Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykoterapi och psykologisk behandling, 3: Teori, tillämpning och klinik

Kursen innehåller en teoretisk och praktisk fördjupning inom vald psykoterapimetod. Specifika behandlingsmodeller och psykoterapeutiska färdigheter breddas och fördjupas. Kursen innehåller också träning i att lära sig kritisk granska vetenskapliga artiklar av relevans inom psykoterapiområdet.

I kursen ingår också kunskap om principer för indirekt arbete och förbyggande insatser riktade mot verksamheter, i detta innefattas handledande och konsultativa insatser till andra behandlare eller yrkesgrupper med behandlande arbetsuppgifter.

Kursen ges i två alternativ - psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv beteendeterapi (KBT), där studenten följer det alternativ som valts för kursen Psykoterapi och psykologisk behandling 2. Gemensam undervisning sker för ämnesinnehåll som är övergripande för båda inriktningarna. Teori och tillämpning samt handlett klientarbete läses inom en och samma inriktning.

25.1 a Teori och tillämpning, KBT, T8, 10,5 hp

25.1 b Teori och tillämpning, PDT, T8, 10,5 hp

25.2 Handlett klientarbete, T8, 4,5 hp

Handledd psykoterapi fortsätter som ett centralt moment som under denna termin. Det kliniska arbetet sker på mottagningen vid Psykologiska institutionen. I handledning får studenterna i grupp fortsätta att utveckla kliniska färdigheter med sikte på fördjupade och breddade kunskaper inom området.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 8.

  Delkurser

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, KBT, 10,5 hp, HT 2023 (109 Kb)

  Teori och tillämpning, KBT, 10,5 hp, VT 2024 (143 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, HT 2023 (169 Kb)

  Handlett klientarbete, KBT, 4,5 hp, VT 2024 (166 Kb)

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursanvisningar:

  Teori och tillämpning, PDT, 10,5 hp, HT 2023 (233 Kb)

  Teori och tillämpning, PDT, 10,5 hp, VT 2024 (233 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, HT 2023 (233 Kb)

  Handlett klientarbete, PDT, 4,5 hp, VT 2024 (238 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Handledd psykoterapi sker i mindre grupper enligt information för respektive inriktning och omfattar totalt 40 timmar handledning i grupp. I normalfallet ingår studenten i en och samma grupp under 3 terminer, men examineras mot uppsatta förväntade studieresultat efter varje kurs.

  Deltagande i handledning, seminarier, gruppövningar samt vissa föreläsningar är obligatoriskt.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • på ett fördjupat sätt redogöra för och kritiskt granska områdets vetenskapliga grund och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt diskutera och analysera sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och det sambandets betydelse för yrkesutövningen.
  • på ett fördjupat och flexibelt sätt tillämpa och integrera fallformulering, analysmetoder och behandlingstekniker på ett sätt som anpassas till individen och den specifika kliniska kontexten.
  • vidmakthålla terapeutisk allians och på ett professionellt sätt handskas med utmaningar i den terapeutiska situationen.
  • använda sig av handledning för att fortlöpande integrera generiska färdigheter, självkännedom och empatisk förmåga, samt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • redogöra för principer för indirekt psykologarbete samt förebyggande insatser, specifikt i form av handledande och konsultativa insatser till andra behandlare och yrkesgrupper.
  • identifiera och reflektera över svårigheter och etiska problem och ta hänsyn till etiska konsekvenser av det egna arbetet, såväl vid direkt som indirekt terapeutiskt arbete.
  • redogöra för hur kvalitetssäkring- och patientsäkerhetsarbete bedrivs i en klinisk verksamhet.

  Examination

  Examinationen sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov, bedömning av färdighetstränande moment, bedömning av terapeutiskt arbete och deltagande i handledning på basis av såväl inspelat material som av muntliga och skriftliga rapporter.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för respektive delkurs.

  Principer och rutiner för underkännande eller avbrytande av klientarbetet

  I normalfallet sätts betyg efter genomgången delkurs. I särskilda fall kan dock ett underkännande komma i fråga under pågående delkurs. Examinator kan avbryta klientarbetet och även underkänna en student under pågående kurs, om handledare och examinator tillsammans gör bedömningen att studenten begår allvarliga misstag i kontakt med klienter, eller att det finns risk för att studenten i sitt klientarbete kan skada annan person.

  Läs mer i kursplanen och kursanvisningarna.

  Examinator

  KBT - Kognitiv beteendeterapi

  Kursansvariga lärare: Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se, (HT 2023), Jonas Rafi, jonas.rafi@psychology.su.se (VT 2024), och Malin Levin, malin.levin@psychology.su.se

  PDT - Psykodynamisk psykoterapi

  Kursansvariga lärare: Charlotta Björklind, charlotta.bjorklind@psychology.su.se, och Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet