Masterprogram i miljö- och hälsoskydd, 120 hp

Om utbildningen

Det finns ett stort behov av miljö- och hälsoskyddsinspektörer i kommuner och länsstyrelser runt om i landet. Även inom näringsliv och för konsultföretag är behovet av folk som kan arbeta som t.ex. miljöledare eller hållbarhetsansvariga stort. Masterutbildningen ger dig mycket goda möjligheter att få ett stimulerande arbete inom miljö- och hälsoskydd och hållbarhetsområdet.

Målsättningen med utbildningen är att du ska få träning i att praktiskt arbeta för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Inom utbildningen får du fördjupade kunskaper om det komplexa samspelet mellan människa och miljö. Du lär dig hur föroreningar uppkommer, omvandlas, sprids och omfördelas i vatten, mark och luft, samt deras inverkan på människan och miljö. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i miljökemi, eko- och humantoxikologi, miljömedicin, vattenförsörjning, miljöteknik, miljölagstiftning och kommunal förvaltning, och fysisk planering för en hållbar samhällsutveckling. Dessutom studeras inomhusmiljö, livsmedelssäkerhet och hälsa. Praktik och examensarbete hos miljöförvaltningar och andra potentiella arbetsgivare i Stockholmsregionen samt fokus på problemlösning är bärande element i utbildningen.

Följande kurser ingår i programmet:

•     Miljökunskap och hälsa (MI7009, 15 hp)

Kursen ger en introduktion och översikt av ämnet miljö- och hälsoskydd. Vi tar upp grundläggande ämnen som toxikologi, ekotoxikologi, epidemiologi, miljökemi och luftkemi, samt mer tillämpade ämnen som kemikalier och olyckor, miljöfarlig verksamhet, riskbedömning och analys samt miljöriskrapportering.

•     Miljöskyddsteknik (MI8011, 15 hp)

Kursen ger kunskaper i hydrologi, vattenhantering och vattenrening, mättekniker i vatten och luft, miljögifter i marken, marksanering, avfallshantering, inomhusluft och buller.

•     Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation (MI7010, 15 hp)

Kursen tar upp miljölagstiftning på nationell nivå samt grundläggande EU-rätt och internationell rätt rörande den yttre miljön och hälsoskydd. Övriga regelverk inom miljö- och hälsoskyddsområdet med tillämpningsexempel inom rättssäker handläggning och yrkesetik. Grundläggande förvaltningsrätt och dess tillämpningar samt förutsättningar, metoder, innehåll och utförande inom kommunal planering och förvaltning. Även filosofiska idéer om hur människan förhåller sig gentemot miljön och ekosystem inkluderas, samt strategier och processer för kommunikation och informationsspridning på universitet, myndigheter och företag.

•     Systemdynamik, livscykelanalys och modellering (MI7011, 15 hp)

Kursen ger en introduktion till systemtänkande och analytiska metoder. Vi kommer att använda exempel och problem med koppling till ämnen inom utbildningen och utföra ett antal systemanalyser med hjälp av modelleringsmjukvaror. Utöver systemmodellering så kommer kursen att behandla kvantitativ modellering och statistik, samt en introduktion till livscykelanalys.

•     Livsmedelssäkerhet och tillsyn (MI8013, 7.5 hp)

Kursen ger en introduktion till livsmedelssäkerhet, livsmedelslagen, livsmedelsburna infektioner med bakterier och virus, mikrobiologisk livsmedelsanalys, tillsatser i livsmedel och förpackningsmaterial, genotoxiska och antigenotoxiska ämnen i mat, bekämpningsmedel, naturliga toxiner i livsmedel, och risker associerade med läkemedelsrester i mat. Ett studiebesök vid en livsmedelsinspektion ingår i kursen.

•     Praktik (MI8014, 7.5 hp)

Du kommer att tillbringa ett antal veckor ute på en arbetsplats för att samla erfarenhet och intryck om hur det är att arbeta i branschen. Du kommer att träffa dina kurskamrater under kursens gång för att utbyta information och erfarenheter.

•     Problemlösning i miljö- och hälsoskydd (MI8015, 15 hp)

Kursen ger erfarenhet av problemlösning, både individuellt och i lag, inom området miljö- och hälsoskydd. Du kommer att definiera ett problem, utveckla strategier för att bearbeta problemet, ta reda på nödvändig information om problemet, välja metoder, utvärdera, diskutera och kommunicera resultatet. Problemen kommer att definieras i samarbete med potentiella arbetsgivare.

•     Examensarbete i miljö- och hälsoskydd (MI9005, 30 hp)

Kursen omfattar ett självständigt projekt som innehåller en vetenskaplig frågeställning. Arbetet ska genomföras med vetenskaplig metodik och redovisas skriftligt och muntligt i form av ett självständigt arbete. Projekten kommer (till stor del) utvecklas och genomföras i samarbete med potentiella arbetsgivare.

Om ämnet: Miljövetenskap

Miljövetenskap

Miljövetenskap handlar om människans samspel med den omgivande miljön och om hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp i atmosfär, vatten, mark och biologiska system. Du kommer att få en gedigen utbildning i naturvetenskap med miljörelevans och en förståelse för de samhällsvetenskapliga aspekterna av miljöproblemen. Miljövetenskap kan läsas som fristående kurser eller som program. Studierna inleds med en bred miljövetenskaplig introduktionskurs som ger en orientering om miljövetenskapens naturvetenskapliga grunder, miljöproblemens framväxt och hantering i samhället. Därefter kommer du att få baskunskaper i matematik och kemi, vilket kommer till användning i fortsatta studier. Efter att ha läst obligatoriska grundkurser har du möjlighet att välja en av tre inriktningar: biologi, geovetenskap eller kemi. För dig som läser program så avslutas studierna med miljövetenskapliga kurser och ett självständigt arbete i miljövetenskap. Vilka miljövetenskapliga kurser du läser väljer du utifrån vilken naturvetenskaplig inriktning som du valt inom utbildningen.

ARBETSMARKNAD Industrin och samhället, i och utanför Sverige, behöver dig med djup och bred kunskap för att kunna förstå hur människan påverkar miljön, hur vi bygger ett hållbart samhälle och hur vi agerar för att peka på och åtgärda befintliga miljöproblem. Arbetsuppgifter för dig som miljövetare kan exempelvis innebära bedömning av kemikalierisker inom EU och Sverige, naturresurs och vattenfrågor i tropikerna eller klimatförändringars betydelse och industrisamhällets materialflöden. Andra arbetsuppgifter kan vara naturskydd, kretslopps och avfallshantering, beräkning av föroreningars spridning och miljöcertifiering.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Naturvetenskap och matematik

Inom naturvetenskap fördjupar du dig i hur den fysiska världen hänger samman. Här jobbar du med teori och empiri, ofta med matematiken som ett av dina kraftfullaste redskap. Vill du ägna all din kraft åt att utforska matematikens skönhet läser du det som ett eget ämne.

Som naturvetare eller matematiker blir du attraktiv på en stor arbetsmarknad som finns inom alla delar av samhället och sträcker sig från rena teknikföretag, miljö och sjukvård till forskning.