Infrastruktur

Baksidan på en server med sladdar i olika färger och blinkande lampor
Forskare vid SOFI samlar in egna data som förvaras på institutet och slussas vidare till Svensk Nationel Datatjänst. Foto: Daniel Rossetti / SU


En viktig del av arbetet vid SOFI är insamling av data av olika slag. Några av Sveriges mest värdefulla datamaterial har utarbetats på SOFI. En uttalad policy från SOFI:s sida är att göra material tillgängliga till forskningssamhället inom en rimlig tid efter insamlingen. Datamaterialen deponeras därför så småningom på Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Svensk Nationell Datatjänst (SND)

 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en riksrepresentativ intervjuundersökning som tidigare genomförts 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000 och 2010.

Läs mer om LNU här

 

 

Social Citizenship Indicator Program (SCIP) är en databas som beskriver utvecklingen av medborgarnas rättigheter och skyldigheter inom fem stora socialförsäkringsprogram i 18 OECD-länder vid 15 tidpunkter från åren 1930 och fram till 2005. Tillsammans med uppgifter som beskriver olika aspekter av socialförsäkringarnas stadganden samt befolkningsstruktur och beskattning av ersättningar omfattar databasen informationer på sammanlagt ungefär en kvarts miljon datapunkter.

Läs mer om SCIP-databasen på SPIN:s webbsidor

 

Databasen Social Policy Indicators (SPIN) utgör grunden för ny jämförande och longitudinell forskning om orsaker och konsekvenser av välfärdsstater. SPIN tillhandahåller jämförande data om medborgarnas sociala rättigheter och skyldigheter, databasen är inriktad på analyser av institutioner och hur de manifesteras genom socialpolitisk lagstiftning. Data samlas omsorgsfullt in på ett konsekvent metodologiskt sätt för att underlätta kvantitativ forskning om socialpolitik över tid och rum. Hittills täcker SPIN 36 länder, varav flera har data om centrala socialpolitiska program från 1930 till 2019.

Läs mer om Social Policy Indicators (SPIN)

 

REWHARD är en nationell infrastruktur som syftar till att underlätta forskning om hur arbets- och levnadsförhållanden påverkar varandra liksom individernas hälsa, sjukfrånvaro och välbefinnande över livsloppet. REWHARD består av data från LNU samt databaserna SLOSH, IMAS och STODS och finansieras främst av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

Läs mer om REWHARD

 

På denna sida