Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa

Som lärare i fritidshem och idrott & hälsa arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande och väcker lusten till rörelse. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Gymnastiklärare pratar med en grupp gymnastikelever på skolgård.
Foto: Mostphotos/Robert Kneschke

Under den treåriga utbildningen lär du dig att undervisa och utvecklar dig i rollen som lärare i fritidshem. Du lär dig skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande hos eleverna. Du lär dig också hur du kan använda musik, bild, dans och drama i undervisningen. Du lär dig även arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att använda digitala verktyg i undervisningen.

Du får också fördjupade kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på fritidshem i förhållande till styrdokument och läroplan.

Ingång Idrott och hälsa

Genom att välja idrott och hälsa kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i grundskolan, från årskurs ett till och med årskurs sex.

Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser. Efter sista ämneskursen kommer du att ha en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning idrott 7,5 hp. Då får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Som lärare ska du kunna bedöma och sätta betyg i årskurs sex. Studier i ämnet idrott och hälsa innebär läs- och skrivuppgifter men också mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp.

Undervisningen i ämnet idrott & hälsa sker i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

Ämneskurserna i idrott och hälsa behandlar:

  • grundläggande anatomi och fysiologi
  • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet
  • idrottskulturen och dess sociala normer
  • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott
  • olika synsätt på lek, kropp och rörelse
  • gymnastiska och idrottsliga grundformer
  • rörelse till musik och dansens grundformer
  • bollen och bollspelens grundformer
  • simningens grundformer inklusive vattenlivräddning
  • friluftslivets grunder under olika årstider och orientering

Delar av utbildningen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande är en förutsättning för att kunna genomföra utbildningen.