Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lära i och om fritidshem

Den här kursen vänder sig till dig som vill prova på hur det är att studera till grundlärare i fritidshem men också prova på högskolestudier. Du får en introduktion till rollen som lärare i fritidshem och hur du organiserar undervisning. I kursen behandlas även skolans värdegrund, barns lek, utveckling och lärande samt utomhuspedagogik.

Kvinnlig lärare talar med två elever som sitter vid bord och pysslar. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphot
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco.

Kursen består av tre delkurser:

Delkursen Yrkesrollens olika dimensioner fokuserar på rollen som lärare i fritidshem. Du får lära dig om didaktik som är den vetenskapliga grunden för undervisning. Kursen tar upp olika former av undervisning på fritidshem och vad som påverkar dess innehåll. Du får också lära dig om skolans uppdrag och värdegrund samt hur du arbetar med gruppdynamik och gruppers utveckling.

Delkursen Barn, barndom, lek och lärande, har fokus på teorier om barn, barndom, lek och lärande. Kursen tar även upp hur man kan jobba förebyggande ur ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv för att motverka diskriminering och kränkningar bland elever. Även de mänskliga rättigheterna behandlas och de grundläggande demokratiska värderingarna, som är en del av skolans värdegrund.

Delkursen utomhuspedagogik ger dig både praktisk och teoretisk introduktion till utomhuspedagogik. Du lär dig hur du kan använda utomhusmiljön i undervisningen för att skapa aktiva upplevelser hos elever som de får reflektera kring. Utomhuspedagogik är ett komplement till undervisningen i klassrum och du lär dig undervisa olika ämnen med utgångspunkt från miljön på en plats, som till exempel skolgård, naturmiljö eller park.

Kursens innehåll motsvarar den första kursen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. Kursen ingår i det nationella projektet Flera vägar in i läraryrket. Kursen kan tillgodoräknas om du antas och påbörjar Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på distans och på halvfart (50%).

  HT22: vecka 35 -2 (29/8-15/1)

  VT23: vecka 3 -22 (16/1-4/6)

  HT23: vecka 35-2 (28/8 -14/1)

  Delkurser

  Kursen består av följande tre delar:

  Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp

  • introduktion till högskolestudier samt vetenskapsteori och metod
  • yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  • gruppers utveckling och gruppdynamik
  • ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper
  • fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund

  Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp

  • introduktion till teorier om barn, barndom och lärande
  • teorier om barns lek,- förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
  • skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

  Utomhuspedagogik, 1 hp

  • introduktion till utomhuspedagogikens teori och praktik

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten, fältstudier och utomhuspedagogik.

  Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40 % av obligatoriska seminarier kan kompletteras. I schemat ser du vilka pass som är obligatoriska.

  När kursen startat hittar du all kursinformation, kursuppgifter och information om examinationsinlämningar i lärplattformen Athena. Delkursen Yrkesrollens olika dimensioner har en separat Athenasida och Barn, barndom, lek och lärande delar Athenasida med delkursen Utomhuspedagogik.

  Kursen samläser med UB18VU Lära i och om fritidshem - VAL (vidareutbildning av lärare). 

  Mer information hittar du även i kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB126F och UB18VU_Lära i och om fritidshem VT 22 (409 Kb)

  Kursbeskrivning UB126F Lära i och om fritidshem_HT 22_220622_ (378 Kb)

  Kursbeskrivning VT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

   

   

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga gruppredovisningar, individuella skriftlig uppgifter och salstentamen.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samtfullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Information om omexaminationer hittar du i kursbeskrivningen för aktuell termin.

  Omexamination för dig som läst kursen UB124F Lära i och om fritidshem

   OBS! Kursen UB124F Lära i och om fritidshem har från och med VT22 ersatts av kursen UB126F Lära i och om fritidshem.


  Du som har en registrering på kursen UB124F och maximalt 40 % frånvaro av obligatoriska seminarier kan göra omexaminationer och lämna in kompletteringar för de obligatoriska seminarierna du eventuellt missat så länge kursen inte är nedlagd och avvecklad.


  Anmäl dig till examinationstillfällena genom att maila kursadministratören enligt de deadlines som anges för respektive examination nedan.


