Organisation

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar cirka 150 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionen leds av institutionsstyrelsen (IS) som per delegation av fakultetstyrelsen beslutar om anställnings- och befodringsärenden av forskare, institutionens organisation, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och forskning.

Institutionsstyrelsen består av representanter för studenter, doktorander, lärare, forskare och administrativ personal. Institutionsstyrelsen kan delegera ärenden till prefekten eller särskilt utskott/organ om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av institutionsstyrelsen i dess helhet.

Prefekten får sin beslutanderätt per delegation av Dekanus (ordförande i fakultetsnämnden) samt i vissa fall av IS. Prefekten har arbetsgivaransvar och ansvar för institutionens ekonomi samt lokaler och säkerhet. Till sin hjälp har prefekten en biträdande prefekt med ansvar för studentärenden och en ställföreträdande prefekt som träder in vid prefektens bortavaro.

Institutionen är uppdelad i fyra avdelningar som leds av
avdelningsföreståndare för barn- och ungdomsvetenskap,
avdelningsföreståndare för förskoledidaktik,
föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och
administrativ chef för den teknisk administrativa avdelningen.

Studierektorer har på delegation av Institutionsstyrelsen ansvar för samordning, planering och uppföljning av frågor som rör utbilding på grund- och avancerad nivå samt vissa student- och personalärenden.

För varje utbildningsprogram finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för utveckling och utvärdering av programmet.

 

Ledamöter

Ordinarie

 • Mats Börjesson, prefekt
 • Anne-Li Lindgren, ställföreträdande prefekt
 • Malena Janson, Föreståndare CBK
 • Anna-Lena Ljusberg, lärare/forskare
 • Anna Åhlund, lärare/forskare
 • David Cardell, lärare/forskare
 • Bodil Lagerås, teknisk-administrativ personal
 • Linda Fridén Syrjäpalo, doktorand
 • Vaccant, student

Suppleanter

 • Tanja Joelsson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Mie Josefson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Adrian Thomasson, lärare/forskare, gruppsuppleant
 • Ylva Carlsdotter, teknisk-administrativ personal
 • Johanna Wallin, doktorand

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare My Bodell, e-post: my.bodell@buv.su.se

 

Institutionen har en administrativ avdelning som hanterar administration av alla utbildningar, studievägledning, kommunikation, ekonomi, personaladministration, registratur och diarieföring, arkiv samt vaktmästeri.

Administrativ chef

Administrativ chef är föreståndare och ansvarar för teknisk-administrativ (TA) personal samt ansvarar för tjänstefördelning av TA-personal.

Gabriella Wingård, e-post: gabriella.wingard@buv.su.se

Ekonomi- och personaladministration

Budget, bokslut, ekonomiska prognoser, fakturor, utlägg, förordnanden, timanställningar, lärarlån, beställning av nycklar/passerkort, sjukskrivningar, semester, kvitton på friskvård/läkarvård/läkemedel m.m.

Ekonomiansvarig:

Gabriella Wingård, e-post: gabriella.wingard@buv.su.se

Institutionstekniker

Vaktmästare, posthantering, data- och systemansvarig (DSA), teknisk utrustning och utlåning, med mera.

E-post: institutionstekniker@buv.su.se

Kommunikation och webb

E-post: info@buv.su.se

Registrator, diarieföring

E-post: registrator@buv.su.se

Arkivvårdare

E-post: pia.aasa@buv.su.se

Utbildningsadministration

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta studentexpeditionen via e-post: studentexpedition@buv.su.se

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, intyg med mera vänligen kontakta:

Utbildningsadministratörer

Studievägledare vid BUV

Du hittar även information om kurser och program samt kontakpersoner via kurssidor.

 

 

 

Arbetsmiljöarbete

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Stockholms universitets uppsatta mål om att vara en modern och hälsofrämjande arbetsplats som ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, vilket kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bygger på fyra grundstenar;

 • undersökning av arbetsförhållanderna
 • bedömning av risker
 • genomförande av åtgärder
 • uppföljning av resultat

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Rådet tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år samt förslag till handlingsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer om institutionens lokala RALV

Arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Institutionen har arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Antonio Rodriguez
E-post: skyddsombud@buv.su.se

Ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och  arbetsmiljö är prefekten.

 

Miljöarbete och miljöhandlingsplan

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har vi systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. Stockholms universitet är miljöcertifierade sedan år 2014 och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågor och att miljöhänsyn är en del i universitetets och institutionens vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan. Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.

Läs mer om vad certifieringen innebär i Stockholms universitets miljöpolicy

Kontakt

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta institutionens miljörepresentant My Bodell.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar systematiskt med att minska verksamhetens miljöpåverkan enligt universitetets miljöriktlinjer och det är prefekten som är ytterst ansvarig för att institutionen följer dessa riktlinjer. Institutionens har en miljörepresentant som arbetar utifrån en miljöhandlingsplan (se nedan) som beslutas av institutionsstyrelsen.

Exempel på miljömål som institutionen arbetar med:

 • effektivisera institutionens energianvändning
 • minska på resandet genom att öka andelen resfria möten och öka graden av miljövänliga resor i arbetet
 • ställa miljökrav vid upphandling och inköp, när så är möjligt
 • ge alla medarbetare en god kunskapsgrund, förståelse och motivation för hur man på bästa sätt kan bidra till att minska institutionens miljöbelastning
 • minska institutionens pappersförbrukning, så långt det är möjligt
 • samt öka graden av källsorterat avfall och minska produktion av avfall så mycket som möjligt.

