Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Civilrätt C

Kursen Civilrätt C behandlar arbetsrätt och familjerätt. Kursen tar upp juridiska frågeställningar i anställningsförhållandet och rättsregler inom de centrala delarna av arbetsrätten samt att identifiera grundläggande frågor inom äktenskaps- och samboenderätten, arvs- och testamentsrätten samt barn- och familjerätten.

civilrätt c
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Civilrätt C utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Civilrätt C består av arbets- och familjerätt, två rättsområden inom den sociala civilrätten. Såväl arbetsrätten som familjerätten karakteriseras av pågående och dynamiska ändringar som sker på grund av ändrade samhälleliga, sociala, kulturella och ekonomiska villkor för individen. Europeisering och internationalisering av vissa rättsliga frågor, som till exempel mänskliga rättigheter (barnrätt, strejkrätt) har också bidragit till deras föränderliga karaktär.

Denna dynamik, som sker både rättsligt och världsligt, innebär att studenterna måste ha kunskap om hur rätten kan analyseras kritiskt med hjälp av andra vetenskapliga metoder än den rent rättsdogmatiska. Fokus för Civilrätt C ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv. I detta ligger att studenterna ska skaffa kunskap om hur rätten kan analyseras med hjälp av andra vetenskapliga metoder som till exempel komparativ rätt, rättssociologi, rättsekonomi, genusrättsvetenskap och critical race. Genom detta fördjupas synen på rätten och rättsvetenskapen och de konsekvenser som rätten kan ge upphov till.

Civilrätt C fokuserar på tre huvudteman i arbetsrätten: den svenska arbetsrättsliga modellen med självreglering mellan arbetsmarknadsparterna (kollektiv arbetsrätt), reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och en arbetstagare (individuell arbetsrätt) och diskrimineringsrätt. Två huvudteman tas upp i familjerätten: rättsregleringen av familjen (föräldrar och barn) och egendomsrätt mellan makar eller sambor.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (delas med Civilrätt C på Juristprogrammet)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar/workshop och uppsatsgrupphandledning.

  Examination

  Examination sker genom författande, presentation och försvar av egen uppsats liksom opponering på annan students uppsats både skriftligen och muntligen (”uppsatsmoment”) samt genom skriftlig essätentamen.

  Examinator

  Göran Lind och Petra Herzfeld Olsson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Civilrätt C (JU217L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Civilrätt C (JU217L).
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: cc@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Amanuens: 
  Måns Svennem Lundberg

  Kursföreståndare: 
  Göran Lind
  Petra Herzfeld Olsson