Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Civilrätt C

Kursen Civilrätt C behandlar arbetsrätt och familjerätt. Kursen tar upp juridiska frågeställningar i anställningsförhållandet och rättsregler inom de centrala delarna av arbetsrätten samt att identifiera grundläggande frågor inom äktenskaps- och samboenderätten, arvs- och testamentsrätten samt barn- och familjerätten.

civilrätt c
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Civilrätt C utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

Civilrätt C består av arbets- och familjerätt, två rättsområden inom den sociala civilrätten. Såväl arbetsrätten som familjerätten karakteriseras av pågående och dynamiska förändringar som sker på grund av ändrade samhälleliga, sociala, kulturella och ekonomiska villkor för individen. Europeisering och internationalisering av rätten, exempelvis genom den ökade betydelsen av mänskliga rättigheter (såsom rätten till privat- och familjeliv, barns rättigheter och förenings-och strejkrätt) har också bidragit till rättsområdenas föränderliga karaktär.

Denna dynamik, innebär att studenterna måste ha kunskap om att, och hur, rätten kan analyseras genom att använda andra vetenskapliga metoder och teorier än den rent rättsdogmatiska. Studenterna ska därför skaffa kunskap om hur rätten kan analyseras med hjälp av komparativ rätt, rättssociologi, rättsekonomi, genusrättsvetenskap och critical race-teori. Genom att tillämpa dessa externa rättsliga metoder och teorier fördjupas förståelsen av både rättsvetenskapen och rättens samspel med samhället. Civilrätt C bidrar därigenom till de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv.

Civilrätt C fokuserar på tre huvudteman i arbetsrätten: den svenska arbetsrättsliga modellen med självreglering av arbetsmarknadsparterna (kollektiv arbetsrätt), reglering av förhållandet mellan arbetsgivare och en arbetstagare (individuell arbetsrätt) och diskrimineringsrätt. Tre huvudteman tas också upp i familjerätten: den rättsliga regleringen av familjen (föräldrar och barn), den personliga och ekonomiska regleringen för makar och sambor samt successionsrätten (arv och testamente).

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (delas med Civilrätt C på Juristprogrammet)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar, workshops, metodhandledning och ett avslutande seminarium med presentation av uppsatsen och opponering. Beträffande undervisningen råder närvarokrav endast beträffande det avslutande seminariet.

  Examination

  Examination sker genom författande, presentation och försvar av egen uppsats liksom opponering på annan students uppsats - skriftligen och muntligen - och skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Göran Lind och Petra Herzfeld Olsson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Civilrätt C (JU217L) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Civilrätt C (JU217L).
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: cc@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Amanuens: 
  Måns Svennem Lundberg

  Kursföreståndare: 
  Göran Lind
  Petra Herzfeld Olsson