Organisation

Institutionen leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Prefekten har det högsta ansvaret för hela institutionens verksamhet.

Här nedan kan du läsa mer om hur institutionen är organiserad. Du som är anställd hittar också information från Institutionsstyrelsen och olika institutionella arbetsgrupper. Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.
 

Prefekt

Professor Fredrik Jönsson

Ställföreträdande prefekt

Professor Göran Kecklund (specialitet forskningsfrågor)

Biträdande prefekt

Docent Lilianne Eninger (specialitet utbildningsfrågor)
 

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen beslutar i övergripande och större frågor av policykaraktär samt har det yttersta ekonomiska ansvaret vid institutionen. Styrelsen består av 14 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter ur olika personalkategorier och studentgrupper och sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid.

Val till styrelsen skedde senast i november 2023 för mandatperioden, 2024-2026.

Läs mer nedan om styrelsens sammansättning, formalia kring sammanträden och protokoll.

Läs mer om institutionsstyrelsen

 

Psykologiska institutionens forskning bedrivs inom sex forskningsavdelningar. Dessutom har vi Stressforskningsinstitutet och Stockholms universitets psykologiska klinik (se nedan). Forskarna inom SFI och SUPK hör även till någon av forskningsavdelningarna.

Arbets- och organisationspsykologi
Föreståndare: Magnus Sverke

Klinisk psykologi
Föreståndare: Per Carlbring

Kognitiv psykologi
Föreståndare: Fredrik Jönsson

Perception och psykofysik
Föreståndare: Maria Larsson

Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi
Föreståndare: Torun Lindholm

Psykobiologi och epidemiologi
Föreståndare: Håkan Fischer

 

Psykologiska institutionen har ett antal kommittéer vars ansvarsområden och sammansättning framgår nedan.

Budgetutskottet

Budgetutskottet tillsattes 2020 för att arbeta med budgetåtgärder, men har utvecklats till en grupp som bereder de flesta budgetärenden till institutionsstyrelsen. Utskottet blev formaliserat 2023-11-14 och har som uppdrag att bereda ärenden enligt styrelsens årshjul för budget. Ledamöter utses av institutionsstyrelsen.

Sammankallande: Henrik Lennermark, administrativ chef

Doktorandrådet

Ämnesråd, med kommittéliknande uppgifter.

Sammankallande: William Fredborg, ordförande 2024, och Raver Gültekin, vice ordförande 2024.

Läs mer i forskarutbildningens studiehandbok under rubriken Doktorandrådet

Som doktorand hittar du mer information på sajten PhD Student Council i Athena

Forskarutbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet handlägger ärenden rörande (a) handledning, (b) kursgivning och (c) kursutvärdering samt utser lärarrepresentanter i forskarutbildningens kvalitetsgrupp.

Sammankallande: Mats Nilsson, studierektor

Grundutbildningskollegiet

Grundutbildningskollegiet handlägger frågor som rör institutionens grundutbildning, från grundnivå till avancerad nivå, inklusive Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet, till exempel vad gäller kursplaner, litteraturlistor, planering av kursutbud, pedagogiska frågor mm. (Jämför Utbildningsutskottet nedan.)

Sammankallande: Laura Ferrer-Wreder, studierektor, Lilianne Eninger, studierektor, Charlotte Alm, studierektor, och Jan Bergström, studierektor.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till prefekten utan egen beslutsrätt. I gruppen ingår bland andra ställföreträdande prefekt, studierektorer, administrativ chef och enhetschefer inom stödavdelningen.

Sammankallande: Fredrik Jönsson, prefekt

Miljökommittén (Environmental committee)

Institutionens lokala miljökommitté, E-co, informerar, stimulerar och stödjer oss i olika miljöfrågor som vi stöter på, på arbetsplatsen och utanför.

Sammankallande: Robert Johansson, miljörepresentant

Läs mer om Miljökommittén (in English)

Professorsgruppen

Ansvarar för strategiska frågor som rör institutionens forsknings- och utbildningspolicy. Samordningsansvar för avdelningarnas verksamhet.

Fredrik Jönsson, ordförande och sammankallande

Läs mer om Professorsgruppen

RALV

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor, RALV, handlägger arbetsmiljöfrågor samt jämställdhetsfrågor, jämlikhetsfrågor och annat som har med lika villkor att göra.

Sammankallande: Emma Aldenstam, ordförande

Läs mer om RALV

Stödavdelningen

Avdelningen består idag av tre enheter med varsinn enhetschef:

  • Enheten för ekonomi och HR, som ansvarar för ekonomihandläggning och personalfrågor (Emma Aldenstam)
  • Enheten för Kommunikation och infrastruktur, som ansvarar för arkiv och registratur, datorer, inköp, it, kommunikation, telefoni (Christian Portin)
  • Enheten för studievägledning och utbildningsadministration, som ansvarar för studentexpedition och studievägledningsfrågor (Kristian Pettersson)

Sammankallande: Henrik Lennermark, administrativ chef

Läs mer om Stödavdelningen på sidan Internt

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet har till uppdrag att till styrelsen bereda revideringar av kurs- och utbildningsplaner, samt andra frågor som rör utbildningens kvalité. Vidare ska utskottet se till att gällande nationella och lokala regler och riktlinjer för utbildning följs.

Sammankallande: Lilianne Eninger, studierektor och biträdande prefekt

Läs mer om Utbildningsutskottet

 

Institutet för tillämpad beteendevetenskap

ITB logo

Vid Psykologiska institutionen står Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, för all uppdragsverksamhet.

Syftet med uppdragsutbildning är att företag och organisationer kan köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Föreståndare: Mats Najström

Uppdragsutbildning

 

Stockholms universitets psykologiska klinik

Terapisession på Kliniken - arrangerad bild
Terapisession på Kliniken - arrangerad bild

Stockholms universitets psykologiska klinik syftar till att skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik.

På kliniken bedriver studenter på psykolog- och psykoterapeutprogrammet psykologisk behandling under handledning av erfarna legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Föreståndare: Jan Bergström

Klinikchef: Aina Lindgren

Stockholms universitets psykologiska klinik

 

Stressforskningsinstitutet

I sömnlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein
I sömnlabbet. Foto: Jens Olof Lasthein

Stressforskningsinstitutet är sedan 1 januari 2020 en del av Psykologiska institutionen. Stressforskningsinstitutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, och ett forskningslaboratorium (Sömnlabbet).

Institutet leds av en egen styrelse och en föreståndare som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av enhetschefer och ställföreträdande föreståndare.

Föreståndare: Göran Kecklund

Stressforskningsinstitutet

 

Centrum för kulturell evolution

Logga, Centrum för kulturell evolution – Centre for Cultural Evolution

Centrum för kulturell evolution bedriver tvärvetenskaplig forskning om de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur både i korta och långa tidsperspektiv.

Forskargruppen har sedan 2024 sin organisatoriska hemvist vid Psykologiska institutionen.

Centrum för kulturell evolution

På denna sida