Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magister- /Masterprogram i etnologi

Magister- /Masterprogrammet i etnologi ger dig fördjupade kunskaper i metod, problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större vetenskapligt arbete (magister- eller masteruppsats).

OBS!

Denna version (ETMMP) av programmet har ingen ny antagning. För att söka till programmet i sin nuvarande form, använd länken nedan:

Masterprogram i etnologi (H1ETO)

Inom programmet kommer du att erbjudas kurser i vetenskapsteori, ämneshistoria, kulturanalys och kvalitativa metoder samt ett stort antal valbara kurser i breddningsämnen.

Generellt tränas under programmet förmågan att ta in information från olika slags källor, växla mellan perspektiv och positioner och se en och samma företeelse från olika håll. Detta ger ökade insikter i människors skiftande livsvillkor, men skärper även förmågan att verka i komplexa situationer och sammanhang.

Programmet ger en bred och djup bas för fortsatta studier i etnologi samt kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga. Dit hör till exempel forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Kompetenserna är särskilt användbara inom media, museer, turism och kulturarvsverksamheter, trendanalys, mångfalds- och likabehandlingsarbete samt samhällsplanering.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i etnologi.