Internt

Denna sida innehåller information för anställda vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och är ett komplement till Stockholms universitets Medarbetarwebb.

Skyltpost med pilar till advice, help, support, tips, guidance and assistans. Foto: Stuart Miles/Mo
Foto: Stuart Miles/Mostphotos.

Besök gärna regelbundet Stockholms universitets Medarbetarwebb för att hålla koll på när interna utbildningar, kurser och föreläsningar inom olika områden ges och övrig information om universitetet som kan vara relevant att känna till:

Stockholms universitets medarbetarwebb

Stockholms universitets medarbetarkalender

Stockholms universitets medarbetarnotiser

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Genvägar till regler, stödsystem och support

Regelboken

Stödsystem

Driftinformation för olika stödsystem

Serviceportalen

 

Institutionen har samlat viktig information som rör alla anställda under mappen X:\BUV Gemensam allmän information.

Mappen kommer du åt när du är inloggad med SU-inlogg och uppkopplad direkt på arbetsplatsen eller via VPN.

I mappen hittar du information om:

 • Arbetsmiljö- och miljöarbete
 • Arkiv och diarium
 • Lathundar för Athena, Zoom och VPN
 • Beslut och protokoll
 • Ekonomi, inköp & personal
 • Evenemang, konferenser & seminarier vid BUV
 • Kursadministrativa lathundar för lärare
 • Kursutbud och studiegångar
 • Lokaler och IT-utrustning
 • Organisation
 • Prefektbrev
 • Lathund för profilsida och DiVA
 • VFU-rutiner
 

Vid allvarlig händelse och kris

Här hittar du information om hur du som medarbetare ska agera vid kris eller allvarlig händelse och kontaktuppgifter till väktare och institutionens krisgrupp.

Vid pågående allvarligt sjukdomsfall eller olycka, dödsfall, hot, skadegörelse eller sabotage:

1. Rädda dem som är i uppenbar fara och sätt sedan dig själv i säkerhet och vidta, om möjligt, åtgärder för att förhindra ytterligare personskada.

2. Larma: Ring 112 och tillkalla ambulans, polis eller brandkår.

3. Ring därefter väktare 08-16 22 16 (på kontorstid) eller 08-16 42 00 (dygnet runt).

4. Kontakta någon i BUVs krisgrupp.

Som kris räknas en allvarlig händelse; en svår, oftast hastigt uppkommen situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador ska uppstå, alternativt en svår situation som uppkommer genom ett smygande förlopp. Det är en händelse som kräver omedelbara och samordnande åtgärder inom institutionen eller Stockholms universitet i syfte att minimera konsekvenserna för medarbetare, studenter och materiel.

Prefekt alternativt ställföreträdande prefekt har har ansvar för att samordna krisarbetet och har till sin hjälp stöd av en krisgrupp bestående av institutionens ledningsgrupp.

Krisgruppen består av följande personer/funktioner:

Prefekt

Sällföreträdande prefekt

Biträdande prefekt

Biträdande prefekt

Avdelningsföreståndare BUVA

Avdelningsföreståndare FUFF

Föreståndare CBK

Administrativ chef

Studierektorer

Arbetsmiljöombud

Åsa Bartholdsson och Antonio Rodriguez

Studentråd

Den person i krisgruppen som först får vetskap om händelsen kontaktar omgående de övriga medlemmarna. Krisgruppen kan vid behov förstärkas eller samråda med andra medarbetare på institutionen, med specialister från den centrala förvaltningen eller med representant för fastighetsägaren.

Prefekten ansvarar för att:

 • kontakter vid behov tas med extern hjälp (polis, sjukhus, räddningstjänst, vaktföretag, etc.),
 • kontakter tas med säkerhetschefen vid universitetet,
 • bedöma vilka åtgärder som måste vidtas i ett första skede för att verksamheten ska kunna fungera tillfredsställande,
 • kommunikation med anställda, anhöriga och andra berörda personer, samt
 • fatta i övrigt nödvändiga beslut.

