Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnkultur II

Vill du fördjupa dina kunskaper om barnkultur? I fortsättningskursen ges flera perspektiv på förutsättningarna för barnens och barnkulturens plats i samhället. Du får lära dig mer om barndomens villkor, digitala mediers möjligheter och begränsningar samt om barns egna upplevelser av kultur.

allvarliga unga skådespelare i fantasifulla kostymer
Foto: Scott Griessel /Mostphotos

Barnkultur II är en omväxlande kurs som dels diskuterar många olika kulturformer, dels erbjuder en stor variation av undervisnings- och examinationsformer. Du får mer kunskap om alltifrån litteratur, film och teater för barn till fanfiction, cosplay och spelvideos. Dessa kulturuttryck, i sin tur, belyses ur en rad viktiga samhällsperspektiv, såsom maktrelationer mellan barn och vuxna, barns yttrandefrihet och delaktighet samt deras rätt till kulturupplevelser. Under kursens gång blir det verkligen tydligt att Barnkultur är ett utpräglat tvärvetenskapligt kunskapsområde!

Barnkultur II är en fortsättningskurs där du på många olika sätt fördjupar och vidgar dina kunskaper om barnkultur från första terminen. Begreppen barn och barndom problematiseras till exempel ytterligare genom att belysas ur flera teoretiska perspektiv. Barns och ungas mediekulturer diskuteras som en kreativ, social och politisk möjlighet. Du kommer också studera barns och ungas tolkningar av barnkultur i en delkurs om receptionsstudier för att få bättre förståelse för den unga publikens kulturupplevelser. Terminen avslutas med ett handlett uppsatsarbete där du utforskar ett område du själv tycker är särskilt intressant. 

Under Barnkultur II övar du din förmåga att metodiskt söka och samla information, analysera olika kulturuttryck samt självständigt formulera och lösa problem. Därför ger dig kursen mycket goda förutsättningar för fortsatta studier inom humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis kursen Barnkultur III. Med sin bredd och fördjupning ger dig Barnkultur II även förutsättningar för att arbeta med frågor som rör barn- och ungdomskultur inom kulturinstitutioner och förvaltning liksom inom utbildningssektorn.

 • Kursupplägg

  Kursen är på 30hp och läses på heltid under vårterminen, period A-D. 

  VT23: vecka 03-22 (16/1 - 2/6)

   

  Kursbeskrivningar:

  Kursbeskrivning Barndomssociologi och barnkultur VT23 (133 Kb)

  Kursbeskrivning Barns och ungas mediekulturer VT23 (134 Kb)

  Kursbeskrivning Barns och ungas upplevelser av kultur VT23 (142 Kb)

  Kursbeskrivning Uppsatskurs BK00II VT23 (174 Kb)

  Delkurser

  Barnkultur II består av fyra delkurser, varav de tre första går att läsa som fristående kurser.

  1. Barndomssociologi och barnkultur, 7.5 hp

  Att barndomen är föränderlig och kan innebära olika saker beroende på var och när i världen och historien du befinner dig är en viktig utgångspunkt inom det forskningsfält som kallas barndomssociologi. Barndomssociologi, i sin tur, utgör en viktig vetenskaplig grund för barnkultur som kunskapsområde. I den här delkursen får du kunskap om hur det barndomssociologiska fältet vuxit fram och formerat sig. Vi fördjupar oss i forskningsfältets grundläggande principer samt hur det har utmanats och utvecklats. Du får också tillfälle att diskutera hur barndom påverkas av andra sociala maktrelationer i samhället, såsom klass, etnicitet och genus. Diskussionen förs utifrån olika barnkulturella exempel – alltifrån teater och film till popmusik och kläder. Delkursen kan ses som en fristående fortsättning på ”Barndom, barnsyn, barnkultur” från första terminen. 

