Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spanska, Sociopragmatik

Kursen består av en allmän introduktion till sociopragmatikens teori och metod med tillämpning på spanska samt gruppövningar baserade på delvis autentiskt språkmaterial.

Staty av en kvinna som sitter i en parkbänk med en hund - Parque del Obrero, Ciudad de México
Foto: SergioChecoMéxico, CC BY-SA 4.0 - Parque del Obrero, Ciudad de México

Talat och skriftligt språk analyseras utifrån ett sociopragmatiskt perspektiv, särskilt med hänsyn till de extralingvistiska faktorer som påverkar kommunikationen och förklarar språkliga val och språklig variation. Pragmatiska företeelser som artighet och social självbild ägnas särskild uppmärksamhet i kursen. Kursen avslutas med en individuell analysuppgift som baseras på fältarbete.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Den innehåller bland annat redogörelse för kursens innehåll, dess delkurser, undervisningsformer och examinationssätt. Kursplanen hittar du på SU:s hemsida. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under Schema. Information om Litteraturlistor hittar du under Kurslitteratur. Ytterligare information om examination hittar du under Att tentera vid Romklass (se vår hemsida och Utbildning/Studieinformation).

  Studiedeltagande: Kursen ges på dagtid, på kvartsfart. All inlärning kräver att du som student arbetar aktivt, något som är desto viktigare vid språkinlärning. Därför måste du förbereda dig väl inför varje lektion och vara aktiv under lektionerna. All undervisning och examination sker på spanska.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Artiklar och texter ska läsas inför varje lektion enligt programmet som delas ut vid första lektionstillfälle (finns även på Athena). Under seminarierna ges en genomgång av de centrala begrepp som behandlas vid aktuell lektion och som tillämpas på diverse typer av texter (skriftliga och muntliga, genom transkriberat material). Under kursens lopp görs presentationer samt uppgifter relaterade till inläsningsmaterialet.

  Allmänt

  På lärplattformen Athena lägger lärarna upp kompletterande material som du förväntas ta del av. Här finns bland annat övningsmaterial. Ytterligare förtydliganden av kursens innehåll och genomförande finner du här. På lärplattformen kan du också se meddelanden från lärarna till studenterna, det är därför viktigt att du uppdaterar dig regelbundet med vad som händer på Athena. I kursplanen anges vad du förväntas kunna efter varje genomförd delkurs. Tveka inte att fråga läraren om du undrar över något.

  Du måste anmäla dig till salstentamen senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor vid Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och källhänvisning. En hemuppgift får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så leder det till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (regelbok 2).

  Välkommen!

  Examination

  Kursen examineras genom en hemtentamen: ett skriftligt arbete baserat på korpusanalys samt insamlade data av mindre omfång.

  Examinator

  Maria Bernal Linnersand

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.