Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förmedling av romansk litteratur i en global värld

Kursen behandlar litteraturförmedling från det romanska språkområdet i en nordisk kontext under modern tid med fokus på dagens globala värld. Under kursen presenteras olika teoretiska definitioner av litteraturförmedling som även belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv. Vidare syftar kursen till att diskutera vilka historiska och sociokulturella faktorer som har bidragit till att främja eller hindra litteraturförmedling från det romanska språkområdet i Norden, särskilt i Sverige. Kursen ger även en insikter i hur olika romanska litteraturer har cirkulerat i en nordisk miljö och vilka konsekvenser det har fört med sig för olika aktörer på det litterära fältet. Dessa insikter kommer sedan att tillämpas och fördjupas inom valda språkområden.