Under utbildningen

Är du student vid vår institution? Här finns information om stöd och service för studenter och annat som du kan ha nytta av under din utbildning.

 

Stockholms universitetsbibliotek är en viktig resurs för dig som studerar. Som student kan du låna och beställa litteratur. Genom biblioteket får du även tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format.

På biblioteket finns även experter på informationssökning och referenshantering, som kan hjälpa dig med sökteknik samt ger dig råd inför din uppsats, examensarbeten eller liknande. Du kan även få rådgivning kring källkritik samt lära dig referenshantering.

unversitetsbibliotekets webbplats kan du ta del av guider och filmer som du har nytta av under dina studier.

 

Institutionen har tagit fram en kort serie kring formalia som är tänkt att fungera som stöd under dina studier. Du kan hämta en utskriven version på studentexpeditionen i Kräftriket 4A.

För studenter som läser arabiska med Mellanösternstudier finns det två användbara dokument för transkribering och översättning av arabiska som ska fungera som stöd under studierna.

Formalia: Att transkribera arabiska texter (Eng) (356 Kb)
Formalia: Att översätta och citera arabiska texter (Eng) (409 Kb)

 

Här har vi samlat länkar till de viktigaste verktygen du behöver för dina studier vid vår institution.

Athena är den lärplattform vi använder vid institutionen. Där hittar du all information för de kurser du går som kursplanering, schema och eximination.  Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Athena

Athena (itslearning) erbjuder en app för iPhone och Android som gör det möjligt för dig att snabbt ta del av vad som händer på kursen.

Ladok för studenter

Här kan du logga in på Ladok för studenter (tidigare Mina studier). I Ladok kan du anmäla dig till tentor, hämta ut studieintyg, se kursresultat/betyg och ansöka om examen.

Ladok för studenter

Schema

Här kan du som registrerad student logga in för den/de kurs(er) du är registrerad på. När du är inloggad, klicka på "Mitt samlade schema".

Schema

Annan information om IT-stöd vid Stockholms universitet som tillgång till datorer och skrivare, tillgång till nätverk, inloggning och säkerhet.

IT för studenter

 

Praktik utomlands

Som student vid Stockholms universitet har du flera möjligheter att förlägga din praktik utomlands.

Du kan till exempel ansöka om stipendium för att göra praktik, skriva uppsats eller samla in data i ett land som ingår i Erasmusprogrammet.

Praktik utomlands via Erasmus+

Stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som universitetet utlyser och hur du ansöker.

Stipendier

 

Vid varje institution finns lokala ämnesråd, som bevakar studenterna på den egna institutionens intressen. Vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier finns studentrådet SAMS (Studentrådet vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier).

Rådet bevakar studenternas intressen inom utbildningen, och är även representerade i Institutionsstyrelsen, institutionens högsta beslutande organ.

Studentrådets mål är att göra studietiden lite roligare genom att till exempel bjuda in till olika evanemang som jul- och avslutningsfester. Men deras främsta mål är att studenterna ska känna sig säkra och bli hörda. SAMS försöker skapa en god studiemiljö och en större gemenskap mellan de olika utbildningsområdena vid institutionen.

Ett exempel på deras arbete är genomförandet av en enkätundersökning som syftar till att se hur studenterna upplever sin utbildning. De vill också lyfta frågor om särbehandling och diskriminering.

Har du synpunkter på kurser, litteratur, examinationsformer, arbetsmiljö eller andra områden som berör dina studier?

Kontakta Studentrådet:

kontakt.samt@gmail.com

Studentrådet SAMS har också en Facebookgrupp.

 

Hos Studie- och språkverkstaden kan du få såväl individuell undervisning som föreläsningar, seminarier och webbaserat material om akademiskt skrivande, studieteknik, studievanor och muntlig presentation på svenska och engelska.

Studie- och språkverkstaden

Språkstudion ger studenter, lärare och forskare verktyg och miljöer för formell och informell språkträning. Språkstudion anordnar populära språkcaféer där du kan träffa andra studenter, lyssna, fika och prata.

Språkstudion

 

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier.
Stöd och resurser vid Stockholms universitet

 

Behöver du diskutera dina kursval eller kanske få vägledning om karriärval efter dina studier?

Då ska du kontakta studievägledare eller studierektorn för ditt ämnesområde som kan hjälpa dig med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studievägledning:
exp.asien@su.se

Studievägledare
Margarita Shiraishi
Telefontider:
Måndagar: 10-12
Onsdagar: 13-14.30
Telefon: 08-16 10 35

Studierektor (Asiens språk och kulturer)
Johan Fresk
Telefontider:
Måndag - torsdag 8:30-10:00
08-16 36 20

Studierektor (Mellanösterns språk och kulturer)
Martin Säfström
Telefon: 08-16 29 43


Stockholms universitets studie- och karriärvägledning

Vill du bolla idéer och få hjälp att strukturera dina tankar kring studieval och karriär? Till Stockholms universitets centrala vägledning kan du vända dig för ett vägledningssamtal som utgår från dig som individ. Du kan också få svar på generella frågor om högskolestudier såsom behörighetskrav och examensregler.