  2. Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter, 7.5 hp

  I denna delkurs fördjupas dina kunskaper om den kultur barn och unga ägnar mycket av sin fritid åt. Du får möta en rad olika uttrycksformer – såsom litteratur, film, datorspel, fanfiction och cosplay – och se hur gränserna mellan dem löses upp när vi studerar dem som sociala praktiker. Det handlar till exempel om hur samtida medier kan länkas till äldre konstformer, på vilka sätt digital kultur utmanar samhällets hierarkier samt vilka konflikter det leder till. Några centrala begrepp är medielitteracitet, deltagarkultur och mediepanik, och vi kommer att diskutera hur dessa kan kopplas till viktiga demokratifrågor om barns yttrandefrihet och plats i samhället. Delkursen kan ses som en fortsättning på delkursen ”Kultur i barns vardagsliv” från första terminen

  3. Barns och ungas upplevelser av kultur, 7.5 hp

  I den här del kursen får du lära dig om barns och ungas tolkningar, förståelse och upplevelser av kultur, något som också benämns som receptionsstudier. Kultur upplevs och tolkas olika beroende på förförståelse, tidigare erfarenheter och sammanhang. Barn och unga tar ofta del av kultur i förskolan och skolan och hur det spelar roll för deras upplevelser är något som studeras i denna kurs. Annat som spelar roll för barns och ungas upplevelser av kultur är relationerna till de vuxna som på olika sätt är inblandade i kulturupplevelsen. Även detta är aspekter som diskuteras i kursen. Du kommer särskilt studera barns och ungas reception i relation till vuxnas tolkningar och intentioner.

  Flera konstnärliga områden – litteratur, scenkonst och rörlig bild – berörs. Begreppen mening, meningsskapande och tolkning är viktiga i kursen och behandlas med utgångspunkt i ett hermeneutiskt perspektiv. Du kommer också lära dig om forskningsetiska och metodiska aspekter gällande forskning som involverar barn och unga för att få förståelse för hur forskning om barns och ungas reception genomförs.

  4. Uppsats, 7.5 hp

  I terminens sista delkurs får du tillämpa och vidareutveckla dina kunskaper genom fördjupning i ett valfritt område inom barnkulturfältet. Du formulerar ett forskningsproblem som du sedan undersöker i en mindre vetenskaplig studie; en uppsats. Under kursen vässas din förmåga att söka och redogöra för relevant forskningslitteratur samt genomföra en självständig analys av ett barnkulturellt material. Du får även träna vetenskapligt skrivande samt öva dig på att i ett mindre sammanhang muntligt presentera dina egna och en medstudents forskningsresultat.

   

  Undervisning

  Undervisningen, som bedrivs av aktiva forskare inom fältet, består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt individuell och gruppvis handledning. Under kursen görs studiebesök på museum, teater och/eller andra barnkulturinstitutioner. Vidare deltar studenterna även i ett barnkultursymposium där aktuell forskning förmedlas.

   

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga uppgifter (hemtentamen), samt genomförande av uppsats och uppsatsopponering.

   

  Examinator

  Kursansvarig för Barnkultur II

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

   

  Delkursansvariga och examinatorer på respektive delkurs:

  Delkurs 1: Barndomssociologi och barnkultur, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

  Delkurs 2: Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

  Delkurs 3: Barns och ungas upplevelser av kultur, 7.5 hp

  Ellinor Lidén,  e-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se

  Delkurs 4: Uppsats, 7.5 hp

  Margareta Aspan, e-post:  margareta@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Centrum för barnkulturforskning (CBK)

  Kursen anordnas av Centrum för barnkulturforskning (CBK), som tillhör Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  Centrum för barnkulturforskning inrättades vid Stockholms universitet 1980 som ett särskilt centrum med uppgift att befrämja kunskap och forskning i ämnesområdet barnkultur.

  buv.su.se/cbk kan du läsa mer information om vår organisation.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

   

  Delkursansvariga och examinatorer på respektive delkurs:

  Delkurs 1: Barndomssociologi och barnkultur, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

   

  Delkurs 2: Barns och ungas mediekulturer – relationer, rörlighet, möjligheter, 7.5 hp

  Ylva Lorentzon, e-post: ylva.lorentzon@buv.su.se

  Delkurs 3: Barns och ungas upplevelser av kultur, 7.5 hp

  Ellinor Lidén,  e-post: ellinor.liden@barnkultur.su.se

  Delkurs 4: Uppsats, 7.5 hp

  Margareta Aspán,  e-post: margareta@buv.su.se

   

  Kursadministratör: Studentexpeditionen, e-post: cbk@barnkultur.su.se

   

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen