Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska I

Stockholms universitet erbjuder språkkurser i italienska för alla intresserade – på nybörjarnivå och uppåt. Denna kurs är för dig som vill lära dig mer om Italien och förbättra dina kunskaper i det italienska språket. Du kommer studera italiensk historia, kultur, litteratur och grammatik, och öva upp din muntliga och skriftliga språkfärdighet.

Fasad på Trattoria i Rom
Foto Maria Tikka - Trattoria i Rom

Italienska I riktar sig till dig som studerat lägst italienska steg 2 på gymnasiet eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet, tex genom reell kompetens eller genom våra förberedande kurser. Du kommer att läsa fem olika delkurser: Italiensk grammatik, Muntlig kommunikation, Skriftlig produktion, Italiensk litteratur, och Italiensk kultur, historia och samhälle. Dessa kurser tillsammans ger dig goda grundläggande kunskaper i och om italienska och Italien. Om du inte har möjlighet att läsa heltid kan du även välja att läsa samtliga delkurser som fristående kurser om 7,5 hp. Vissa av dessa ges på kvällstid över hela terminen, medan andra ges vid olika perioder på dagtid. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska. Du kan läsa mer om den här kursen i kursbeskrivningen nedan.

Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i menyn till höger. I den här beskrivningen förtydligar vi hur genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Kursen består av följande delkurser: Italiensk grammatik 7,5 hp, Italiensk kultur, historia och samhälle 1, 7,5 hp, Skriftlig produktion, 3 hp, Muntlig kommunikation, 4,5 hp och Italiensk litteratur, 7,5 hp

  Undervisning

  I kursen Italiensk grammatik går vi igenom grundläggande regler och begrepp inom italiensk grammatik och tillämpar dem i enklare analyser. Målet är att undervisningen ska bidra till att stärka dina praktiska färdigheter i det italienska språket, men även den metalingvistiska teoretiska kunskapen och medvetenheten. Efter avslutad delkurs förväntas du känna till och kunna använda de vanligaste termerna inom modern grammatik och språkvetenskap. Under delkursen kommer du också studera hur svensk och italiensk grammatik skiljer sig från varandra och öva på att översätta enklare meningar. Delkursen inleds med föreläsningar i allmän grammatik på svenska. Allmän grammatik syftar till att öka analysförmågan samt den språkliga medvetenheten som sådan. Allmän grammatik är därigenom ett viktigt led till förbättrade kunskaper i italienska. Delkursen består därefter av föreläsningar i italiensk grammatik, blandat med praktiska övningar. Du förbereder dig inför varje lektion med att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår läroplattform. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  I delkursen Italiensk kultur, historia och samhälle 1 kommer du att lära dig huvuddragen i italiensk kultur historia och samhälle. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier där både lärare och studenter deltar aktivt. Du tränar på att diskutera, analysera, sammanfatta och redovisa olika aspekter av italiensk historia, kultur och samhälle både genom muntliga och skriftliga uppgifter. För att kunna tillgodogöra dig delkursen på bästa möjliga sätt bör du läsa kurslitteraturen grundligt inför varje lektionstillfälle. Att komma väl förberedd är en förutsättning för att kunna delta  aktivt på lektionerna. Lektionerna är en mycket viktig del i ditt lärande. Vi använder kurslitteratur och olika media för att lära oss att förstå det italienska samhället och den italienska kulturen.

  Under delkursen  Skriftlig produktion övar du upp din förmåga att uttrycka dig skriftligt på italienska. Du kommer att öva på syntax, dvs hur du bygger upp meningar, och utveckla ditt ordförråd. Under kursens gång går vi igenom olika texters uppbyggnad och struktur och grundläggande begrepp i textanalys och texttypologi. Vi går också igenom grundläggande användning av skiljetecken och interpunktion. Målet med kursen är att du självständigt ska klara av att producera enklare texter av olika slag. Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier. Vi jobbar praktiskt med både längre och kortare skriftliga övningar inom olika texttyper, både på lektion och som hemuppgifter. Under lektionstid ges också tid för diskussioner som rör övningarna.

  På delkursen muntlig kommunikation får du öva på dina muntliga färdigheter, men även på att förstå och uppfatta talad italienska i olika former såsom monologer och dialoger. Vi går även igenom det italienska ljudsystemet. Du kommer att öva på att förstå och tala om bekanta ämnen såsom personliga intressen, familj och studier. Målet är att du ska bli bättre på att uttrycka dig på enkel och sammanhängande italienska. Undervisningen sker genom seminarier och lektioner där du förväntas delta aktivt. Du kommer att öva på att tala och förstå italienska genom olika praktiska övningar såsom tex rollspel och simuleringar. För att utveckla din muntliga förmåga är det nödvändigt att delta vid dessa övningar.

  Under delkursen Italiensk litteratur kommer du att möta flera litterära texter och öva på att förstå dess innehåll. Under kursens gång jobbar vi med de olika texternas i både i muntlig och skriftlig form, och du övar på att förklara ord och uttryck som uppträder i texterna du läser. Tillsammans och enskilt övar vi också på att göra enklare analyser av olika teman som litteraturen behandlar. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. För att få ut det mesta av kursen är det nödvändigt att delta aktivt under lektionerna och att komma väl förberedd.

  Examination

  Delkursen Italiensk grammatik examineras genom en salstentamen som testar dina kunskaper i både allmän och italiensk grammatik. Du får visa prov på både praktiska och teoretiska färdigheter som du studerat och övat på under delkursens gång.

  Delkursen Italiensk kultur, historia och samhälle 1 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och en salstentamen. De skriftliga och muntliga uppgifterna behandlar valda teman som ur olika perspektiv tar upp det italienska samhället. Salstentamen testar dina kunskaper utifrån aktuell kurslitteratur och utifrån lärarens föreläsningar.

  Delkursen Skriftlig produktion examineras genom en salstentamen där du får visa att du kan uttrycka dig i skrift på vardaglig italienska.

  Delkursen Muntlig kommunikation examineras genom muntliga redovisningar där du får visa prov på din muntliga färdighet i både monologform och dialogform som liknar de övningar som du gjort under lektionstid. Du får också visa prov på din hörförståelse.

  Delkursen Italiensk litteratur examineras genom en muntlig examination och en salstentamen. Under examinationerna förväntas du utföra enklare litterära analyser av ett tema hämtat ur den litteratur vi läst under kursen.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Examinator

  Tzortzis Ikonomou
  Franco Pauletto
  Anna Gudmundson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.