Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik II

 • 30 hp

I kursen Pedagogik II fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper. 

 • Kursupplägg

  Delkurs 1 och 2 läser parallellt

  Organisation och förändring, 7,5 hp

  Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

  Delkurs 3

  Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

  Delkurs 4

  Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 7.5 hp 

  Delkurser

  Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp

  Delkursen syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i vetenskapsteori och metodologiska förhållningssätt med fokus på datainsamlingstekniker. Under delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv samt hur de kommer till uttryck i forskning. Ett centralt innehåll är att formulera vetenskapliga frågeställningar och välja lämpliga tillvägagångssätt för att lösa en forskningsuppgift. Delkursen ger träning i att tillämpa datainsamlingstekniker och i viss mån bearbeta och analysera ett insamlat material.

  Organisation och förändring, 7,5 hp

  I delkursen erbjuds möjligheter att studera och analysera en organisation och dess förändringsarbete utifrån olika teoretiska perspektiv på förändring. Studenterna får möjlighet att kritiskt granska såväl organisationen och dess förändringsarbete som de teoretiska perspektiv som de använder i sina analyser.

  Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

  Delkursen behandlar pedagogiskt ledarskap, i bemärkelsen ett verksamhetsnära ledarskap inriktat mot lärande, utveckling och förändring i arbetsorganisationer. Därvid behandlas hur man som ledare kan skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

  Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 7,5 hp

  Delkursen behandlar vuxna individers lärandevillkor i olika miljöer, såväl i formella utbildningsinstitutioner som i arbetslivet och på fritiden. I studiet av olika utbildningsarenor aktualiseras lärar-/ledarskapets betydelse för skapandet av meningsfulla och effektiva lärmiljöer för vuxna deltagare. Centrala begrepp från aktuella lärmiljöer introduceras och diskuteras på ett kritiskt sätt, t.ex., livslångt
  lärande, arbetsplatsbaserat lärande och yrkeskunnande, folkbildningsmässigt lärande, validering (värdering och bedömning) av kunskaper och kompetenser.

  Undervisning

  Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, studiebesök och grupparbeten. Delkurserna har obligatoriska delar som kan kompletteras med ersättningsuppgift om detta medges i studiehandledning för respektive delkurs.

  För detaljerad information se studiehandledningar för de ingående delkurserna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen presenteras senast två månader innan kursstart.

 • Mer information

  Kursen samläser

  Kursen samläses med Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp och med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

 • Kontakt

  Kontakta kursansvarig lärare - se under delkurser - för innehåll i kurserna.

  Kursadministration

  Marcus Bigert
  E-post: marcus.bigert@edu.su.se