Central studie- och karriärvägledning

Universitetet har också en karriär- och arbetsmarknadsportal där du kan hitta jobb och praktik, delta i karriärevenemang, knyta kontaklter och få tips och råd om ditt framtida arbetsliv.

Arbete och karriär

 

Studenthuset är till för dig som studerar vid Stockholms universitet - en samlingsplats på campus Frescati. Här ligger bland annat Infocenter du få svar på allmänna frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen med mera.

Flera studentstödjande funktioner har sin hemvist i Studenthuset, som till exempel den allmänna studievägledningen, Studenthälsan och Studie- och språkverkstaden. På nedersta våningen har Stockholms universitets studentkår sina lokaler.

Mer information om stöd och service som Stockholms universitet erbjuder dig som student under din utbildning:

Under utbildningen

 

Tentamensformer

Institutionen tillämpar flera olika examinationsformer. Här nedan finner du en sammanfattning av dessa. Information om en viss moduls examinationsform finns alltid beskrivet i den aktuella kursbeskrivningen som du hittar i läroplattformen Athena.

De vanligast förekommande examinationsformerna är:

Salstenta

Till salstentor måste du anmäla dig i förväg. Det gör du i Ladok för studenter som du loggar in i med ditt universitetskonto. Välj därefter kurs och "Anmälan till salstentamen" för att anmäla dig till den aktuella tentan.

Du måste ha med dig giltigt id-kort till tentamen.

Muntlig tenta

Vissa moduler i språk har muntliga tentamen som ett delmoment i examinationen. Till dessa behöver du också anmäla dig, på samma sätt som till en salstenta.

Hemtenta

Till en hemtenta behöver du inte göra en tentamensanmälan. Alla hemtentor laddas ner på Athena eller Exia, och ska sedan också lämnas in där, på utsatt tid. Se kursbeskrivningen eller fråga din lärare villken tentamensplattform som gäller.

Var noga med att läsa igenom instruktionerna för inlämning, så att inget onödigt misstag sker. När du lämnar in en uppgift ska du alltid få ett automatiskt genererat svarsmail till din webmail som bekräftar inlämningen.

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgifter fungerar i stor utsträckning som en hemtenta, med den skillnaden att du ofta har betydligt längre tid på dig att skriva och frågan du ska besvara ofta är öppnare än vid hemtentamen. Inlämningar sker, på samma sätt som för hemtentor, via Athena.

Tentamensregler

Tentamensregler vid Stockholms universitet

Betyg

Betyg sätts på varje delkurs efter avslutad examination. För att få slutbetyg på en hel kurs krävs lägst betyget E på samtliga delkurser med sjugradig betygsskala, samt betyg G på kurser med tvågradig betygsskala.

Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger in det antal poäng som respektive delkurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av delkurserna. Gängse avrundningsregler tillämpas.

Din hälsa - vid en allvarlig händelse

Vid allvarlig fara ring alltid 112. Larmnumret 112 slås direkt på institutionens telefoner.

1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.

2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.

3. Ring väktare 08-16 22 16.

Hjärtstartare

I entrén på Kräftriket 4A sitter en hjärtstartare på väggen. När du tar ut hjärtstartaren ur skåpet larmas personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du påbörjat D-HLR larma 112 och skicka ut en person som möter upp ambulansen.

Här hittar du kontaktuppgifter med mera som är bra att känna till vid allvarlig händelse vid Stockholms universitet.

Vid en allvarlig händelse

Brandsäkerhet

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

Brandsäkerhetsansvarig vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier är Viveca Andersson som sitter i rum 115, Kräftriket 4B.

 

Kontakt

Studentexpeditionen och studievägledare

På expeditionen kan du få hjälp med att registrera dig, ta ut studieintyg och få hjälp med andra administrativa frågor kring dina studier.

Studievägledaren kan hjälpa dig med att välja rätt kurs, planera och genomföra dina studier.

Studentexpeditionen och studievägledaren når du lättast via e-post.

Studentexpedition och studievägledare

Studierektorer

Hos studierektorerna vid vår institution kan du få hjälp med att välja rätt kurs, planera och genomföra studierna i ditt ämnesområde, tillgodoräkna dig kurser, göra studieuppehåll, få särskilt stöd, och information om arbetsmarknaden.

Studierektor för Asiens språk och kulturer
Studierektor för Mellanösterns språk och kulturer
Studierektor för utbildning på forskarnivå

Internationell koordinator för utbytesstudier

Den internationella koordinatorn hanterar frågor och administration av utbytesstudier inom ramen för din utbildning vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

Internationell koordinator för utbytesstudier
På denna sida