Stor satsning på tvärvetenskaplig forskning för ”Hållbar vattenresurshantering” med havet i fokus

Formas forskarråd har beviljat 14.5 MSEK till Inga Monika Koszalka på MISU för ett projekt med titeln: "Ett nytt prognossystem för skadliga algblomningar för tryggare framtida vattenförsörjning och utveckling av turism på Gotland" inom utlysningen ”Hållbar vattenresurshantering”.

Algblomning utanför Gotland sedd från rymden. Foto: European Space Agency
Foto: European Space Agency. (Innehåller modifierade Copernicus Sentinel data (2019), processerade av ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

Det fyraåriga projektet är ett samarbete mellan SU, SMHI och Region Gotland och syftar till att utveckla en ny modelleringsram för operativa prognoser för skadliga algblomningar kopplade till extrema värmeperioder på Gotland. Prognoser ska omfatta både ett tidigt varningssystem och långsiktig utveckling inklusive samhällsmässiga konsekvenser med påverkan av algblomningar på driften av bräckvattenverk och turismen på Gotland.

Vatten är en förutsättning för liv och vårt vanligaste livsmedel. Klimatförändringar samt ökad förbrukning har orsakat vattenbrist i flera delar av Sverige.

Ön Gotlands särpräglade hydrogeologi skapar särskilda utmaningar gällande tillgången till vatten, i synnerhet under vår- och sommarsäsongen då hundratusentals turister vistas på ön. För att klara dricksvattenförsörjningen på Gotland på lång sikt krävs akuta åtgärder.

Avsaltning av Östersjöns havsvatten utgör ett effektivt alternativ och det byggdes två bräckvattenverk för att komplettera kommunalt grundvattenuttag och därmed säkra en hållbar dricksvattenförsörjning. Driften av bräckvattenverket störs av algblomningar som bildas under perioder av värmeböljor sammanfallande med högre vattenbehov.

Värmeböljor och algblomningar förutspås öka till följd av klimatförändringar. Det är därför viktigt att utveckla relevanta prognostjänster för att trygga dricksvattenförsörjningen på Gotland och andra kustnära näringar och regioner.

Inga Monika Koszalka säger att "Ett sånt projekt är en stor utmaning, det kräver tvärdisciplinära tillvägagångsätt, att kombinera kompetenser från olika forskningsämnen. Fysisk oceanografi är nyckeln i spelet då turbulenta havsströmmar som virvlar och fronter påverkar spridningen av fysiska och biogeokemiska ämnen i havsvattnet, som temperatur och alger, vilket syns tydligt i satellitbilder. Höga koncentrationer av alger bildas under sommaren, sprids runt i havet och förs mot kusten, och har i sin tur negativa konsekvenser för vattenkvalitet och dricksvattenförsörjning. Det var spännande att upptäcka att det finns behov för algblomningsprognoser på Gotland och att vi kan bidra till att kombinera våra kompetenser för att lösa viktiga samhällsmässiga problem rörande vattenförsörjning."

Lagrangiska partikelmodeller och biologiska modeller ska utvecklas av Stockholms universitet (MISU och DEEP) och integreras med väder- och sjövädertjänsten vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). De ska samverka med Region Gotlands VA-Avdelning och Blått Centrum Gotland som ska bidra med information om vattenverkets driftstörningar samt återkoppla på utvecklade prognoser under projektets gång.

Läs mer om projektet:

Formas projekt nr 2022-02117

Östersjöcentrums nyhet "Lyckad satsning på nätverk"

Formas utlysning 2022-03-17 Hållbar vattenresurshantering