Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Eleven i skolan

Kurs i grundlärarprogrammet 4-6 och kurs i grundlärarprogrammet F-3.

Kursen Eleven i skolan omfattar tre obligatoriska delkurser. Teorier om lärande, 7,5 hp, Sociala relationer i skolan, 7,5 hp och Specialpedagogik, 7,5 hp.
Dessa orienterar sig mot eleven och elevens möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande, utveckling, samspel och delaktighet i skolan. Kursen vidareutvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och en vetenskaplig kunskapssyn genom analyser av såväl undervisningspraktiker som sociala relationer med relevans för lärarprofessionen. 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  1. Teorier om lärande, 7,5 hp

  Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Kursen belyser olika aspekter av elevers lärande och utveckling i formell utbildning med utgångspunkt i såväl klassiska som moderna teorier och perspektiv. Vidare behandlar delkursen frågor om vad som karakteriserar ett vetenskapligt förhållningssätt i dokumentation och analys av elevers lärande och utveckling, samt metoder för datainsamling i undervisningssituationer.

   

  2. Sociala relationer i skolan 7,5 hp

  Delkursen ges av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kursen behandlar skolan som en arena för social interaktion. I delkursen uppmärksammas olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas vårdnadshavare. Vidare behandlas föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Särskild vikt läggs vid hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för sociala processer. Under delkursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

   

  3. Specialpedagogik 7,5 hp

  Delkursen ges av Specialpedagogiska institutionen.
  Kursen behandlar skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass, i enlighet med nationella och internationella styrdokument. Kursen behandlar även hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning. Specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belyser kursen även historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

  Studiehandledning och kurslitteratur

  Studiehandledning grundlärarprogrammet 4-6

  Studiehandledning UCG38K inriktning 4-6 HT20/VT21 (418 Kb)

  Studiehandledning grundlärarprogrammet F-3

  Studiehandledning UCG38K F-3 VT21 (845 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Helkursansvarig institution är Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Kursansvarig för helkurs

  Grundlärarprogrammet 4-6:
  Hans Melkersson

  Grundlärarprogrammet F-3:
  Hans Melkersson

  Kursadministration för helkurs

  Hanna Licke
   

  Kontaktuppgifter till delkursansvariga:

   

  1. Teorier om lärande, 7,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6
  Kursansvarig:
  Hans Melkersson
  Kursadministration:
  Hanna Licke

  Grundlärarprogrammet F-3
  Kursansvarig:
  Hans Melkersson
  Kursadministration:
  Hanna Licke

   

  2. Sociala relationer i skolan 7,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6
  Kursansvarig:
  Kjerstin Andersson Bruck
  Kursadministration:
  Bodil Lagerås

  Grundlärarprogrammet F-3
  Kursansvarig:
  Linnéa Bruno
  Kursadministration:
  Bodil Lagerås

   

  3. Specialpedagogik 7,5 hp

  Grundlärarprogrammet 4-6
  Kursansvarig:
  Gunilla Oredsson Blomberg
  Kursadministration:
  Elsa Thomas

  Grundlärarprogrammet F-3
  Kursansvarig:
  Kristina Szönyi
  Kursadministration:
  Elsa Thomas