RESA

Research School for Swedish Anthropology

Genom samarbete mellan olika specialiserade vetenskapliga miljöer erbjuder forskarskolan kvalificerade möjligheter för forskarstuderande med olika intressen inom antropologi-området. Forskarskolan utgör en gemensam mötesplats där doktoranderna träffas och berikar varandras forskning, i seminarier, kurser och resor. Forskarskolans medlemsinstitutioner och inbjudna forskare bidrar med fördjupning genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Syftet är dels att stärka antropologiämnets status och att samverka om utbildningen på forskarnivå, dels att stärka kvaliteten för att stödja forskning som på kort eller lång sikt bidrar till en bättre förståelse för vår samtida värld och dess mångfald. Ett särskilt viktigt syfte med forskarskolan är att stärka det nationella och internationella nätverksbyggandet inom området.

Forskarkursen fungerar som nationellt forum för doktorander med olika bakgrund, från olika miljöer och med olika finansiering. Tanken är att doktorander med gemensamt intresse för forskning kring antropologi ska kunna bilda nätverk redan inom forskarutbildningen, både med nationellt och internationellt kvalificerade forskare. Därigenom blir forskarskolan också ett slags stöd för att kunna utveckla även framtida forskningsnätverk och forskningssamarbeten.

 

Kursutbud

 

Vid Stockholms Universitet

 

Transnational anthropology: Ruination (7.5 HP)
The global movement of people, objects, and ideas has been a huge interest for anthropologists since the early 1990s. Migration, globalization, global cities, logistics, travelling ideas and popular culture, just to mention some of the themes, have been studied and written about. This course focuses on the theme of ruination to look closer at recent understandings of transnational forces globally. 


Antropologiska klassiker (7.5 HP)
Denna kurs behandlar de betydande arbeten som präglat utformningen av antropologin och de centrala teoretiska debatterna genom tiderna.


Ethnographic Research Methods: Doing Ethnography (7.5 HP)
In this course we are concerned with the practice or craft of doing ethnographic research.


Vetenskapsteori (7.5 HP)
Kursen behandlar vetenskapsteoretiska/vetenskapsfilosofiska frågeställningar som antropologin konfronteras med och som även berör samhällsvetenskap mer generellt.


Aktuella antropologiska problem (7.5 HP)
Kursen behandlar och problematiserar frågor som aktualiseras i olika pågående antropologiska debatter.

 

OBS: Kurserna har varieranda startdatum. Vänligen kontakta studierektor för avancerad nivå och forskarnivå på antropologen för mer information. Se kontaktuppgifter nedan.
 

Vid Göteborgs Universitet

 

Aktuell antropologisk teori (7.5 HP)
Kursen syftar till att presentera tongivande debatter och strömningar i aktuell socialantropologisk teoribildning med fokus på begreppsförståelse, forskningsfrågor och forskningsresultat. Kursen uppmärksammar samtida analytiska och kunskapsteoretiska perspektiv inom socialantropologi och diskuterar hur dessa problematiserar centrala frågeställningar i ämnet. Vidare syftar kursen till att diskutera hur analytisk förnyelse är knutet till tidigare teoribildningar inom ämnet och till att värdera hur denna analytiska förnyelse är relaterad till förändringsprocesser i det omgivande samhället.


Antropologins engagemang (5 HP)
Syftet med kursen är att ge en översikt över antropologins mångfacetterade sätt att engagera sig i världen och identifiera vilka centrala vetenskapliga problemställningar och forskningsetiska utmaningar det aktualiserar. Kursen presenterar skilda förhållningssätt till antropologins samhälleliga tillämpning och ansvar inom olika tematiska forskningsfält. Vidare problematiserar kursen erfarenheten i ämnet av tvärvetenskap, samverkan med informanter, forskningsförmedling och samhällsdebatt. Slutligen diskuterar kursen det antropologiska engagemangets möjligheter och begränsningar utifrån olika vetenskapsteoretiska antaganden och pekar på metodologiska och forskningsetiska implikationer av antropologins roll i det moderna samhället.


Antropocen materialitet och samhälle (7.5 HP)
Vårt samhälle står inför stora utmaningar när vi går in i antropocenen; det vill säga den ålder i vilken mänsklig aktivitet i grunden påverkar jordens ekosystem. Idag lever vi över planetens materiella gränser. Klimatförändringarna kommer att fortsätta och kriser som uppstår i samband med eller på grund av klimatkrisen, såsom ökad migration och flyktingsituationer, hunger, krig, översvämningar, brist på åkermark, utrotning av arter och naturkatastrofer, kommer att bli fler. I detta läge kommer traditionella lösningar inte längre att vara genomförbara, vilket uppmanar till omfattande förändringar och uppmanar organisationer att agera på en ny spelplan och att delta i skapandet av reglerna för området.


Samhällsvetenskapen (inklusive Offentlig förvaltning) har en nyckelroll i att bidra till en djupare förståelse för de organisatoriska och ledningsmässiga konsekvenserna av utvecklingen i antropocenen. Det är välkänt att företag och andra organisationer är viktiga aktörer i den nuvarande och framtida utvecklingen, och att strategiska val, såväl som lokaliserade och lokala praxis har betydelse. Disciplinens övergripande fokus på förvaltning av resurser och organisationer och deras roll i samhället, har visat sig ge goda skäl för att ta itu med de frågor som dykt upp under antropocentiden. Det behövs dock ytterligare perspektiv, frågor och tillvägagångssätt för att forma en annan, mer lovande framtid. Här är kreativiteten hos yngre forskare central. Detta är motivet för att anordna denna kurs.


I doktorandkursen tar vi ett brett grepp om frågan om hur framtida forskare inom, offentlig förvaltning, företagsekonomi och samhällsvetenskap i bred bemärkelse kan och bör bidra till konstruktiva lösningar på samtida och framtida samhällsproblem. Denna ambition förutsätter en bred syn på "oss" som ansvarar för den framtida utvecklingen och förutsätter att politik, offentlig förvaltning och forskare såväl som privata företag, civilsamhället och organisationer behöver bidra, på olika sätt.

Etnografisk metod (7.5 HP)
Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om hur en etnografisk undersökning kan genomföras, med hänsyn till hur data insamlas och analyseras. Kursen behandlar hur en sådan undersökning kan struktureras på ett sammanhängande sätt genom integration av teori och empiri. Kursen presenterar såväl traditionella som nya metoder i ämnet och diskuterar vetenskapliga möjligheter och begränsningar förenade med olika metodval. Frågor kring problemformulering, forskningsfrågor, analys av data, forskningsetik och akademisk stil tas upp i relation till forskningsprocessen.


Du hittar kurserna här. OBS: Använd söktermen "anthro".

 

Kontakt

 

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå

Sök bland våra utbildningar