Fokus på vårt miljöarbete för 2022 är att minska antalet flygresor som personal vid institutionen gör i tjänsten jämfört med år 2019. Även att säkerställa att återvinning av papper är möjligt för alla kontorsrum i institutionens lokaler är ett mål under året. 

Årligen sker en uppföljning och redovisning av hur institutionen arbetat och uppnått de uppsatta målen.

Miljöhandlingsplan vid BUV 2022 (89 Kb)

Vad du kan göra som student

Du som student kan bidra i miljöarbetet genom att:

 • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
 • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
 • välja att cykla eller promenera till och från universitetet
 • minska dina pappersutskrifter.
 • använd termosmugg istället för engångmugg.

Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet? Kontakta Studentkåren för information.

Vad du kan göra som medarbetare

Miljöarbetet är beroende av att medarbetare är delaktiga. Detta för att vi ska nå våra miljömål och därigenom minska påverkan på miljön. Exempel på vad du som medarbetare kan tänka på i det dagliga arbetet är:

 • Använda energisparläga på datorn och stänga av den helt vid arbetsdagens slut
 • Hålla resfria möten om möjligt eller följa resepolicyn (se nedan)
 • Minska förbrukningen av kopieringspapper
 • Källsortera
 • Släcka lampor när du inte vistas i lokalen
 • Som lärare - integrera miljötänk i utbildningen
 • Återanvända kontorsmaterial som går att använda igen

Det finns möjlighet att källsortera ditt avfall på institutionen. I studentpentryt på plan 1 och i personalköken på plan 3 och 4 finns olika kärl för sortering av avfall som plast, matavfall, papper, glas, metall och för returflaskor och burkar.

I kopieringsutrymmen finns återvinningskärl för kartong, returpapper, metall och sorterbart.

Läs mer i vår  Anvisning om källsortering vid BUV (37 Kb)

Universitetets tjänsteresor har en betydande miljöpåverkan. Därför att det viktigt att du som medarbetare tar miljöhänsyn vid resa.

Tips på hur du kan resa mer miljövänligt och resfria möten

Ladda din elbil

Medarbetare, studenter och besökare som reser med elbil till och från universitetet kan självklart ladda bilen på Frescati universitetsområde. Det finns totalt tio el-laddstolpar att tillgå. Två stycken utanför NPQ-huset och fyra på Kräftriket samt fyra på Södra husets parkeringen vid Studenthuset. För att kunna använda laddstolparna behöver man bara betala parkeringsavgift. Egen sladd kan pluggas in.

 

BUV Alumn - Nätverket är för dig som studerar eller har studerat vid Stockholms universitet och på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Det ger dig möjlighet att gå på intressanta föreläsningar och hålla kontakt med forskare, lärare och gamla studiekamrater.

Vem är BUV-alumn?

En alumn (av latinets alumnus, som betyder elev) är en student som tidigare har studerat på en gymnasieskola, universitet eller högskola. På Stockholms universitet används ordet i en vidare bemärkelse och inkluderar även de som för närvarande är studenter.

Publik lyssnar på föreläsning om forskning förskolemiljö. BUV.Alumnevent. Foto Ylva Carlsdotter.
Föreläsning om forskning i förskolemiljö. Foto: Ylva Carlsdotter.

Du är en SU-alumn vid Stockholms universitet om du avklarat 1 hp i något ämne vid Stockholms universitet. För att bli BUV Alumn måste du ha läst 1 hp vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, alternativt utbildat dig till förskollärare eller för arbete i fritidshem vid Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet eller tidigare varianter.

Alumnevent

Varje termin ordnar BUV olika föreläsningar, studiebesök, debattkvällar och liknande för BUV- alumner. De annonseras ut i BUVs kalendarium på webben, BUVs Facebook/Evenemang och via nyhetsbrev som du kan prenumerera på (se nedan). 

Internationellt café_Unicef. Foto_Gudrun_Hellström_191023.
Besök på UNICEF, Internationellt café. Foto: Malin Håkansson.

BUVs Alumnevent har alltid fri entré, men föranmäl gärna för att säkert få plats. För anmälan se under själva programpunkterna i programmet.

Anmäl dig via länkarna:
Nyhetsbrev för studenter, förskollärare, grundskolelärare inom fritidshem och övriga intresserade

Nyhetsbrev för masterstudier i Barn- och ungdomsvetenskap

Nyhetsbrev för masterstudier i förskoledidaktik

Besök på Accelerator, 2020, BUVAlumnevent

International Café, BUV Alumnievent visiting Accelerator 2020. Foto: Gudrun Hellström.

Om du har frågor, idéer eller önskemål skicka ett mejl till alumn@buv.su.se.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Facebook.
Centrum för barnkulturforskning på Facebook.

-------------------------------------------

Gå med i SU Alumn

För att gå med i Stockholms universitet Alumngrupp - se SU Alumni, www.alumn.su.se

Följ Stockholms universitet i sociala medier

Stockholms universitet finns på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och LinkedIn

På denna sida