Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska

Programmet fördjupar och utvecklar dina kunskaper i spanska och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

 Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot spanska får du möjlighet att fördjupa och utveckla dina språkkunskaper. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser. Du väljer själv en språkvetenskaplig specialisering som knyter an till institutionens forskningsprofil och avslutar utbildningen med ett examensarbete i form av en uppsats. Aktuella områden för spcialisering kan vara pragmatik, samtals- och diskursanalys, andraspråksinlärning, syntax eller språkförändring.

Examensarbetet utvecklar din förmåga att planera, genomföra, analysera och diskutera observerade data. Utbildningen förbereder för fortsatta studier på forskarnivå, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling
 • Programöversikt

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp 
  De romanska språkens utveckling från latin, 7,5 hp 
  Spanska, Sociopragmatik, 7,5 hp

  Termin 2

  Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen, 7,5 hp 
  Andraspråksinlärning i romanska språk, 7,5 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Färdighetskurser om totalt 15 hp
  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  Termin 4

  Spanska - masterkurs, 30 hp

 • Kontakt

  Koordinator

  Anna Gudmundson, studierektor
  anna.gudmundson@su.se
  08-674 72 67

  Romanska och klassiska institutionen

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Romanska och klassiska institutionen är ansvarig för inriktingen mot spanska.