Organisation

Vid institutionen arbetar 35 anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av ställföreträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer.

 

Institutionsledning

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Det finns även ett ämnesråd som är öppet för studerande på grund- och avancerad nivå från samtliga ämnen, samt ett doktorandråd för institutionens doktorander. Bägge dessa råd är representerade i institutionsstyrelsen. Handläggning av ekonomi- och personalärenden för hela institutionen sköts av den administrativa chefen, tillsammans med institutionens ekonomihandläggare.

Institutionsledning

Sedan 2020 har institutionen en ny ledning.

Prefekt

Monika Gänssbauer
Professor i Kinas språk och kultur

Ställföreträdande prefekt

Gunnar Linder
Universitetslektor i Japans språk och kultur

Administrativ chef

Anneli Hilmersson

 

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ.

Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studentrepresentanter från utbildning på grund- och forskarnivå.

Institutionssyrelse 210101-231231 (67 Kb)

Kommande möten 2024 (VT)

Institutionsstyrelsen sammanträder på onsdagar kl. 15-17, enligt följande schema under vårterminen 2024:​

31 januari
15 maj
6 december

Samlade protokoll från Institutionssyrelsens möten

 

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

Institutionens verksamhet styrs också av interna dokument som beslutas i enlighet med gällande besluts- och delegationsordningar. Om styrdokumentet inte gäller innevarande år så är det under revidering.

Verksamhetsplan 2023/2024 (125 Kb)

Lokal miljöhandlingsplan 2023 (201 Kb)

Krisplan 2023 (277 Kb)

 

Institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor bildades i september 2017. Rådet har möten en till två gånger per termin, och diskuterar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö.

Rådet består av:
Monika Gänssbauer, prefekt
Gunnar Linder, stf prefekt
Anneli Hilmersson, administrativ chef
Johan Fresk, arbetsmiljöombud (bitr. studierektor)
Astrid Ottosson al Bitar, arbetsmiljöombud (universitetslektor arabiska)
Andreas Bengtsson, doktorand japanska
Ewa Machotka, universitetslektor japanska
Margarita Shiraishi, studievägledare/utbildningsadministratör
Studentrepresentant från Studentrådet SAMT

Mötesprotokoll från rådet 2019-2020

Riskbedömning Corona - lokal nivå_172 (Uppdaterad 20210205) (158 Kb)

Riskbedömning Corona (Uppdaterad 2020-09) (144 Kb)

Riskbedömning Corona (2020-05) (130 Kb)

Mötesprotokoll 210204 (96 Kb)

Mötesprotokoll 200309 (112 Kb)

Mötesprotokoll 191007 (40 Kb)

Mötesprotokoll 190520 (222 Kb)

Mötesprotokoll 190211 (218 Kb)
 

 

 

 

Vid allvarlig fara ring alltid 112. Larmnumret 112 slås direkt på institutionens telefoner.

1. Sätt dig själv i säkerhet och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.

2. Ring 112 och tillkalla ambulans, polis och brandkår.

3. Ring väktare 08-16 22 16.

Hjärtstartare

Närmaste hjärtstartare i Södra huset F finns på våningsplan 4, centraltrapphuset.

Stockholms universitet har cirka 50 hjärtstartare utplacerade på universitetsområdena. Samtliga är placerade i ett larmat skåp. När dörren till skåpet öppnas går ett larm till sektionen för säkerhet och väktare (utbildade i hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du/ni påbörjat D-HLR - Ring 112, samt skicka ut en person som möter upp ambulans.
På följande platser finns det hjärtstartare

Brandsäkerhet

Alla lokaler ska utrymmas innan kritiska förhållanden inträffar vid brand eller hotsituationer. Med kritiska förhållanden menas, risk för människors liv och hälsa. Vid en brand ska alla omgående inleda utrymning via markerade säkra vägar ut till tryggheten.

Utrym utan dröjsmål när brandlarmet ljuder eller när risk för liv eller hälsa föreligger eller när order om utrymning ges av polis, räddningstjänst eller er utrymningsledare.

Brandsäkerhetsansvarig vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier är Viveca Andersson.

Lokal krisplan

Institutionen har en lokal krisplan med kontaktuppgifter och rutiner för krishantering om en allvarlig händelse skulle inträffa i institutionens lokaler.

Krisplan 2023 (277 Kb)

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Vid allvarlig händelse

 

Kontakt

 

Institutionsledning

Prefekt

Ställföreträdande prefekt

Administrativ chef

På denna sida