Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin II

Kursen Latin II ger utökad förtrogenhet med centrala författare från antiken och medeltiden och uppövar din förmåga till självständig läsning. De grammatiska kunskaperna fördjupas genom studium av rättegångstal av Cicero. Antik och efterantik poesi samt texter av Roms främsta historiker som Sallustius, Livius och Tacitus, läses grundligt.

Latin II, som är på 30 högskolepoäng, riktar sig till dig som har studerat Latin I eller
på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Kursen har ett högt
tempo och du kommer totalt att läsa fyra olika delkurser som tillsammans bidrar
till att förbättra både din språkliga kompetens och din kunskap om romersk kultur
och det romerska samhället under flera århundraden: Retorik med grammatik,
Antik poesi, Romerska historiker och Efterantik prosa och poesi.
Kursen ges på halvfart och på dagtid (du kan börja dina studier både på höst- och
vårterminen).

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i
  SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet,
  kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen
  i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande.
  Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under
  lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför
  genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen,
  och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under
  ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken
  ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:
  1. Retorik med grammatik, 7,5 hp
  I denna delkurs studeras klassisk retorik med utgångspunkt från två tal av Cicero
  som vi analyserar språkligt, stilistiskt och innehållsmässigt. Därutöver går vi
  systematisk genom den latinska syntaxen.
  2. Antik poesi, 7,5 hp
  Du får läsa och i detalj bekanta dig med texter av Vergilius och Horatius samt urval av texter av Catullus, Ovidius, Tibullus och Propertius (textomfånget omfattar ca 1500 vers). Du får också lära dig olika versmått.
  3. Romerska historiker, 7,5 hp
  Två historiska verk av Sallustius och Tacitus, eller Livius, läses ingående.
  4. Efterantik prosa och poesi, 7,5 hp
  I denna delkurs studerar vi närmare centrala efterantika prosa- och poesiverk
  (med visst fokus på texter som rör Sverige). I anslutning till dessa verk studeras det efterantika latinets särdrag och den efterantika latinska litteraturens utveckling, därtill ges en orientering i den efterantika kulturmiljö som påverkat litteraturen till form och innehåll. Ett annat moment i delkursen är en översiktlig genomgång av metrikens utveckling under den efterantika perioden samt av de versmått som förekommer i de valda texterna.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du
  förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur
  kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer,
  läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad
  information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Examination

  Kursdelen Retorik med grammatik, 7,5 hp examineras dels genom en
  salstentamen, dels genom enskild muntlig tentamen. I dessa prov testas dina
  grammatiska kunskaper och din färdighet i att identifiera och analysera
  grammatiska strukturer i de studerade texterna med användande av korrekt
  grammatisk terminologi. Din förmåga att identifiera ett antal retoriska figurer
  prövas också.

  Kursdelen Antik poesi, 7,5 hp examineras genom enskild muntlig tentamen. Här
  prövas din kunskap i att kunna identifiera och skandera de i delkursen
  genomgångna versmåtten. Du ska också kunna redogöra för de viktigaste
  författarna och verken från den antika litteraturen avseende poesin. En annan del
  av examinationen tar fasta på hur väl du kan använda förvärvad kunskap för att
  förstå och grammatiskt analysera antik poesi. Du ska också visa förmåga att kritiskt granska, dra slutsatser kring, göra bedömningar om och på ett stringent sätt diskutera de studerade texterna utifrån deras historiska bakgrund.

  Kursdelen Romerska historiker, 7,5 hp examineras genom enskild muntlig
  tentamen i vilken du, bland annat, ska redogöra för de viktigaste romerska
  historikerna samt kunna använda förvärvad kunskap för att förstå och
  grammatiskt analysera de romerska historikernas texter.

  Kursdelen Efterantik prosa och poesi, 7,5 hp examineras genom enskild muntlig
  tentamen. Provet testar dina färdigheter i att identifiera morfologiska,
  ortografiska, lexikaliska och syntaktiska särdrag i det medeltida latinet, under det
  att du samtidigt visar kännedom om ett ordförråd som täcker kursens centrala
  texter. Du ska också kunna redogöra för metrikens utveckling samt läsa de valda
  texterna med iakttagande av versmått.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt