Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk äldre litteratur, Italienska III

Denna kurs leder dig igenom den italienska litteraturen från medeltiden fram till och med 1700-talet. Kursen gör nedslag i tidstypiska texter för olika epoker och du läser allt ifrån Dante till Alfieri. Kursen ger dig även introduktion till metrik och retoriska figurer.

Denna kurs i Italiensk äldre litteratur om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen gör vi nedslag i italienska texter från medeltiden och framåt. Kursen motsvarar även en delkurs inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskap, Skriftlig produktion, Språkvetenskap och Italiensk äldre litteratur, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Undervisning

  På den här delkursen studerar du litterära strömningar från den tidiga italienska litteraturhistorien. Delkursen gör nedslag i valda texter från medeltiden och fram till och med 1700-talet, och de litterära verken placeras i sin historiska och kulturella kontext. Du studerar författare och poeter såsom Dante, Petrarca och Boccaccio, företrädare för den episka litteraturen som tex Ariosto och Tasso, renässanspoeter och barockpoeter som Stampa och Marino och dramatiker som Goldoni och Alfieri. Kursen ger även en introduktion till metrik och retoriska metoder. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna. Under lektionerna diskuterar vi sedan de lästa texterna och övar på att förklara skillnader mellan olika litterära tendenser inom en viss period.

  Examination

  Kursen examineras genom en salstentamen där du får visa att du kan redogöra för de lästa författarna, deras verk och de viktigaste litterära strömningarna under olika epoker. Du får även visa att du kan placera in de olika författarna i sina historiska och kulturella kontexter, samt analysera deras texter utifrån både form och innehåll.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.