Alla medarbetare har ett ansvar vid kris

I en krissituation har alla medarbetare på institutionen ett ansvar för att vidta de nödvändiga åtgärder som situationen kräver. Läs mer i institutionens krisplan bilaga 1.

Mer om säkerhet och krisarbete vid Stockholms universitet

Institutionen har en hjärtstartare som är placerad på entréplan, inre trapphallen, på väggen till höger om Studentexpeditionen.

Hjärtstartaren är placerade i ett larmat skåp. När man öppnar dörren larmar skåpet till personal på sektionen för säkerhet samt väktaren som är utbildade i D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillering).

När du påbörjat D-HLR ska du larma 112 samt skicka ut en person som möter upp ambulans.

Mer om hjärtstartare, hur de fungerar samt vart de finns placerade på campus

På institutionen finns första-hjälpen-tavlor på varje våningsplan, Svante Arrhenius väg 21 A. Där hittar du plåster och blodstoppare för mindre skador.

Institution har enligt Stockholms universitetets brandskyddspolicy, en egen brandskyddsorganisation som består av en brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant och utrymningsledare.

Läs mer om brandsäkerhet vid Stockholms universitet

I trapphuset vid varje våningsplan finns en karta över byggnaden med nödutgångar utmärkta. Institutionen har utrymningsledare som hjälper till att vid utrymning.

Tänk på att undvika hissen vid brand, använd trappan och anvisade nödutgångar.

Återsamlingsplats vid brand

Vid utrymning på grund av brand ska personal och studenter samlas vid Svante Arrhenius väg 21A på gräsmattan utanför huvudingången. Detta för att kunna kontrollera att alla har kommit ur byggnaden.

 

 

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom incidentrapporteringssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR

 

När något inte fungerar eller är trasigt vad gäller tekniska tillbehör eller inventarier samt dörrar och larm i institutionens lokaler kontakta institutionenstekniker, e-post: institutionstekniker@buv.su.se

Om det är fel på dörrar och larm på kvällstid eller helger kontakta Stockholms universitets väktare på telefon: 08-16 42 00.

 

Har du IT-relaterade problem kontakta SU Helpdesk i första hand genom att skapa ett ärende i Serviceportalen eller ringa direktnummer 1999.

För att få tillgång till program, SU-Word-mallar med mera, kan du själv ladda ner det till din arbetsdator via appen Software Center som finns på din dator. Du måste vara inloggad med ditt SU-inlogg och uppkopplad på arbetsplatsen eller via VPN för att få tillgång till Software Center. Om du vill ha ytterligare programvara utöver basutbud måste beställningen godkännas av din närmaste chef och beställning göras av DSA-ansvarig/institutionstekniker.

 

Institutionen har två arbetsmiljöombud som bevakar den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.

Nuvarande arbetsmiljöombud är:

Åsa Bartholdsson och Antonio Rodriguez

E-post: skyddsombud@buv.su.se

Läs mer om arbetsmiljö och lika villkor för SU-anställda på Medarbetarwebben

 

Vid institutionen finns ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor. Rådet har löpande möten under året och tar bland annat fram förslag till arbetsmiljöplan varje år, och följer upp föregående års arbetsmiljöplan.

Kontaktperson och samordningsansvarig för lokala RALV är David Lundberg.

 

Som anställd vid universitetet kan du vända dig till Feelgood för telefonrådgivning vid arbetsrelaterade sjukdomar och för stödsamtal. Avtalet innefattar inte allmän sjukvård, men då man som enskild ofta inte kan avgöra om åkomman är arbetsrelaterad eller inte, bör man alltid ringa och rådgöra med företagssköterskan. Man kan alltid få ett besök hos läkare för bedömning.

Mer om Feelgood på Medarbetarwebben

På denna sida