Rapporten som är del 8 i serien MATEMATIKDIDAKTISKA TEXTER, Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, undersöker bedömaröverensstämmelsen i ett nationellt prov från årskurs 9. Rapporten berör frågor som: Vilka uppgifter och uppgiftstyper är möjliga att bedöma lika? Vad karaktäriserar uppgifter som har låg respektive hög överensstämmelse? Hur överens är externa bedömare med bedömande läraren?