Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Straffrätt

Straffrätt innefattar bland annat grundläggande förutsättningar för en gärnings straffbarhet, ansvarsfrihetsgrunder, preskriptionsregler, samt brott i brottsbalken och specialstraffrätten,. Inkluderas gör även tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott samt påföljdssystemet.

straffrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Straffrätt (JU311K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Kursen omfattar primärt straffrättens allmänna del, straffrättens speciella del och påföljdsbestämning. I den allmänna delen ingår frågeställningar rörande de grundläggande förutsättningarna för en gärnings straffbarhet. Här behandlas bland annat frågeställningar rörande ansvar vid osjälvständiga brottsformer, ansvarsfrihetsgrunder samt kravet på uppsåt och oaktsamhet. Med straffrättens speciella del avses de särskilda brotten oavsett om de regleras i brottsbalken eller specialstraffrätten. Påföljdsbestämningen innefattar framförallt de centrala reglerna om straffmätning och påföljdsval.

Inom ramen för kursen studeras vidare straffrättens internationella dimensioner, bland annat dess förhållande till europarätten. Slutligen inkluderar kursen en introduktion till kriminologin, vilket ger möjlighet att analysera straffrätten i ljuset av ett annat vetenskapsområde. I kriminologin studeras brott och brottslighet som sociala fenomen och den straffrättsliga regleringen sätts därmed in i en bredare samhällelig kontext.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  För aktuellt kursupplägg, se kurssidan för Straffrätt (JU211L).
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Straffrätt (JU211L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Straffrätt (JU211L).
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: straff@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Kursföreståndare: 
  Annika Suominen