Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetslivsinriktad språkundervisning

I kursen behandlas muntlig och skriftlig kommunikation i arbetslivet utifrån aktuell forskning. Kursen ger verktyg för och träning i att utforma arbetslivsrelevant undervisning och undervisningsmaterial för att ge studerande inom svenska som andraspråk/sfi ökade möjligheter att delta aktivt i arbetslivet.

I kursens första ämnesteoretiska del klargörs metoder och begrepp som behövs för att beskriva kommunikation i arbetslivet. I den andra mer praxisorienterade delen av kursen gör deltagarna först eget kommunikationsetnografiskt arbete med inspelningar och observation inom områden som vård, småföretag, servicesektor etc. De ger exempel på hur kommunikationssituationer kan se ut i yrkeslivet och hur kommunikation kan variera inom och mellan olika arbetsplatser, t.ex. yrkesspecifikt och relationellt. Arbetet redovisas i en språkbruksanalys. I den ämnesdidaktiska avslutande delen utvecklar kursdeltagarna några av de praxisanknutna redskapen för undervisningen i svenska som andraspråk/sfi: i undervisningsmaterial, för handledning av studerande under praktik eller för bedömning av arbetsrelaterad språkfärdighet.

Kursen ges med långsam studietakt, start vecka 35 (2016)och slut vecka 21 (2017).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.