Går det att se på gångstilen att en person är sjuk?

Vid sjukdom aktiveras olika försvarssystem i kroppen, både immunologiska och beteendemässiga. Immunsystemet reagerar, men även våra beteendemönster kan förändras. I sin avhandling utforskar Lina Hansson detta fenomen, känt som sjukdomsbeteende.

Bild på sjuk person som sitter nedanför en säng och ser plågad ut.
Foto: Cottonbro från Pexels.

Lina Hansson disputerade den 17 maj på sin avhandling med titeln Scare or care? How immunological processes shape perception of sickness-relevant stimuli in humans. I hennes arbete som doktorand har hon försökt koppla ihop forskning om hur människor undviker att bli sjuka med forskning kring hur människor beter sig när de är sjuka.

Det är ett roligt ämne att diskutera då de allra flesta kan relatera till hur det är att vara sjuk och ofta har många tankar kring våra forskningsresultat.

När hon ska förklara sin forskning för någon utanför akademin brukar hon använda sig av ett knep:

– Jag brukar be personen att tänka på förra gången den var sjuk i influensa och sedan fråga personen vad den gjorde och hur den mådde då. Dessa frågor brukar vara en bra öppning för att jag ska kunna förklara att jag studerar "sjukdomsbeteende", alltså hur ett pågående sjukdomsförlopp påverkar hur vi agerar och känner oss.

Efter detta brukar Lina Hansson fortsätta med att berätta att hon även studerar hur sjuka personer uppfattas av andra.

– Det är ett roligt ämne att diskutera då de allra flesta kan relatera till hur det är att vara sjuk och ofta har många tankar kring våra forskningsresultat.

Ett forskningsprojekt vid två lärosäten

Lina Hansson disputerade vid Karolinska Institutet, men har under halva doktorandtiden varit anställd på Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Resterande period har hon varit fortsatt knuten till Stockholms universitet. Många av projekten som ingår i avhandlingen har dessutom haft både Karolinska Institutet och Stockholms universitet som forskningshuvudmän.

– Min arbetsplats har under hela forskarutbildningen varit Campus Albano, vilket har gjort att jag hela tiden känt mig hemma på Stressforskningsinstitutet.

Tillfälligt sjuka personer ger forskarna svar – Så går studierna till:

För att kunna studera hur personer som är sjuka beter sig eller uppfattas av andra har Lina Hansson med forskarkollegor gjort deltagare i studierna experimentellt sjuka genom att injicera en liten mängd bakteriefragment. Detta leder till att immunsystemet aktiveras även om det inte finns någon levande bakterie närvarande. Aktiveringen av immunsystemet leder till en inflammationsrespons och en kortvarig sjukdomsreaktion där deltagarna kan uppleva symptom så som feber, huvudvärk och trötthet.

Under perioden när deltagarna är sjuka (cirka 4–6 timmar) samlar forskarna in olika data via frågeformulär och beteendetester. De samlar även in foton, luktprover och videoklipp på deltagarna när de är sjuka. Dessa så kallade sjukdomsstimuli kan sedan användas i studier som undersöker hur andra uppfattar och agerar kring sjuka individer.

Gångstilen avslöjar sjukdom

– I en av studierna använde vi oss av videoklipp där sjuka och friska personers gångstil illustrerades med hjälp av enbart några rörliga ljuspunkter. Vi visade dessa videoklipp för personer som skulle bedöma om varje person var sjuk eller frisk.

Resultatet visade att otränade personer kunde upptäcka sjukdom bättre än slumpen enbart genom att bedöma gångstil. Forskarna såg liknande resultat i två relativt stora delstudier, vilket stärker upptäckten, menar Lina Hansson. Det intressanta, tycker hon, är att människor verkar kunna använda gångstil för att göra bedömningar av andras hälsotillstånd.

– En framtida fråga är vad som händer efter att någon uppfattas som sjuk, till exempel om den personen undviks.

Hur kommer man som forskare fram till att det är just gångstil man ska studera? 

Foto av Lina Hansson.
Lina Hansson.

– De tester vi väljer att genomföra bygger ofta på resultat som vi och andra forskare sett i tidigare studier. Till exempel har vår forskargrupp och våra samarbetspartners gjort flera studier där de visat att otränade personer kan upptäcka om någon är sjuk baserat på lukt och fotografier av ansikten. Detta tillsammans med forskning av oss och andra som tyder på att sjuka individer verkar gå annorlunda ledde till frågan om huruvida sjukdom kan upptäckas från enbart gångstil.

– Jag tänker att forskning kring hur människor kan uppfatta att någon är sjuk samt hur den sjuka personen beter sig runt andra individer är viktig för att förstå hur smittsamma sjukdomar sprids mellan människor. 

Pusselbitar för att förstå hur sjukdom påverkar beteenden

Det finns mycket att vinna i att förstå hur sjukdomstillstånd påverkar hur vi ser på världen, menar Lina Hansson. I en annan studie i hennes avhandling undersöktes också om sjuka personer uppfattar olika typer av vårdgivare annorlunda jämfört med när de är friska. Det visade sig att sjuka individer, jämfört med när de var friska, var mer villiga att bli omhändertagna av läkare som de sett ta hand om en annan sjuk individ i ett videoklipp. Detta gällde dock inte för läkare som inte tog hand om någon i videoklippet.

 – Detta kan vara intressant för att förstå relationen mellan patienter och sjukvårdspersonal, säger Lina Hansson.

Vad hoppas du att avhandlingens slutsatser ska kunna leda till?

– Jag tänker att studierna som ingår i avhandlingen är pusselbitar till att förstå hur ett pågående sjukdomstillstånd påverkar beteende, samt hur den sjuka individen uppfattas av andra. Jag hoppas att dessa pusselbitar kan leda till nya ingångar för forskningsfältet. 

Vad ska du göra framöver?

– I höst kommer jag påbörja en postdoktor-tjänst vid Karolinska Institutet. Men först ser jag fram emot lite sommarlov.

 

Läs avhandlingen

Läs mer om Lina Hansson