Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i socialt arbete

Masterprogrammet i socialt arbete riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av sociala frågor. Programmet bygger på ett brett utbud av valbara kurser med fokus på aktuell forskning. Du kommer att få del av de senaste forskningsrönen inom just dina intresseområden vilka kan användas som underlag i ditt arbete eller framtida forskarstudier.

Programmet erbjuder stor valfrihet och möjlighet att läsa på både hel- och deltid för att kunna anpassas till dina intressen och din arbetssituation. Samtliga kurser, utom uppsatskursen, erbjuds även som fristående kurs, vilket gör det möjligt att läsa kurser till en masterexamen redan innan du blivit formellt antagen till programmet.

Undervisningen bygger på dina kunskaper från tidigare högskolestudier och egen aktivitet i studierna. Det kräver självständighet och förmåga att ta egna initiativ. En del av kurslitteraturen är på engelska, men undervisningen sker på svenska.

 • Programöversikt

  Programmet består av tre delar:

  60hp valbara kurser inom olika ämnesområden (normalt åtta kurser om 7,5hp). Hälften av dessa poäng kan läsas vid andra institutioner om kurserna bedöms relevanta för socialt arbete.

  30hp obligatoriska kurser, bestående dels av en ämneskurs om Evidens i socialt arbete (7,5hp), dels av uppsatsförberedande kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod (22,5hp).

  30hp självständigt arbete där du, med stöd av en erfaren handledare, undersöker ett problemområde inom socialt arbete.

  År 1

  Masterprogrammet kännetecknas av dess flexibla upplägg som inte tydligt följer en visst kronologiskt struktur. Några hållpunkter finns dock:

  Programstarten sker alltid på höstterminen. När du antas till programmet antas du automatiskt till de två inledande kurserna i period I, vetenskapsteori 7.5 hp och kvalitativ forskningsmetod 7.5 hp. Vill du studera på heltid måste du utöver detta söka kurser i period II. Inför varje efterföljande termin måste du själv söka till de kurser du önskar läsa inom programmet (via www.antagning.se).

  Kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete ges varje vårtermin. För många studenter avslutar det självständiga arbetet masterstudierna, men det är också möjligt att läsa ämneskurser parallellt med eller efter arbetet. Läs mer om det självständiga arbetet

  Fristående ämneskurser kan läsas närhelst det passar under masterstudierna. De flesta kurser ges varje termin eller en gång om året. Ett mindre antal kurser ges när lärarnas tid tillåter det. En uppdaterad förteckning över ämneskurserna finns här: Översikt över institutionens fristående kurser

   

  År 2

  Se ovan.

  Självständigt arbete

  När du läst de obligatoriska kurserna i vetenskapsteori och forskningsmetod kan du ansöka internt om att antas till kursen Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete där du ges möjlighet att fördjupa dig i ett eget valt forskningsproblem. Kursen ges varje vårtermin och innehåller dels en obligatorisk seminariedel, dels självständigt arbete med stöd av en erfaren handledning. Läs mer om det självständiga arbetet

 • Så ansöker du

  För att vara behörig behöver du ha avlagt socionomexamen eller ha en filosofie kandidat-examen plus 90 hp i socialt arbete på grundläggande eller avancerad nivå. Du söker kursen via antagning.se.

  När du blir antagen till masterprogrammet blir du automatiskt inregistrerad på två 7,5 hp-kurser i period I; Vetenskapsteori 7,5 hp + Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp som är två av sammanlagt fyra obligatoriska kurser.

  Vill du studera på heltid måste du därför söka masterkurser om sammanlagt 15 hp i period II, samtidigt som du söker till masterprogrammet. Förslagvis kan du söka de övriga två obligatoriska kurserna Kvantitativ forskningsmetod 7,5 hp och Evidens och kunskap inom socialt arbete 7,5 hp.

  Vill du läsa på halvtid ska du därför endast söka en masterkurs om 7,5 hp i period II, samtidigt som du söker till masterprogrammet. Vid start av programmet meddelar du oss vilken av kurserna (Vetenskapsteori 7,5 hp eller Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp) du vill läsa i period I.

  Tre av de fyra obligatoriska kurserna (Vetenskapsteori 7,5 hp, Kvalitativ forskningsmetod 7,5 hp, Kvantitativ forskningsmetod 7,5 hp) ges endast på höstterminer.

  Vidare ska du själv söka kurser "inom program" varje termin på www.antagning.se senast 15 oktober respektive 15 april. Du bestämmer således själv vilka kurser och hur många kurser du vill läsa nästkommande termin.

  I avvaktan på att bli antagen på masterprogrammet kan du söka våra kurser på avancerad nivå som fristående kurser.  Dessa kan du senare ansöka om att tillgodoräkna dig inom masterexamen. 

   

 • Mer information

  Undervisningen

  Masterkurserna ges inte som distanskurser.

  Flertalet av kurserna ges under dagtid, eftersom kurserna bland annat riktar sig till masterstudenter som läser programmet på heltid. Kurserna har också socionomstudenter som läser sin avslutande sjunde termin. Några av kurserna ligger ibland på pass mellan kl.15-18.

 • Kontakt

  Studierektor avancerad nivå /Director of Studies, Master's courses and programmes
  Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå