Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Reklam och PR II, kurspaket

Kursen ger fördjupade kunskaper inom Reklam och PR, mer specifikt behandlar kursen strategi ur olika synvinklar.

Du lär dig mer om reklam ur ett operationellt perspektiv. Du lär dig också hur man gör en marknadsplan och hur den förhåller sig till marknadskommunikation, och utvidgat, vad strategi kan tänkas vara och hur man kan förhålla sig till olika perspektiv på samhället när man tänker och handlar strategiskt. I kursen ingår också en delkurs om den juridik som omgärdar Reklam och PR: de juridiska betingelserna som man måste hålla och förhålla sig till.

Reklam och PR II överlappar till viss del med kurspaketet Företagsekonomi II.

 • Kursupplägg

  Kurserna i kurspaketet läses dagtid på heltid, 100%. Som antagen på kurspaketet måste du vid terminsstarten registrera dig på respektive kurs.

  Undervisning

  Undervisningen i kurserna består av föreläsningar samt gruppövningar och/eller seminarier. För mer information se respektive kurs.

  Kurser inom kurspaketet

  Reklamstrategi, 7,5 hp

  I kursen studeras reklam, definierad som marknadskommunikation, ur ett lednings-/eller projektledarperspektiv. Mot en bakgrund av teorier och modeller som förklarar hur människor bearbetar och påverkas av reklam diskuteras hur man planerar, beställer, genomför och utvärderar reklamkampanjer för att nå största möjliga effekt.

  Reklam & PR: fortsättningskurs i marknadsföring, 7,5 hp

  Kursens syfte är att utveckla kunskapen kring marknadsplanering på moderna marknader. Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar tillvägagångssätt för marknadsplanering samt erbjuder fördjupningar inom områden som är högaktuella för dagens marknadsförare.

  Konsumtion, kultur och kommers, 7,5 hp

  Denna kurs tar upp kommersiella och kulturella perspektiv på konsumtion. Kursen ger ett övergripande perspektiv och en teoretisk förståelse för konsumtion, konsumenter, varumärken och konsumtionssamhället.

  Kreativa processer inom marknadskommunikation, 7,5 hp

  Kreativitet är ett centralt inslag i utvecklingsprojekt inom marknadskommunikation. I kursen ges entvärvetenskaplig genomgång av olika perspektiv på kreativa processer. Teoretiska perspektiv på olika nivåer av processer, såsom individ, grupp, projekt och organisation, behandlas. Syftet är att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om centrala begrepp och modeller inom dessa perspektiv.

  Examination

  I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuella skriftliga tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs.

  Från och med höstterminen 2016 gäller nya examenskrav.

  Betygsättning

  Betyg ges på varje enskild kurs. Betygsättning i respektive kurs anges enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg och om det finns möjlighet till komplettering av Fx framgår detta av respektive kursplan.

  Betygskriterier

  Betygskriterier fastställs för varje kurs av examinator och anges i skriftliga anvisningar som finns tillgängliga på respektive kurshemsida inför kursstart.

 • Kontakt