  Du som har mer än 40% frånvaro på obligatoriska seminarier och därför behöver gå om kursen har möjlighet att söka den nya kursen UB126F Lära i och om fritidshem via www.antagning.se


  Delkurs Yrkesrollens olika dimensioner
  Muntlig gruppredovisning

  Val av tidpunkt sker i samråd med undervisande seminarieledare. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratören senast den 15 augusti (för HT) och 2 januari 2023 (för VT).

  Individuell skriftlig uppgift

  Tillfälle 1: Den skriftliga uppgiften lämnas in i avsedd mapp i Athena senast 25 oktober 2022, kl. 17:00. Anmäl dig till kursadministratör senast den 15 augusti.

  Tillfälle 2: Den skriftliga uppgiften lämnas in i avsedd mapp i Athena senast 2022-12-06, kl. 17.00.  Anmäl dig till kursadministratör senast den 21 november.

  Delkurs Barn, barndom, lek och lärande

  Individuell skriftlig uppgift

  Tillfälle 1: Inlämning sker senast 2023-01-13 kl. 17:00 i avsedd mapp i Athena. Anmäl dig till kursadministratör senast den 2 januari 2023.

  Tillfälle 2: 2023-03-17, kl. 17:00 i avsedd mapp på Athena. Anmäl dig till kursadministratör senast den 27 februari.

  Skriftlig salstentamen

  Tillfälle 1: Skriftlig salstentamen på campus 19/8 kl. 8-12.00
  Anmälan till kursadministratör senast 11 juli. Notera att du efter att du kontaktat kursadministratören även kommer att behöva anmäla dig i Ladok till tentan. Du får instruktioner om detta från kursadministratören.

  Tillfälle 2: Skriftlig salstentamen på campus 21/12 kl. 8-12
  Anmälan till kursadministratör senast 1/11. Notera att du efter att du kontaktat kursadministratören även kommer att behöva anmäla dig i Ladok till tentan. Du får instruktioner om detta från kursadministratören.

  Tillfälle 3: Skriftlig salstentamen på campus 23/3 kl. 14-18
  Anmälan till kursadministratör senast 23/3 2023. Notera att du efter att du kontaktat kursadministratören även kommer att behöva anmäla dig i Ladok till tentan. Du får instruktioner om detta från kursadministratören.

  Delkurs Utomhuspedagogik

  Muntlig gruppredovisning
  Om du har deltagit aktivt i grupparbetet och gjort allt som ingår i uppgiften men missat själva tillfället för redovisning så kan du ta igen redovisningen genom muntlig redovisning för undervisande lärare.

  Tillfälle 1: Tillsammans med den kursgrupp som läser kursen HT22 den 2022-12-14 kl.9-15. Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratören senast den 15 augusti.

  Tillfälle 2: Student anmäler önskemål om omexamination till kursadministratören senast den 2023-01-09. Omexaminationen sker 11/1 2023.

  Om du inte deltagit aktivt i grupparbetet och inte gjort det som ingår i uppgiften så ska du ta igen detta vid nästa tillfälle som kursen ges. Anmäl önskemål om detta till kursadministratören senast två veckor före kursstart.

  Komplettering av seminariefrånvaro
  Du som har en registrering på kursen UB124F och maximalt 40 % frånvaro av obligatoriska seminarier kan göra omexaminationer och lämna in kompletteringar för de obligatoriska seminarierna du eventuellt missat så länge kursen inte är nedlagd och avvecklad.

  Kontakta kursadministratör för om du behöver lämna in komplettering för seminariefrånvaro.

  Du som har mer än 40% frånvaro på obligatoriska seminarier och därför behöver gå om kursen har möjlighet att söka den nya kursen UB126F Lära i och om fritidshem via www.antagning.se

   

   

   

   

  Examinator

  Examinator delkurs Yrkesrollens olika dimensioner:

  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

  Examinator  delkurs Barn, barndom, lek och lärande:

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Examinator  delkurs Utomhuspedagogik:

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT22: Preliminärt fram till en månad före ursstart

  Schema VT23: Publiceras en månad före kursstart

  Schema HT23: Publiceras en månad före kursstart

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning, studieplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig delkurs Yrkesrollens olika dimensioner:

  Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

  Kursansvarig delkurs Barn, barndom, lek och lärande:

  Elias Le Grand, e-post: elias.legrand@buv.su.se

  Kursansvarig delkurs Utomhuspedagogik:

  Annika Flick, e-post: annika.flick@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet