Internt

Denna sida är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb för anställda vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier.

För alla anställda

På denna sida hittar du information och blaketter som gäller för institutionens medarbetare. På Stockholms universitets Medarbetarwebb finns mer information till alla anställda.

Stockholms universitets Medarbetarwebb

Se Medarbetarwebben för fler personaladministrativa blanketter (bl.a. Löne- och tidrapport för tillfälligt anställd, Mertid och övertid):

Blanketter för personalfrågor

I "Du och din arbetsplats" finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet. Här kan du bland annat hitta information om arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt
försäkringar och pension.

Du och din arbetsplats
Information om din anställning

Vad räknas som bisyssla? När och hur ska det rapporteras?

Bisysslor

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula.
Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Universitetsförvaltningen erbjuder ett antal olika blanketter och mallar, för olika behov, som du kan använda dig av. Nedan finner du ett antal blanketter som är viktiga för institutionens medarbetare. Blanketterna öppnas som en pdf och fylls i digitalt före utskrift.

Via länken nedan hittar du du till exempel blanketter för:

Ledighetsansökan fylls i för till exempel föräldraledighet, tjänstledighet och återkallande av semester. Semester ska rapporteras direkt i Primula.

Payment to foreign bank account fylls i för utländska föreläsare och dylikt, med information om deras utländska bankuppgifter.

Tidrapport fylls i av timlärare, gästföreläsare m.m. som inte har en fast anställning vid institutionen men som ska erhålla ersättning från institutionen. Lönen betalas ut nästkommande månad.

Blanketter och mallar

För att få ersättning för utlägg som du har gjort ska du skicka in blaketten för inrikes eller utrikes betalning, tillsammans med kvitto för utlägget, till ekonomihandläggare. Det finns en version av blanketten för de personer som har ett bankkonto i Sverige (inrikes betalning) och en version för de som har ett utrikes bankkonto (utrikes betalning).

Fakturaportalens utläggsblankett - inrikes betalningar fylls i vid ersättning för utlägg, till bank inom Sverige.

Fakturaportalens utläggsblankett - English version - foreign payments, fylls i vid ersättning för utlägg, till bank utanför Sverige.

Lön för timanställda

För att få lön till ditt eget bankkonto måste du anmäla ditt kontonummer till Danske Bank Lönetjänst.

Nyanställda, inklusive nya timanställda, måste först registrera sig. Klicka då i rutan för nya löntagare och registrera dig med personnummer, epostadress och SU:s kundnummer 79200. Därefter kan du logga in med hjälp av ditt mobila bank-ID och fylla i dina bankuppgifter.

Även om du har fått lön via något annat universitet eller myndighet som också använder sig av Danske Bank måste du anmäla specifikt för Stockholms universitet.

Timlärare/gästföreläsare med svenskt personnummer

En person som inte har fast anställning på institutionen, men som arbetar som timlärare eller som gästföreläsare vid enstaka tillfällen, ska vid varje månads slut lämna in en tidrapport till ansvarig för det aktuella ämnet, som i sin tur lämnar det till institutionens ekonomihandläggare. (Se För alla anställda/blanketter för tidrapport)

Som timanställd kan en person arbeta max 720 timmar under en femårsperiod.

Timlärare/gästföreläsare utan svenskt personnummer

För internationella medarbetare som inte har fast anställning på institutionen, och som arbetar som timlärare eller som gästföreläsare vid enstaka tillfällen, ska en tidrapport lämnas in på motsvarande sätt som ovan. Skillnaden är att personen även behöver fylla i blanketten Payment to foreign bank account samt skicka in en passkopia, för att lönen ska kunna betalas ut.

Dokumenten skickas in till Skatteverket av institutionens administrativa chef, för att få ett så kallat SINK-beslut. Observera att detta kan dröja några veckor, så var gärna ute i god tid.

Gästföreläsare med anställning på annan institution vid universitetet

En person som har en fast anställning vid någon annan institution på Stockholms universitet, som agerar som gästföreläsare eller dylikt på vår institution, måste tala om att hen är anställd inom universitetet. Personens hemmainstitution fakturerar vår institution för arbetet.

Om arbetet är mer omfattande än ett fåtal timmar, ska ersättningen istället lösas genom att personens lön konteras direkt på vår institution.

Kontakta administrativ chef, Anneli Hilmersson för hantering av båda ovanstående två fall.

Ekonomihantering

Vid fakturering, ange referens 172 och ditt namn. Observera att du alltid ska kontakta institutionens ekonomihandläggare Viveca Andersson innan du bokar något.

Alla former av inköp vid institutionen som böcker, kontorsmaterial etc. sköts av ekonomihandläggaren.

Institutionen reserverar varje år i sin budget medel avsedda för personalens resor till konferenser eller resor för andra ändamål som forskning eller nätverksskapande möten.

Stöd till forsknings- och konferensresor

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till ersättning för friskvård upp till 3000 kronor per år, mot uppvisande av kvitto. Kvitto får inte vara äldre än sex månader. Ersättning ges för inköp av träningsavgifter eller för kort till motionsanläggningar såsom gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter.

Från och med 2020 rapporterar du själv in din friskvård digitalt, i Primula. Under Min sida finns en flik som heter Friskvård. Skriv ut underlaget från Primula och skanna tillsammans med kvittot, samt lämna underlaget till administrativ chef tillsammans med originalkvittot från själva aktiviteten. Ersättningen betalas ut i samband med nästa månads lön.

Alla anställda har även möjlighet att gå på Frescatihallens motionspass utan kostnad, samt att gå på Frescatihallens gym (kostnad för vår- och hösttermin: 500 kronor, för enbart hösttermin: 250 kronor; denna kostnad dras av från din årliga summa om 3000 kronor).

