Organisation

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen arbetar cirka 150 anställda som utgörs av forskare, lärare samt teknisk och administrativ personal.

 

Institutionsstyrelsen

Institutionen leds av institutionsstyrelsen (IS) som per delegation av fakultetstyrelsen beslutar om anställnings- och befodringsärenden av forskare, institutionens organisation, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå och forskning.

IS består av representanter för studenter, doktorander, lärare, forskare och administrativ personal. IS kan delegera ärenden till prefekten eller särskilt utskott/organ om det inte är av sådan art att beslutet bör fattas av IS i dess helhet.

Prefekt

Ytterst ansvarig för institutionens personal, ekonomi, lokaler och säkerhet är är institutionens prefekt.

Prefekten får sin beslutanderätt per delegation av Dekanus (ordförande i fakultetsnämnden) samt i vissa fall av IS. Till sin hjälp har prefekten en biträdande prefekt med ansvar för studentärenden och en ställföreträdande prefekt som träder in vid prefektens bortavaro.

Avdelningsföreståndare

Institutionen är uppdelad i fyra avdelningar som leds av respektive avdelningsföreståndare:
föreståndare för avdelningen barn- och ungdomsvetenskap
föreståndare för avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning
föreståndare för Centrum för barnkulturforskning
administrativ chef för den teknisk administrativa avdelningen

Studierektorer

Studierektorerna har på delegation av Institutionsstyrelsen ansvar för samordning, planering och uppföljning av frågor som rör utbilding på grund- och avancerad nivå samt vissa student- och personalärenden.

Studierektorer vid BUV

Programansvariga

För varje utbildningsprogram finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för utveckling och utvärdering av programmet.

Programansvariga vid BUV

 

Ledamöter

Ordinarie

Suppleanter

För tillgång till institutionsstyrelsens kallelser och protokoll kontakta institutionsstyrelsens sekreterare My Bodell, e-post: my.bodell@buv.su.se

 

Institutionen har en administrativ avdelning som hanterar administration av alla utbildningar, studievägledning, kommunikation, ekonomi, personaladministration, registratur och diarieföring, arkiv samt vaktmästeri.

Administrativ chef och ekonomiansvarig

Administrativ chef är föreståndare och ansvarar för teknisk-administrativ (TA) personal samt ansvarar för tjänstefördelning av TA-personal. Administrativ chef är även ekonomiansvarig för instituionens budget, bokslut, ekonomiska prognoser, fakturor, utlägg, förordnanden, timanställningar, lärarlån, beställning av nycklar/passerkort, sjukskrivningar, semester, kvitton på friskvård/läkarvård/läkemedel m.m.

Andreas Gavran, e-post: andreas.gavran@buv.su.se

Personaladministration

Personalhandläggare Kim Jansson, e-post: kim.jansson@buv.su.se

Ekonomi

Ekonom Minh Nguyen, e-post: minh.nguyen@buv.su.se

Ekonomihandläggare Susanne Helgeström, e-post: susanne.helgestrom@buv.su.se

Institutionstekniker

Vaktmästare, posthantering, data- och systemansvarig (DSA), teknisk utrustning och utlåning, med mera.

E-post: institutionstekniker@buv.su.se

Kommunikation och webb

E-post: info@buv.su.se

Registrator, diarieföring

E-post: registrator@buv.su.se

Arkivvårdare

E-post: pia.aasa@buv.su.se

Utbildningsadministration

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar är du välkommen att kontakta studentexpeditionen via e-post: studentexpedition@buv.su.se

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, intyg med mera vänligen kontakta:

Utbildningsadministratörer

Studievägledare vid BUV

Du hittar även information om kurser och program samt kontakpersoner via kurssidor.

 

Vill ni inom BUV använda org.schemat kontakta info@buv.su.se för en bättre upplösning.

 

Arbetsmiljöarbete

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Stockholms universitets uppsatta mål om att vara en modern och hälsofrämjande arbetsplats som ska präglas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö, vilket kräver en ständig utveckling till verksamhetens och människors olika behov.

En god psykosocial arbetsmiljö utvecklar kreativitet, påverkar gynnsamt hälsan och skapar förutsättningar för ett gott arbetsresultat. En ökad öppenhet och ett tillåtande klimat skapar möjlighet för medarbetare och studenter till större delaktighet och påverkan i arbetet.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bygger på fyra grundstenar;

  • undersökning av arbetsförhållanderna
  • bedömning av risker
  • genomförande av åtgärder
  • uppföljning av resultat

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Rådet tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år samt förslag till handlingsplan för studenters lika rättigheter och möjligheter.

Läs mer om institutionens lokala RALV

Arbetsmiljö och lika villkor vid Stockholms universitet

Institutionen har arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Antonio Rodriguez
E-post: skyddsombud@buv.su.se

Ytterst ansvarig för institutionens verksamhet och  arbetsmiljö är prefekten.

 

Miljöarbete

Vid institutionen pågår ett systematiskt miljöarbete som utgår från Stockholms universitets miljöpolicy. Det innebär att miljöhänsyn är en del i universitetets och institutionens vardagliga arbete.

Stockholms universitets miljöpolicy

En särskild miljöpolicy finns också för tjänsteresor som gäller alla anställda.

Policy för möten och resor vid Stockholms universitet

Institutionens miljörepresentant

Om du har frågor om institutionens miljöarbete eller synpunkter och förslag på miljöförbättrande åtgäder, vänligen kontakta My Bodell

På denna sida