Avhandlingen ska visa den forskarstuderandes förmåga att på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt självständigt lösa den valda forskningsuppgiften.

Avhandlingens utformning

Avhandlingen ska utformas som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling). Undersökningen och de vunna resultaten ska presenteras i en framställning som kvalitetsmässigt skall ligga på en sådan nivå att avhandlingen bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas i en “peer reviewed” vetenskaplig serie eller tidskrift.

Övriga krav

I övrigt gäller följande krav för att av handlingen ska kunna godkännas:

 • ett självständigt arbete som tillför något nytt
 • syfte, problemställning och metod redovisas och motiveras
 • metoden tillämpas korrekt
 • forskningsläget presenteras så att tidigare forskning skiljs från de egna bidragen
 • materialet presenteras och dess avgränsning motiveras
 • noter, litteraturförteckning etc. är vetenskapligt och noggrant utformade
 • dispositionen är logisk och konsekvent
 • den språkliga framställningen är acceptabel
 • resultaten sammanfattas

Avhandlingens språk

Avhandlingen ska skrivas på engelska (att föredra), alternativt svenska.

Sammanfattning 

Doktorsavhandling som har skrivits på engelska ska innehålla en sammanfattning på svenska. Denna sammanfattning ska vara så utförlig att en läsare utan kunskaper i avhandlingsspråket ska få en klar uppfattning om avhandlingens syfte och huvudsakliga innehåll, den vetenskapliga metod som använts och de resultat som nåtts. Hänvisningar ska göras till avhandlingens olika kapitel.

För avhandlingar inom huvudområdet Asiens språk och kulturer ska även en sammanfattning skrivas på kinesiska, koreanska eller japanska - beroende på inriktning.

Doktorandens handledare ansvarar för att sammanfattningar får föreskrivet innehåll.

Bedömning av sammanfattningar ska vid betygsättningen ingå i bedömningen av hela avhandlingen.

Abstract – referat på engelska

Till varje doktorsavhandling ska det fogas ett kortfattat engelskspråkigt referat ("abstract") omfattande högst 500 ord. Referatet ska

 • ange avhandlingens titel, det språk avhandlingen är skriven på, författaren/författarna samt universitet och institution
 • återge innehållet i avhandlingen enligt dispositionen problem, metoder och resultat
 • förses med nyckelord och andra uppgifter av betydelse för litteratursökning i automatiserade informationssystem.