Som anställd har du också rätt till en timmes friskvård per vecka. Anställda vid Stockholms universitet erbjuds en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka t.o.m. 2021-06-30.

Friskvård

Från och med den 1 november 2023 är Avonova Hälsa AB Stockholms universitets leverantör av företagshälsovårdstjänster.

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timlärare, skrivvakter etc.) omfattas inte.

Företagshälsovård

Personer att kontakta vid olika administrativa ärenden:

Institutionens kontaktpersoner för administrativa frågor

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet. Även checklistor för krissitutaioner finns att ladda ner.

Säkerhet och krishantering vid Stockholms universitet

Institutionen har en lokal handlingsplan om en kris eller fara skulle uppstå under arbetet.

Krisplan IAM 2023 (277 Kb)

Hjärtstartare

Hjärtstartare finns i hus 4A, Kräftriket. Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen.

Avtal med resebyrån Egencia gäller från 2019. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem.

Boka din resa med Egencia

Stockholms universitet och SJ AB har ett avtal om tjänsteresor med tåg.

Boka tågbiljetter med SJ

När resan är avslutad ska en Reseräkning (196 Kb) fyllas i och lämnas till institutionens ekonomihandläggare Viveca Andersson, tillsammans med kvitton.

Under tjänsteresa är en anställd försäkrad genom Kammarkollegiet. Se till att du hämtar ut ett försäkringskort i god tid före din resa, hos institutionens administrativa chef.

För övriga frågor och hjälp om resor och reseräkningar, kontakta institutionens administrativa chef eller ekonomihandläggare.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket innebär skärpta regler, kraftigt ökade sanktionsavgifter, för myndigheter på 5-10 miljoner kronor samt utökad efterlevnadskontroll.

Personer som fotograferas eller filmas fyller i en medgivandeblankett. Det är alltid universitetets blankett nedan som ska användas och denna får ej ändras.

Om personer på bilder, filmer och ljudinspelningar är igenkänningsbara ska beställaren inom SU se till att universitetets samtyckesblanketter används och undertecknas av personen.

Bilder tagna före augusti 2014 med identifierbara personer får ej användas i sociala medier. I mediabanken är dessa bilder märkta.

Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar

För frågor om bilder i mediabanken, kontakta visuellidentitet@su.se.

Information om personuppgiftsbehandling för dig som medarbetare vid SU

Information om universitetets personuppgiftsbehandling för externa målgrupper som studenter, alumner, intressenter och de som gett samtycken finns här: www.su.se/personuppgifter

In English: www.su.se/privacypolicy

Ifylld blankett lämnas till Ulrica Nordström, kommunikatör eller annan administrativ personal i rum 115 för arkivering.

Hur och när ansöker jag om semester? Hur mycket får respektive måste jag ta ut?

Kalenderåret är kvalifikationstid för semester. Betald semester får du för tid som svarar mot din anställningstid under kalenderåret.

Antalet årssemesterdagar beror på åldern. Till och med det år du fyller 29 år har du rätt till 28 dagars semester. Från och med det år du fyller 30 år har du rätt till 31 dagars semester, och från och med det år du fyller 40 år har du rätt till 35 dagars semester.

Du ansöker själv om semester i Primula. Semestern godkänns sedan av administrativ chef vid institutionen. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar/år, och får lov att spara max 30 dagar från ett år till nästa.

Mer om semester

Om du blir sjuk

Kortare tid än sju dagar: anmäl själv i Primula

Om du blir sjuk och inte kan komma till arbetet ska du anmäla detta vid frånvarons första dag. När du är åter i tjänst gör du en friskanmälan. Sjuk- och friskanmälan gör du själv i Primula.

Vid sjukdom har du som anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Från sjuklönen görs ett karensavdrag.

Längre tid än sju dagar: läkarintyg

Vid mer än sju dagars sjukfrånvaro krävs ett läkarintyg. Din sjuk- och friskanmälan rapporteras då via särskild blankett och inte via Primula. Kontakta administrativ chef i dessa fall.
Längre tid än 14 dagar: ersättning Försäkringskassan

Vid mer än 14 dagars sjukfrånvaro betalas sjukpenning ut från Försäkringskassan. Arbetsgivaren betalar då också ut ett sjukpenningtillägg.

Om dina barn blir sjuka

Om du är hemma med sjukt barn, så kallad VAB (vård av barn), ska även detta rapporteras i Primula. Datumperioden ska motsvara den period som anmälts till Försäkringskassan. Ersättningen som utgår kallas för tillfällig föräldrapenning. Ersättningen vid VAB är lite mindre än 80% av din lön. Om barnet är sjukt längre tid än sju dagar ska intyg från läkare eller sjuksköterska skickas till Personalavdelningen per post.

Mer information från Försäkringskassan:
Om VAB och tillfällig föräldrapenning

 

För forskare

Hit vänder dig du som forskare vid Stockholms universitetör för att få råd, stöd, service och support vid publicering av doktorsavhandlingar och forskningsdata.

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt.

Open Access på Stockholms universitet

Här kan du läsa om processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.

Rutiner för externfinansierad forskning

Här lägger Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd upp alla nya utlysningsöversikter.

Avdelningen för forskningsstöd

Huvudsyftet med denna policy är att klargöra Stockholms universitets övergripande syn på arbetet med att värna och främja god forskningssed. I policyn anges utgångspunkter för arbetet samt hur ansvaret är fördelat inom verksamheten.

Forskningsetisk policy vid Stockholms universitet

 

Kontakt

För frågor eller ärenden som gäller din anställning eller ekonomi kontaktar du administrativ chef eller ekonomihandläggare vid institutionen. Forskare som har frågor om den akademinska verksamheten kontaktar prefekten.

Administrativ chef

Ekonomihandläggare

Prefekt

På denna sida