Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etnologi I

Kursen handlar om etnologins perspektiv på hur människor lever i olika kulturella och historiska sammanhang. Fokus ligger på hur studiet av människors levnadsvanor, livsvillkor, erfarenheter och tankesätt kan ge kunskap om sociala, samhälleliga och kulturella mönster och maktförhållanden.

Foto: Gerald Friedrich / Pixabay
Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

Exempel hämtas främst från Sverige. Kursen presenterar etnologiska forskningsområden och introducerar teorier, begrepp och metoder som tillämpas inom etnologi. Genomgående lyfter kursen fram folkliga föreställningar och uttryck.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Tid, rum, människa, 7,5 hp

  Kursen introducerar ett vetenskapligt perspektiv på människan som kulturvarelse och presenterar centrala begrepp inom etnologin. Kursen ger också en introduktion till hur etnologiämnet med fokus på människors vardagsliv och ritualer tillämpas i samtiden. Frågor om plats, identitet och makt behandlas.

  Delkurs 2: Samtid och vardag, 7,5 hp

  Kursen handlar om sociala och kulturella processer i det senmoderna samhället. Teman som arbete och fritid, land och stad, migration, mångfald, kön, klass, etnicitet och ras, samt expressivt gestaltande uppmärksammas. Studenterna får lära om etnologins metoder genom att själva pröva på att dokumentera och analysera dessa teman.

  Delkurs 3: Kulturhistoria, 7,5 hp

  Kursen handlar om vardagsliv från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet, både som historisk realitet och hur begreppet "kulturhistoria" använts och definierats. Liksom i föregående kurs uppmärksammas ett antal för etnologin viktiga teman. Kursen behandlar också hur kulturhistorisk kunskap uppstått, samt vilka metoder och källor som använts.

  Delkurs 4: Kulturteori, 7,5 hp

  Kursen ger en introduktion till etnologins historia och de teoretiska antaganden och metoder som format ämnet. Vidare ges en fördjupad förståelse av kulturbegreppets innehåll och förändring. Den behandlar också kulturarvstankens framväxt och nutida inflytande.

  Undervisning

  Undervisning för delkursen Tid, rum, människa sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisning för delkursen Samtid och vardag sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisning för delkursen Kulturhistoria sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Undervisning för delkursen Kulturteori sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt