Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Magister i barnets rättigheter

Under 2022 har Barnets rättigheter inrättats som nytt huvudområde vid den Juridiska fakulteten. Inom detta magisterprogram får du fördjupa dig i frågor som rör barnrätt inom rättsväsende och förskola och skola, men även och inom andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv.

Graffitti på vägg
Foto: Johan Bjurer / Mostphotos

Hösten 2022 startade vårt nya magisterprogram i ämnet Barnets rättigheter. Med grund i juridik, pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap kommer du att fördjupa dig i frågor som rör barnrätt inom rättsväsende och förskola och skola, men även och inom andra delar av barns och ungas vardag och kulturliv. Inom detta tvärvetenskapliga magisterprogram aktualiseras ett brett fält av barnrättsfrågor, inte minst genom den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2020 då FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag. 

Med en magisterexamen i barnets rättigheter kan du arbeta med barnrättsfrågor i en mängd samhälleliga institutioner, verksamheter och myndigheter där barns rättigheter aktualiseras. Barnrättsvetare med interdisciplinär kunskap kommer bli alltmer efterfrågade inom internationella, nationella och ideella organisationer som har fokus på barns rättigheter. Kunskaper inom ämnet är också värdefulla inom yrken som lärare, socionom, (fritids)lärare, idrottsledare, socialarbetare, polis eller jurist.

I programmet ges fördjupad och breddad kunskap såväl teoretiskt som metodologiskt i fältet barnets rättigheter, vilket ger grunder för kvalificerade uppgifter som rör utrednings- och utvecklingsarbete i ett flertal sektorer där barns rätt aktualiseras.

Undervisande lärare är knuta till Barnrättscentrum, Juridiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik, samt Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

 • Programöversikt

  Programmet Barnets rättigheter ges på halvfart och möjliggör fortsatt yrkesarbete. I varje kurs varvas ett antal campusträffar dagtid, med inläsnings- och inlämningsuppgifter via lärplattformen Athena. 

  Undervisningsspråket är svenska, men en stor del av litteraturen är engelskspråkig.

  Under hela programmet (termin 1-3) består undervisningen av campusförlagda träffar med föreläsningar och seminarier. Varje kurs examineras genom en individuell skrivuppgift och i flera kurser ska egna presentationer genomföras. Under det Självständiga arbetet ges handledning av programmets lärare. Under den avslutade uppsatsarbetet (termin 4) har du möjlighet att själv välja fördjupningsområde.

  Programmet leder till en magisterexamen med huvudområdet barnets rättigheter. (Master of Laws (LL. M.) (60 credits) in Children’s Rights).
   

  År 1

  Termin 1

  Programmet startar i en introducerande kurs, Introduktion till området Barnets rättigheter (7,5 hp), som belyser barnrättens framväxt i historiskt och internationellt perspektiv. I kursen belyses olika barnrättsprinciper, och på vilket sätt ett tvärvetenskapligt perspektiv kan fördjupa analyser av barnrättspraxis.

  Kursen som följer därefter, Barn- och ungas rättigheter som tvärvetenskapligt område (7,5 hp), fördjupar ytterligare det mångdisciplinära angreppssättet genom att lyfta fram exempelvis pedagogiska, psykologiska, och kulturteoretiska analyser av olika barnrättsfrågor och vad det kan betyda att barn är rättighetsbärare. 

  Kursen samläses med studenter på fristående kurs och inom Magisterprogrammet i barnkultur samt inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

  Termin 2

  Programmets andra termin inleds med kursen Barnrättsliga utmaningar i offentlig verksamhet (7,5 hp), som lyfter fram mångfalds- och globaliseringsaspekter i studier av offentliga institutioner så som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och migrationsmyndigheter, genom teorier som belyser inkludering/exkludering. 

  Under terminens läses även en valbar kurs (7,5 hp) vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen eller Juridiska institutionen, vilken samläses med studenter på motsvarande fristående kurs. Som valbara kurser finns:

   

  År 2

  Termin 3

  Den tredje terminen inleds med kursen Barnets rättigheter och intersektionalitet (7,5 hp), Här läggs fokus vid intersektionella analyser där aspekter av identitet, makt och diskriminering i barns olika arenor utprövas. 

  Under terminens andra kurs, Att studera barnets rättigheter: metodologiska och etiska aspekter (7,5 hp), förbereder sig studenterna inför det efterföljande självständiga arbetet under termin fyra genom att fördjupa sig i metodologiska och forskningsetiska frågor, exempelvis kring intervjuer med barn. Utsökning och granskning av relevanta vetenskapliga artiklar utgör en bas för det egenvalda problemområdet för examensarbetet som avslutar programmet.

  Termin 4

  Termin fyra består av det avslutade uppsatsarbetet, Självständigt arbete i barnets rättigheter (15 hp), där studenten själv ges möjlighet att välja ett fördjupningsområde. 

 • Så ansöker du

  Programmet startar vartannat år och ansökan görs då via Antagning.se (när ansökningsperioden är öppen). 

  Webbregistrering HT2022 

  Webregistreringen är öppen mellan 15 och 22 augusti. 
  https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/

  Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs eller ditt program för att behålla din plats. Uppdatera gärna din mailadress i Ladok för att inte missa viktig information!

  De som är antagna med villkor och därför inte kan webregistrera sig, vänligen ta kontakt via programmets mailadress: mbr@juridicum.su.se under registreringsperioden. 
   

 • Mer information

  Huvudområdesbeskrivning

  Kunskapsområdet Barnets rättigheter baseras på forskning om rättigheternas historia, barns plats i samhället lokalt och globalt samt barndomens förändrade och mångfacetterade villkor. Därigenom belyses och problematiseras barns möte i nutid med myndigheter inom såväl den sociala sektorn som inom rättsvårdande myndigheter men även andra institutioner såsom utbildningsväsendet, kultursektorn och inom samhällsplanering. 

  Huvudområdet Barnets rättigheter preciserar det kunskapsområde där barn och ungas position i samhället, deras handlingsutrymme och medborgarskap problematiseras, undersöks och teoretiseras. Generella frågor om barns ställning som rättssubjekt och barns medborgerliga, sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter studeras och problematiseras med ett intersektionellt perspektiv och med grund i samhällsetiska och forskningsetiska överväganden. Huvudområdet konstitueras av flera medverkande discipliner, för att med en tvär- och mångvetenskaplig utgångspunkt belysa barn och ungas relation till rättsliga, pedagogiska, sociala och kulturella förhållanden, såväl nationellt som internationellt.

 • Kontakt

  Programansvarig:
  Rebecca Adami

  Programadministratör:
  Catrinel Florea 
  mbr@juridicum.su.se