Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Arbetslivsinriktad språkundervisning

Kursen syftar till att ge blivande och yrkesverksamma lärare i sfi och svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen ökade kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation i arbetslivet, utifrån aktuell forskning.

Kursen ger också verktyg för att utforma arbetslivsrelevant språkundervisning och undervisningsmaterial för att ge inlärare inom svenska som andraspråk/sfi ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

Kursen består av tre delar:

  • I den första delen ingår klargöranden av begrepp och metoder som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet.
  • Den andra delen är mer praxisorienterad, där deltagarna genomför ett eget arbete med materialinsamling inom områden som vård, småföretag, servicesektor etc. Arbetet ger exempel på hur kommunikationssituationer i arbetslivet kan se ut.
  • I den avslutande delen, som är ämnesdidaktiskt inriktad, tillämpar deltagarna de inhämtade kunskaperna genom att konstruera undervisningsmaterial, material för handledning av inlärare under praktik eller underlag för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.