelen är koncentrerad till de första veckorna på terminen och i samband med dessa får du även en handledare som du kommer att ha kontakt med till dess att uppsatsen är klar för ventilering i slutet av terminen. Under ett par tillfällen under terminen diskuterar vi uppsatsämnen, struktur, teori och metod, och ger återkoppling på varandras arbeten. Under ventileringen får du diskutera din uppsats med en annan student som agerar opponent. Du får även själv agera opponent på en annan students examensarbete. Uppsatsen examineras av en examinator som inte är handledaren och bedöms utifrån sin vetenskapliga kvalitet, struktur och språk.

  Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig fördjupning, 7,5 högskolepoäng

  På denna delkurs kommer du att arbeta aktivt med att tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och metoder på spanska skönlitterära texter. I delkursen ingår läsning av spanskspråkiga skönlitterära texter från en eller flera litteraturhistoriska epoker och som relateras till den historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexten. Under delkursen kommer du att erhålla redskap för att läsa och analysera litterär text utifrån relevanta litteraturvetenskapliga teorier och metoder. I anslutning till delkursen kommer du att skriva en mindre forskningsuppgift inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar.

  Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt en hemtenta. I examinationerna prövas din förmåga att presentera och sammanställa iakttagelser i ett litterärt verk med hjälp av litteraturvetenskapliga verktyg. Du kommer att få visa att du kan göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter och presentera dem på akademisk spanska både muntligt och skriftligt.

  Delkurs 3. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 högskolepoäng

  På denna delkurs kommer du att arbeta aktivt med att tillämpa språkvetenskapliga teorier, metoder och begrepp på spansk språkdata. Delkursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det spanska språket. Under delkursen kommer du att erhålla redskap för att analysera språkdata och använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.), och i anslutning till delkursen kommer du att skriva en mindre forskningsuppgift inom någon av huvudområdets aktuella forskningsinriktningar. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter samt en hemtenta. I examinationerna prövas din förmåga att tillämpa dina kunskaper på autentiska språkdata, och att presentera och sammanställa forskningsresultat med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter på akademisk spanska både muntligt och skriftligt.

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 30 hp en viss delkurs utgör.

  Allmänt

  På lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examinator

  Juan Carlos Cruz Suárez
  Anthony Lappin
  Rakel Österberg
  María Bernal
  Aymé Pino
  Ken Benson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt