Vad är psykologi?

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Utgångspunkten är att människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen.

På den här sidan har vi samlat några olika definitioner och beskrivningar av vårt vittomfattande ämne.

 

Huvudområdet psykologi

Psychology, på papper i skrivmaskin. Photo by Markus Winkler on Unsplash

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Utgångspunkten är att människor är både en biologisk, social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen. Psykologiska forskare samverkar i växande utsträckning med företrädare för andra vetenskaper så som neurovetenskaper, molekylärgenetik, farmakologi, psykiatri, lingvistik, antropologi, pedagogik, ekonomi etc.

Definition av huvudområdet psykologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet

 

Psykologi som vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av människors upplevelser och beteenden. Man utgår från att människan är både en biologisk varelse frambringad av och underkastad evolutionens krafter och en social och kulturell varelse som söker mening och tolkar sig själv och sin situation i världen – medveten om sin egen förgängelse.

I jämförelse med den biologiska evolutionen befinner sig människan i en svindlande snabb kulturell evolution med tekniska innovationer och samhällsförändringar som ständigt och drastiskt förändrar våra levnadsvillkor och påverkar vårt sätt att fungera och uppfatta omvärlden. Samtidigt sätter våra biologiska villkor gränser. Psykologin präglas av detta dubbla perspektiv på människan.

Psykologin som vetenskap med sin fokusering på individens fungerande och upplevande kan inte ensam göra anspråk på att ge människokunskap. Sociologin och andra samhällsvetenskaper har mycket att berätta om människan som samhällsvarelse. De humanistiska vetenskaperna lär oss om människan som tolkande, kommunicerande och skapande varelse. De biologiska vetenskaperna ger oss evolutionens perspektiv på anpassningen till omgivningen och de begränsningar som nervsystem, fysiologi och sinnesorgan pålägger.

Vi kan i dag inom psykologin se starka tendenser till gränsöverskridanden mellan olika discipliner. Psykologiska forskare samverkar i växande utsträckning med företrädare för neurovetenskaper, molekylärgenetik, farmakologi, psykiatri, lingvistik, antropologi, pedagogik, ekonomi etc.

Men fortfarande har psykologin en tydlig särart grundad på en mer än hundraårig tradition men också på vissa särdrag i fokuseringen av kunskapsutvecklingen. Psykologin är oftast inriktad mot individer - man studerar i första hand den enskilda människans upplevelser och samspel med den fysiska och den sociala miljön och tar naturligtvis hjälp av andra vetenskaper för att bättre förstå och förklara detta samspel.

 
Psi för Psykologi

Nationalkommittén för psykologi har på sin hemsida närmare 30 ämnesbeskrivningar av olika delområden inom psykologin, alltifrån arbets- och organisationspsykologi till utvecklingspsykologi.
 

Den grekiska bokstaven Psi används ofta som en symbol för psykologin.

 

Sveriges Akademiker SACO har en utmärkt sajt om studieval och karriär där även psykologyrket presenteras:

Psykolog: Psykologer är yrkesutbildade experter på psykologi. De arbetar både med individer och grupper, inom många olika områden och i alla skeden i människors liv.

Läs vidare på www.saco.se

På denna sida