Women
Women's March i Washington 2017. Foto: Brian Allen, Voice of America [Public domain], via Wikimedia Commons.

Utövandet av kritik är avgörande för ett demokratiskt samhälle. En kritisk offentlighet ger inte bara legitimitet åt demokratiska processer utan möjliggör också ett öppet prövande av de föreställningar och värderingar som styr dessa. Att värna om och utveckla ett kritiskt tänkande förblir därför en av universitetets viktigaste uppgifter.

För dig med teoretiskt, samtidspolitiskt, och estetiskt intresse

Programmet i Kritiska studier vänder sig till studenter på avancerad nivå som har ett teoretiskt, samtidspolitiskt, och estetiskt intresse och som vill jobba ämnesöverskridande utan att för den skull göra avkall på djupa historiska kunskaper i ett specifikt ämne.

Som student väljer man ett av ämnena som huvudinriktning (idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap). Därutöver läser man de gemensamma kärnkurserna som rör sig från det kritiska tänkandets historia till nutida kulturteori och som utforskar samtidens kritiska offentlighet och kritikens skilda uttrycksformer. Programmet lägger stor vikt vid utövandet av kritik som färdighet och praktisk verksamhet. Det är därför något mer än ett ämnesöverskridande, forskningsförberedande program: det är en utbildning som lyfter fram det kritiska tänkandets tradition och praktiker, det vill säga de humanistiska färdigheternas betydelse för offentligheten.

Detta leder studierna till

Programmets målsättning är att kvalificera studenterna för verksamhet inom den kulturella offentligheten i vid mening eller för akademisk forskarutbildning. Genom att utgå från samtidsproblem och aktuella frågor och kritiskt relatera dessa till idéer och skeenden i det förflutna, tränas studenterna i centrala humanvetenskapliga färdigheter som är efterfrågade inom den mediala offentligheten, i den offentliga kulturverksamheten och på kulturinstitutioner. Utbildningen öppnar för en bred arbetsmarknad där det intellektuella arbetet är framträdande, till exempel på förlag, muséer, teatrar, tidningsredaktioner, radio och television, inom kultur- och utbildningsinstitutioner och offentlig kulturverksamhet. Under programmet finns också möjlighet till praktik, vilket skapar kontaktytor mot arbetslivet och främjar det egna nätverksbyggandet.

Möt forskare i högre seminariet

Studenterna blir en del av institutionens mångvetenskapliga miljö och ges möjlighet att delta i de ämnesspecifika såväl som de ämnesgemensamma högre seminarierna, utöver programmets egen löpande seminarieserie. På seminariet i Kritiska studier får studenterna möta forskare, opinionsbildare, författare och konstnärer samt diskutera aktuella artiklar och uppsatser.

Upplägg

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Studenterna läser både tvärvetenskapliga och ämnesspecifika kurser och skriver sitt examensarbete inom det valda huvudområdet. Programmets gemensamma kärnkurser är:

Utbildningsplan för programmet.

Ansök så här

Programmet startar höstterminen 2017 och ansökan görs via antagning.se senast den 18 april. Din ansökan ska innehålla:

  • ett personligt brev där du motiverar din ansökan
  • betyg på högskolekurser
  • en kopia av din kandidatuppsats (mejlas till kritiskastudier@su.se senast den 21 juni 2017)

Till utbildningskatalogen med mer information och länk till anmälan: sisu.it.su.se/search/info/HKRIS.

Thomas Götselius och Victoria Fareld, forskare vid institutionen som har varit med och tagit fram masterprogrammet.
Thomas Götselius och Victoria Fareld, forskare och lärare vid institutionen.

–Det ”kritiska” i Kritiska studier refererar visserligen till bestämda tanketraditioner som både aktualiseras och omprövas. Men det avser även utövandet av kritik som en intellektuell färdighet och faktiskt också en samhällelig praktik, säger Thomas Götselius, professor i litteraturvetenskap, och Victoria Fareld, docent i idéhistoria, som båda varit med och tagit fram utbildningen. Läs intervjun med dem här om programmet.

För mer information, kontakta gärna respektive ämnesrepresentant

Idéhistoria: Victoria Fareld, victoria.fareld@idehist.su.se
Teater- och dansvetenskap: Dirk Gindt, dirk.gindt@teater.su.se
Litteraturvetenskap: Thomas Götselius, thomas.gotselius@littvet.su.se
Konstvetenskap: Malin Hedlin Hayden, malin.hayden@arthistory.su.se
Musikvetenskap: Erik Wallrup, erik.wallrup@music.su.se