Stockholms universitet

Speciallärare

Speciallärare arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har behov av särskilt stöd. Som speciallärare ska du kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer.

Ämnesbeskrivning

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som är lärare eller förskollärare och som vill fördjupa och spetsa din pedagogiska och didaktiska kompetens.

Som speciallärare kan du arbeta i alla pedagogiska verksamheter, med samtliga åldersgrupper, från förskola till vuxenutbildning.

Speciallärarprogrammet omfattar 90 hp och syftar till att ge både professionell och akademisk kompetens. Varje kurs i programmet relaterar både till ämnet/området och till vetenskaplighet.

Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) ingår som en obligatorisk del i utbildningen till speciallärare och organiseras av Specialpedagogiska institutionen. 

Speciallärarprogrammet ges inom fem specialiseringar:

  • Dövhet eller hörselskada
  • Matematikutveckling
  • Utvecklingsstörning
  • Språk-, skriv- och läsutveckling
  • Specialisering mot synskada

Utbildningar inom ämnet

Examen

Speciallärarprogrammet leder till speciallärarexamen.

Forskning inom ämnet

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Forskning vid specialpedagogiska institutionen