Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Processrätt

Processrätt behandlar rättegångsförfarandet i såväl brottmål som tvistemål. I form av rättegångsspel övas färdigheten att kunna utforma och utföra processhandlingar i tal och skrift.

processrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Processrätt (JU312K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Inom ämnet processrätt behandlas formerna för domstolarnas rättskipning i främst brottmål, förmögenhetsrättsliga mål och familjemål. Rättegångsbalken innehåller ingående regler om hur parterna och domstolarna ska agera under olika skeden av tingsrättsprocessen och vad som gäller då ett mål överklagas till hovrätten och Högsta domstolen. De processrättsliga reglerna rörande rättskipningen i dessa instanser kan hänföras till den allmänna processrätten och det är på detta område som kursen har sin tyngdpunkt.

Viktiga områden inom den allmänna processrätten är till exempel rättegångshinder, forum, talan, kumulation, säkerhetsåtgärder, tvångsmedel, rättskraft, rättegångskostnad, bevismedel, bevisföring och bevisvärdering. Därtill kommer de olika momenten i själva rättegången, till exempel förberedelse, huvudförhandling och dom i tvistemål samt förundersökning, åtal, huvudförhandling och dom i brottmål. Slutligen omfattar den allmänna processrätten även överrättsprocessen, det vill säga reglerna om hur en rättegång går till i hovrätt och Högsta domstolen. Överrättsprocessen behandlar dels ordinära rättsmedel såsom överklagande, dels extraordinära rättsmedel såsom resning och domvilla. Grundkursen i processrätt omfattar även specialprocessratt, till exempel summarisk process och skiljeförfarande samt i viss mån utsökning och konkurs.
I kursen diskuteras metoderna för lagtolkning och rättstillämpning inom processrätten. Genom undervisningen övas studenterna i att identifiera och bedöma processuella frågeställningar i olika konkreta fall.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. 

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning VT23 (265 Kb)  (delas med JU212L)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och rättegångsspel.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk aktiv närvaro vid seminarierna, genomförande av rättegångsspelet och skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Katrin Lainpelto.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Processrätt (JU212L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Processrätt (JU212L).
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: pro@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Susanne Larsson 

  Kursföreståndare: 
  Katrin Lainpelto